Lapas

trešdiena, 2015. gada 14. oktobris

Maksājumu kārtība

Elektroenerģijas tarifs no 2019.gada 1.janvāra 0,185 EUR/kWh.

Biedra naudas apmērs gadā saskaņā ar kopsapulces 2013.gada 25.augusta lēmumu no 2014.gada 1.janvāra ir:

maksājot no 1.janvāra līdz 31.martam – 50.00 EUR

maksājot no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam – 65.00 EUR

maksājot pēc kārtējā gada 30.jūnija – 80.00 EUR
Par papildus gruntsgabalu noteikta biedra naudas piemaksa 10.00 EUR apmērā.
 

Biedra naudas maksājumu kārtība no 2020.gada 1.janvāra, atbilstoši 2019.gada 28.aprīļa kopsapulcē ( https://misaslauki.blogspot.com/2019/04/kopsapulces-28042019-kopsavilkums.html ) pieņemtajiem lēmumiem:

No 2020.gada 1.janvāra biedra naudas pamatlikmes apmērs par īpašumu līdz 600m2 ir 70,00EUR. Par zemes platību, kas pārsniedz 600m2, noteikta biedra naudas piemaksa 0,03EUR par m2 (par meža platību piemaksa netiek piemērota).

Piemēram,

ja īpašumā ir 1200m2, tad kopējais maksājuma apmērs ir 70+600*0,03=88EUR

Biedra naudas maksājums vismaz 40,00EUR apmērā jāveic līdz 31.martam, atlikusī maksājuma daļa jāveic līdz 31.maijam.

Atbilstoši 2016.gada 30.aprīļa kopsapulces lēmumam par elektrotīkla kapitālā remonta veikšanu, katram biedram un zemesgabala īpašniekam jāveic iemaksa remontam 50,00 EUR apmērā. Kapitālais remonts - koka stabu nomaiņa un izolētā AMKA kabeļa uzstādīšana - paveikts 2016.gadā.
Elektroenerģijas tarifs līdz 2018.gada 31.decembrim 0,167 EUR/kWh.
Rekvizīti:
DKS „Misas lauki”, reģ. Nr. 40003444674,
Norēķinu konts Nr. LV65UNLA0050006812670,
a/s “SEB banka”, bankas kods: UNLALV2X
 
Nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt DKS „Misas lauki” (turpmāk - ML) rēķinu biedra naudas nomaksai.
Maksājums uzskatāms par izpildītu brīdī, kad tas tiek saņemts ML bankas kontā.

Gruntsgabalu īpašniekiem, kas nav ML biedri, bet izmanto tās pakalpojumus, piemēram, centrālo ūdensapgādes sistēmu, perimetra žogu, sporta laukumu vai tās apsaimniekotos koplietošanas ceļus, arī jāveic iemaksa ML biedru naudas apmērā, pretējā gadījumā īpašniekiem nav nekādu tiesību, izmantot ML pakalpojumus, un šie pakalpojumi tiks liegti. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, elektroapgādi DKS "Misas lauki" var nodrošināt tikai DKS biedriem.

Saskaņā ar ML 2013.gada Kārtības ruļļa noteikumiem samaksa par patērēto elektrību jāveic līdz kārtējā mēneša 15.datumam, vadoties no individuālā elektrības skaitītāja rādījuma.

Par patērēto elektrību jānorēķinās katru mēnesi, bet gadījumos, kad elektrības patēriņš ir neliels, lai taupītu laiku un izmaksas par bankas noteiktajām komisijas maksām ir pieļaujami arī avansa maksājumi uz priekšu. Nav pieļaujama pēcapmaksa par vairāk kā vienu mēnesi.
Tāpat kā biedru naudas maksājumā, arī maksājot par elektrību, obligāti jānorāda gruntsgabala numurs, lai grāmatvede varētu identificēt maksājumu un reģistrēt to uzskaites sistēmā. Jānorāda arī skaitītāja rādījums līdz kādam tiek veikts norēķins.
(Noapaļošana. Jāatceras, ka gadījumā, sarēķinātā maksājuma par elektrību trešais cipars aiz komata ir 5 vai lielāks, atbilstoši grāmatvedības prasībām, maksājums noapaļojams uz augšu. Piemēram, 9,435EUR gadījumā, jāmaksā 9,44EUR.)

Maksājuma pamatojuma piemēri:

„Par elektrību Misa Nr.230 no 9700-9900”
„Biedra nauda Misa Nr.230 par 2019.gadu”
„Biedra nauda par 2019.gadu un par elektrību Misa Nr.230 no 9700-9900”

Gadījumos, kad nav iespējams identificēt par kuru gruntsgabalu tiek maksāts, maksājums netiek ieskaitīts un konkrētajam gruntsgabalam krājas parāds.
Izpildot kopsapulces lēmumu, tiks uzsākta elektrības atslēgšana visiem gruntsgabaliem, par kuriem nav veikta biedru naudas iemaksa vai savlaicīgi nav veikti norēķini par patērēto elektroenerģiju.

Parādu piedziņas lietas tiks nodotas profesionāliem un sertificētiem parādu piedziņas uzņēmumiem. Parādu piedziņas izdevumus sedz parādnieks.
Lai atjaunotu elektrības piegādes pakalpojumu, būs jāsedz ML gan izdevumi par pakalpojuma atslēgšanu, gan izdevumi par pakalpojuma atjaunošanu.

Iegādājoties (vai izīrējot) gruntsgabalu ML apsaimniekotajā teritorijā, jaunajam saimniekam jāpārliecinās vai gruntsgabalam nav uzkrāti parādi. Parādu gadījumos līdz tā pilnīgai nomaksai ML pakalpojumus saņemt nebūs iespējams.

Ja konkrētajam gruntsgabalam nav biedru naudas vai elektrības maksājumu parāda, iestāšanās un reģistrācijas maksa ir 56.80EUR, papildus jāveic arī biedru naudas iemaksa.

Paldies visiem, kas savlaicīgi un precīzi veic savus maksājumus!

ML no saņemtajām iemaksām nodrošina:

elektrības saņemšanu no piegādātāja, izmantojot ML elektrotīklu;

centrālo ūdensapgādi siltajā sezonā;

sporta/bērnu rotaļu laukumu;

grāvju meliorācijas sistēmas funkcionēšanu;

- perimetra nožogojumu;

- galvenā ceļa videonovērošanu un citus drošības pasākumus;

ceļu uzturēšanu – līdzināšanu, appļaušanu;

- iedzīvotāju interešu aizsardzību novada līmenī (piemēram, Rail Baltica II projekts, grants autoceļa V1010 uzturēšana u.c.);

- informatīvu Interneta vietni ar aktuālo informāciju mūsu ciematā;

- apziņošanu ar SMS;

- galvenā ceļa apgaismošanu ar LED energoefektīvajām lampām;

- atbalstu biedriem citos saimnieciskos jautājumos.

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru