Lapas

svētdiena, 2020. gada 26. aprīlis

Kopsapulces 2020/1 rezultāti

Elektroniskā kopsapulcē piedalījušies 79 biedri, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā parasti piedalās klātienes sapulcēs. Balsojumi 59 gadījumos iesūtīti uz e-pastu, 16 īsziņu veidā un 4 zvanot telefoniski, skaidrojot, ka ir grūtības rakstīt. Pieņemti arī šie balsojumi, ņemot vērā, ka šī ir pirmā elektroniski organizētā sapulce. Nākotnē visiem balsojumi jāiesūta rakstiski.

Saņemti vairāki izvērsti epasti ar komentāriem un priekšlikumiem. Visi komentāri un priekšlikumi orientēti konstruktīvi un pozitīvi. Saņemti ļoti daudz pateicības vārdi par valdes darbu.

Balsojuma rezultāti:

1. Kopsavilkuma par 2019.gada darbu un budžeta plāna izpildi apstiprināšana - PAR 75, PRET 2, ATTURĒJĀS 2;

2. 2019.gada pārskata apstiprināšana - PAR 75, PRET 2, ATTURĒJĀS 2;

3. 2020.gada plāna apstiprināšana - PAR 75, PRET 2, ATTURĒJĀS 2;

4. Izteikt viedokli par iespējām veikt melnā seguma uzklāšanu uz galvenā Misas lauku ceļa - ATBALSTA - 61; NEATBALSTA - 18.

Secinājumi:
1. Gada pārskats tiks iesniegts VID.
2. Plāns 2020.gadam apstiprināts.
3. Galvenā ceļa uzlabošana ar melno segumu tiks pakāpeniski virzīta tālāk atbilstoši vairākuma vēlmēm un balsojumam. Liela daļa no projektu atbalstošajiem biedriem, aicina meklēt risinājumus, lai panāktu pašvaldības līdzfinansējumu un tādējādi maksājums katram biedram būtu mazāks. Citādi no Baldones novada pašvaldības mums neesot nekāda labuma, neskatoties uz veiktajiem lielajiem nodokļu maksājumiem (detalizēts šī jautājuma izklāsts būs atsevišķā rakstā).
4. Balsojumā vienai no 2 pret balsīm nav juridiska spēka, jo ir gan elektrības, gan biedra naudas maksājumu parādi. Balsstiesības ir tikai biedriem, kas veikuši noteiktos maksājumus pret DKS "Misas lauki".
5. Biedru komentāri un priekšlikumi tiks atbildēti no valdes puses atsevišķā rakstā.
5. Lielā atsaucība uz elektronisko kopsapulci, liecina, ka šis ir nākotnes kopsapulču virziens, jo sasniedz daudz lielāku skaitu biedru, tādējādi nodrošinot demokrātiskāku pārvaldi.
6. Paldies visiem, kas piedalījās!

pirmdiena, 2020. gada 20. aprīlis

Kopsavilkums par ūdensapgādes mezgla remontu pie ūdenstorņa 2020

Remontdarbi noslēdzās 18.aprīlī, kad pēc pārbaudēm pieslēgta ciemata centrālā ūdensapgādes sistēma.

1. Veikta ūdenstorņa tvertnes iekšpuses tīrīšana, iespēju robežās attīrot uzkrāto rūsu.
2. Nomainīts ūdensvads no sūkņa līdz tornim.
3. Nomainīts automātikas kabelis no sūkņa līdz tornim.
4. Nomainītas ūdenstorņa pieplūdes un ūdens izlaišanas caurules pie torņa.
5. Nomainīts ūdens sadales mezgls pie ūdenstorņa, izņemot cauruli uz ciematu.

Materiāli - 590EUR
Meistara darbs, nodokļi - 390EUR
Rakšanas darbi, nodokļi - 60EUR
sestdiena, 2020. gada 18. aprīlis

Kopsapulce 2020

Atbilstoši iepriekš izsludinātajam no 2020.gada 18.aprīļa līdz 25.aprīlim notiek elektroniska kopsapulce, lai varam izskatīt minimālo jautājumu loku Misas lauku funkciju nodrošināšanai un atskaites iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā līdz 1.maijam.
https://misaslauki.blogspot.com/2020/03/kopsapulce-elektroniski-lidz-25042019.html

Lūdzu iesūtīt uz e-pastu misaslauki@inbox.lv vai īsziņu veidā uz tālruni 28307127savu balsojumu PAR vai PRET, par 3 izskatāmajiem jautājumiem līdz 2020.gada 25.aprīlim- 

1. Kopsavilkuma par 2019.gada darbu un budžeta plāna izpildi apstiprināšana.
2. 2019.gada pārskata apstiprināšana.
https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/kopsavilkums-par-2019gada-darbu-plana.html
3. 2020.gada darbu plāna apstiprināšana.
https://misaslauki.blogspot.com/2020/01/galveno-darbu-plans-2020.html

4. Izteikt viedokli par iespējām veikt melnā seguma uzklāšanu uz galvenā Misas lauku ceļa, atbalstiet vai neatbalstiet.
https://misaslauki.blogspot.com/2020/04/melna-seguma-uzklasanas-iespejas-2020.html


Stabilizējoties situācijai valstī, organizēsim tradicionālo kopsapulci klātienē, izskatot plašāku jautājumu loku.

Melnā seguma uzklāšanas iespējas 2020

Atbilstoši pagājušā gada pavasara kopsapulcē nolemtajam par izpētes veikšanu melnā seguma uzklāšanas iespējām uz mūsu ciemata galvenā ceļa, veikta cenu aptauja, kuras rezultātā būtiski vislētākais piedāvājums pagaidām saņemts no uzņēmuma SIA "SV ceļu būve" - dubultās virsmas apstrāde (segums kā Dzimtmisā). 

Posms no vārtiem līdz pēdējam krustojumam 670m garumā ar platumu 4,5-5,5m, atbilstoši esošajam ar šķembām klātajam ceļam.Summa 19000EUR.


Izdalot uz aktīvo biedru skaitu sanāk ~130EUR.Uzņēmums kā bonusu piedāvā uzstādīt ātrumvaļņus (gulošos policistus).


Ieguvumi-

1. Nav putekļu;
2. Samazināts transporta nolietojums;
3. Klusāks segums;
4. Ekonomija uz ikgadējiem greidera pakalpojumiem un šķembu pievešanu, vidēji gadā šķembas 2,5 kravas un greideris 3,5 reizes 600EUR;
5. Ciemta prestiža un īpašumu vērtības pieaugums;
6. Iespēja braukt
 ar skrituļslidām un skrituļdēļiem;
7. Spriežot pēc Dzimtmisas situācijas, nekādi remonti nav paredzami vismaz 6 gadus. Jāatzīmē, ka Dzimtmisas ceļu ikdienā izmanto gan baļķvedēji, gan autobusi un cits smagais transports, neskatoties uz to nolietojuma pazīmju nav. Šāda noslodze nav paredzēta mūsu iekšējam ceļam, tātad kalpošanas laiks prognozējams lielāks.

Atgādinām, ka pagājušajā gadā, veicot cenu aptauju, zemākās cenas piedāvājums bija 30000EUR. Tātad šī brīža situācija pasaulē, liek uzņēmumiem samazināt cenas, ko varam saukt par izdevīgu brīdi šāda projekta realizācijai.


Šobrīd notiek darbs, lai saņemtu Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu, šādā gadījumā biedra iemaksa būtu vēl mazāka.


Ņemot vērā, ka kopsapulci pulcēšanās ierobežojumu dēļ organizēt nedrīkst. Lūdzu izteikt viedokli par šāda projekta realizēšanu mūsu ciematā šī gada vasaras laikā, atsūtot viedokli elektroniski uz e-pastu misaslauki@inbox.lv līdz 25.04.2020.

Kopsavilkums par 2019.gada darbu un budžeta plāna izpildi

Darbu plāns (atbilstoši 2018.gada rudens kopsapulcē nolemtajam) un faktiskās vajadzības:


1.    Veikt grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšanu, piesaistīt traktortehniku - 
ar roku darbu vairākos piegājienos iztīrīti 400m mūsu sistēmas grāvju, ar traktortehniku iztīrīti ~200m grāvja (izmakas kopā 250EUR). Joprojām problēmas sagādā grāvis virzienā uz Misas upi ārpus mūsu teritorijas. Skatīt - https://misaslauki.blogspot.com/2019/08/gravju-tirisana-ar-traktoru-2019.html

2.  Turpināt ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbus  - 
pavasarī ievestas šķembas un veikta to izlīdzināšana (izmaksas 1013EUR). Skatīt - https://misaslauki.blogspot.com/2019/05/celu-remontdarbi-ii-2019.html

3.  Uzstādīt papildus vēl 3 energoefektīvās LED ielu apgaismojuma lampas: vienu uz galvenā ceļa, vienu pie vārtiņiem uz autobusa pieturu un vienu pie galvenajiem vārtiem - 
darbs paveikts (izmaksas 270EUR (lampas un palīgmateriāli, par darbu atlīdzību neviens nav saņēmis)). Skatīt (viena no lampām) - https://misaslauki.blogspot.com/2018/12/apgaismojums-pie-vartiem-2018.html

4.  Turpināt individuālo elektrības pieslēgumu kabeļu  no elektrības skaitītāja līdz gaisa vadu līnijai nomaiņu - darbi veikti visa gada garumā, pēc iespējas mazāk atslēdzot elektrības padevi. Izmaksas elektriķa alga, nodokļi, materiāli 1200EUR.

5.  Organizēt talkas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai (Lielā talka, kā arī citas mazāka mēroga talkas) - Skatīt viena no talkām - https://misaslauki.blogspot.com/2019/04/

6.  Turpināt attīstīt sporta laukumu atbilstoši pieejamajiem materiāliem. Materiāli salasīti. Par darbu neviens atlīdzību nav saņēmis. Skatīt - https://misaslauki.blogspot.com/2019/07/jauni-vingrosanas-riki-sporta-laukuma.html

7.   Turpināt izpēti un plānošanu melnā seguma uzklāšanai uz galvenā ceļa (divkārtu virsmas apstrāde). Veikta cenu aptauja.

8.  Nomainīt administratīvās ēkas jumtu. Darbs paveikts, izmaksas 614EUR. Par darbu atlīdzību neviens nav saņēmis. Skatīt - https://misaslauki.blogspot.com/2019/07/jauns-jumts-administrativajai-ekai-2019.html

9.Pārkrāsot noliktavas un administratīvo ēku. Darbs paveikts. Izmantota kvalitatīva krāsa. Izmaksas krāsa un piederumi 300EUR. Par darbu neviens atlīdzību nav saņēmis. Skatīt - https://misaslauki.blogspot.com/2019/08/pabeigta-eku-krasosana-2019.html

10.Turpināt veco elektrības skaitītāju nomaiņu. Gada garumā veikti gan skaitītāju nomaiņas darbi, gan dažādi pieslēgumu apkopes darbi. Elektriķa alga, materiāli, nodokļi 600EUR.

11.Veikt biedru reģistra datu atjaunošanu. Rudenī atjaunoti dati par lielāko daļu biedru. 

12.Veikt žoga attīrīšanu un krāsošanu gar autoceļu V1010. 
Darbs paveikts vasaras laikā. Izmaksas - krāsa un otas 40EUR. Par darbu neviens atlīdzību nav saņēmis.


Ikgadējie uzturēšanas darbi –

1. Uzturēt elektrotīklu funkcionālā kārtībā
2. Uzturēt grāvju meliorācijas sistēmu funkcionālā kārtībā
3. Uzturēt ceļus braukšanas kārtībā
4. Uzturēt ūdensapgādes sistēmu funkcionālā kārtībā
5. Uzturēt sporta laukuma inventāru darba kārtībā
6. Uzturēt galvenā ceļa apgaismojumu darba kārtībā
7. Uzturēt teritoriju un pieguļošo teritoriju kārtībā

Visas DKS "Misas lauki" funkcijas 2019.gadā ir bijušas nodrošinātas bez īpašiem starpgadījumiem. Sūdzības no biedriem nav saņemtas. Papildus biedriem sniegts atbalsts visdažādākajos jautājumos, pēc individuāliem lūgumiem (papildus izmaksas nav bijušas). Informācija par katru būtiskāko un interesantāko notikumu ir atrodama šajā mājaslapā. Finanšu situācija ir bijusi stabili laba, vienmēr uzturētas rezerves ārkārtas gadījumiem.

Starpgadījumi mūsu ciematā:
1. vasaras laikā biedra klaiņojošs suns sakodis cita biedra mazu bērnu, radot būtiskus miesas bojājumus, gandrīz pilnīgu pirksta amputāciju. Pateicoties Bērnu slimnīcas dakteriem, pirksta funkcijas pamazām atjaunojas. Notiek izmeklēšana kriminālprocesa ietvaros. 
Secinājumi - suņi jātur pavadā. Nedrīkst pieļaut suņu klaiņošanu. Bērni jūtas drošībā mūsu ciematā un pārvietojās bez vecākiem, šo drošību varam nodrošināt tikai kopīgi rīkojoties atbildīgi.

2.strādnieki pie 226zg. neuzmanīgi karstā un sausā vasaras laikā kurināja ugunskuru mežmalā zem egles, kā rezultātā egle aizdegās. Tikai veiksmīgas apstākļu sakritības rezultātā, viss beidzās ar pāris koku apdegšanu. 
Secinājumi - valstī noteiktais aizliegums kurināt ugunskurus vasaras laikā ir pilnīgi pamatots un to nedrīkst darīt. Mūsu ciematu ieskauj mežs. Aizdegoties mežam vasarā viss ciemats ir apdraudēts. Nekurināsim ugunskurus vasarā. Grills - tikai pieskatīts.

Ūdens pieslēgts 2020

Šodien 2020.gada 18.aprīlī pieslēgta centrālā ūdensapgādes sistēma.

pirmdiena, 2020. gada 13. aprīlis

Uzmanību! Zādzības! 2020

Šodien 13.04.2020. no iedzīvotājiem saņemta informācija par zādzībām!

1. Informācija par zādzību ar iekļūšanu un īpašuma izdemolēšanu, īpašums atrodas gar autoceļu V1010. Precīzs notikuma laiks nav zināms.

2.Informācija par zādzības mēģinājumu, īpašumā, kas atrodās netālu no transformatora. Uzlauztas durvis, nostrādājusi signalizācija un zagļi aizmukuši. Notikums naktī no 12.uz 13.aprīli ap plkst.02.00.

3. Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka izsists stikls un notikusi ieklūšana vēl vienā īpašumā gar autoceļu V1010. Precīzs laiks nav zināms.

Informēta Valsts policija, uzsāktas izmeklēšanas darbības! Jāatceras, ka par katru šādu notikumu ir jāinformē policija, neatkarīgi no tā vai ir nodarīti materiālie zaudējumi.

Lūdzam sniegt informāciju, kas varētu tieši palīdzēt noskaidrot šos noziedzīgos nodarījumus izdarījušās personas. ATLĪDZĪBA GARANTĒTA!

Misas lauku iedzīvotāji konstatējot šādus aizdomīgus transportlīdzekļus vai aizdomīgas personas mūsu teritorijā tiek aicināti informēt tiesībsargājošās iestādes.

Pašvaldības policija Baldone
http://www.baldone.lv/lv/sabiedriba/sabiedriska_kartiba_/

Valsts policija Baložu iecirknis
http://www.vp.gov.lv/?id=153&said=62&topid=157

Jāatceras, ka nepiederošām personām nav ko darīt Misas lauku teritorijā, ikvienam no mums ir tiesības pajautāt nepazīstamai personai, ko tā dara šajā teritorijā, pie iespējas uzņemot personas vai transportlīdzekļa attēlus, fiksējot īpašas pazīmes un numurzīmes.

Īpašuma drošību paaugstina un var palīdzēt mazināt potenciālos zaudējumus:
- signalizācija
- videonovērošana
- apsardzes pakalpojumu izmantošana
- īpašuma apdrošināšana
- labas kaimiņattiecības un savstarpēja sadarbība īpašumu pieskatīšanā
- pastaigas un iedzīvotāju aktivitātes mūsu teritorijā gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā

Kategoriski nav pieļaujama bojātu signalizāciju izmantošana, piemēram, kad signalizācija skan bez iemesla, šādas situācijas vairo līdzcilvēku vienaldzīgu attieksmi. Signalizācijas jāsaved kārtībā, tai skaitā jārūpējas par akumulatoru kapacitāti, lai signalizācija darbotos arī tad, ja nav elektrības.

Tas vai sāksies jauns zādzību vilnis, lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik liela būs mūsu pretdarbība. Zagļi/demolētāji ir jānoķer!svētdiena, 2020. gada 12. aprīlis

Cauruļu pie ūdenstorņa remonts III daļa

Turpinās ūdensvada cauruļu remonts pie ūdenstorņa. Diemžēl nav izdevies iztikt bez sarežģījumiem, jo sākot jaukt veco cauruļu posmu, saprotams, ka bez pilnīgi visa attiecīgā posma nomaiņas neiztikt. Laiks un korozija ir darījuši savu, līdz ar to, ja ir atrakts, tad jāmaina. Darbu procesu aizkavēja svētku brīvdienu sākšanās, līdz ar to specializētie veikali nedarbojās. Savukārt papildus darbi prasa papildus materiālus.

Visa attiecīgā cauruļu posma no sūkņa līdz ūdenstornim nomaiņu paredzēts pabeigt nākamās nedēļas laikā.

Caurules ir izrūsējušas


Noņemot šo posmu apakšā atklājās vieta, no kuras pagājušajā gadā bija sācis tecēt ūdens


Redzams, ka caurules sienas ir izrūsējušas

Ūdens padeves pieslēgšana 2020

Laika apstākļi pakāpeniski kļūst siltāki, līdz ar to, ja nebūs būtisku t pazemināšanos, 2020.gada 18.aprīlī plānots pieslēgt centrālo ūdensapgādi.
Līdz šim datumam individuālajiem lietotājiem, jāaizgriež savās teritorijās esošie ūdens krāni.

Vēl norit cauruļu nomaiņas process pie ūdenstorņa, ko paredzēts pabeigt nākošās nedēļas laikā.

ceturtdiena, 2020. gada 9. aprīlis

Ceļu remontdarbi 2020 II daļa

Misas lauku ceļu remontdarbi ilga 2 nedēļas - šķembu pakāpeniska ievešana un šķembu izlīdzināšana vairākos piegājienos. Kopumā ievesti un izlīdzināti 126m3 dolomīta šķembu.
Darbu laikā bija vairākas tehniskas problēmas gan šķembu piegādātāja transportam, gan traktortehnikai. Tika uzdurta riepa, neizturēja hidraulika, tomēr kopumā viss noritēja sekmīgi.

Izmaksas - šķembu piegāde, šķembas, nodokļi - 1943,87EUR, traktora pakalpojumi, nodokļi - 350,9EUR.

1.Visā ceļa garumā šķembu klājums uzklāts 2, 7 un 8 šķērsielā pa kreisi,
2.Papildināts šķembu segums 3, 5, 6 ceļā pa kreisi un 4, 5, 6, 7 ceļā pa labi, kā arī galvenā ceļa dublierim.
3.Izmantojot tehniku - nolīdzināti vairāki ceļmalu nelīdzenumi, pārbīdīts tālāk no ceļa soliņš piena punktā, izlīdzināta taciņa uz mežu pirmajā šķērsielā, pārbīdīti akmeņi, izlīdzināta zeme ap karogu un piestumts akmens, sastumtas smiltis zem vingrošanas rīkiem u.c. darbi. Mūsu ciematā reti kura vieta palika bez uzlabojumiem.

Kopumā par Misas lauku budžeta līdzekļiem esam remontējuši ceļus nepilnu 3km garumā. Paldies iedzīvotājiem par pacietību laikā, kad šķembu kravas apgrūtināja izbraukšanu.
Visi šo remontdarbu mērķi sasniegti. Šogad vēl paredzēts greiderēt atsevišķus ceļu posmus.

Vienlaicīgi notiek galvenā ceļa asfaltēšanas/dubultās virsmas apstrādes iespēju izpēte. Uz doto brīdi izdevīgākais piedāvājums saņemts par dubultās virsmas seguma (analoģiski kā Dzimtmisā) uzklāšanu uz galvenā ceļa.


2 šķērsiela pa kreisi pēc šķembu ievešanas un pirms līdzināšanas

Ieradies miniekskavātors

Izlīdzināta zeme ap karogu

No ēnas saulē izstumts akmens, kas iepriekš atradās zem kokiem

Sākām līdzināt 2 šķērsielu

Laika gaitā bija atsedzies stabu betonējums, lai mazinātu traumu risku, atjaunots smilšu pārklājums

Skats būtiski uzlabojies

Nostiprināta ceļmala

Līdzināšanas procesā

Gatavs lietošanai

Arī galvenajam ceļam šķembu papildinājums

Pielīdzināts

Materiāls savests šķērsielu remontam

Šajā ielā atjaunots segums

Nākamā darba diena traktoram


Veikti šī ceļa seguma remontdarbi

Uzlabojumi arī šajā ceļā

Nostiprināta ceļmala līkumā

Sakopta ceļmala

Arī galvenā ceļa dublierim uzlabojumi

Galvenā ceļa dublieris8 šķērsiela pa kreisi

Papildināts ceļa segums

Viss līdzens

Norakts rises valnis un uzklāts šķembu klājums

Notiek taciņas līdzināšana

3 ceļš pa kreisi

Uzlabojumi 6 ceļā pa labi

Galvenā ceļa ceļmala sakopta, atliek izaugt zālei

Paralēli iedzīvotāji ar līdzīgu tehniku veica uzlabojumus savā zemesgabalā un pie reizes izlīdzināja ceļmalas pieguļošajā teritorijā

Pārvērtības visās ielās

piektdiena, 2020. gada 3. aprīlis

Elektrības apmaksa uz 01.04.2020.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz mēneša pirmo datumu.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.

Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.


SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.04.2020.
W3617 784
ET200718 0
ET200644 228
ET200618 725
ET200595 1177
ET200161 2154
ET200033 6
ET200025 834
BG01620 300
BG01613 2000
BG01584 640
BG01254 2483
BG00590 56
AW00970 11297
AW00529 421
AW00449 9500
AW00446 2025
AW00441 5562
AW00437 297
AW00435 10731
AW00433 7271
AW00417 14530
AW00410 581
AW00408 452
AW00406 975
AW00215 12512
AW00209 363
AW00196 7510
AW00194 10005
AW00186 12658
AW00185 3794
AW00183 3136
AW00161 1494
512015-43-2008 3596
50688691-2007 285
4733468-99 7878
4604782-206 12215
46.119.801 86
39602887-85 9452
02795106-2015 3070
62314348 99702
32466563 1886
29520461 782
26207568 504
19845470 12385
8917196 2
7653154 4237
6432905 20018
5027993 1177
3571503 3271
3020797 3530
2087710 208
1716078 3220
1100666 1664
1009838 1681
996633 2191
979543 9650
958549 1082
948373 920
933443 2312
906192 304
906132 1470
905925 6449
880026 4312
864394 425
858388 304
789183 309
776001 2175
773814 1132
771379 2653
769113 9042
768045 5939
762450 251
752439 315
752206 6350
728225 2301
727682 3942
676833 1332
675351 1351
675339 994
672456 7562
670329 1124
666152 1974
656576 12424
642752 3000
632800 145
632693 3295
632646 1253
632608 1520
632580 7288
632553 7254
629396 15227
611282 4552
605428 6168
601579 1766
600757 1460
600675 1121
600020 6400
593629 9931
590845 63458
590641 2570
590572 2800
590518 3800
590517 5775
590513 12585
590419 1921
565356 3610
552978 24470
544887 7237
534592 3545
531695 11841
527723 9905
497117 3615
493263 6803
476772 1934
476462 767
471518 159
469833 401
469058 12
448835 68
448527 4830
448217 10191
447867 5728
446676 1638
444359 4782
428023 3700
422010 476
402948 1976
402890 560
402459 6111
400284 53
400131 7900
389754 58046
388310 7139
371992 3827
371808 60
370897 1905
370897 0
354917 7333
353858 8882
340962 223
340954 3123
339550 36254
323256 1546
266551 2508
250905 485
242289 5879
205992 4770
205381 500
196740 3517
194601 13933
186011 3840
184880 4284
180779 118
162799 1350
123660 3253
115878 15521
113630 3097
111783 6066
111134 4573
71297 8788
50564 1218
30915 115
29942 59366
29919 49163
29896 3962
23328 123
19723 122
6256 1609
6246 1640
6242 1368
5946 1200
524 334