Lapas

piektdiena, 2021. gada 17. septembris

Kārtības ruļļa jaunās redakcijas projekts 2021

 Kārtības rullī iestrādāti aktuālie jautājumi, kas tika pārrunāti 2020.gada rudens kopsapulcē, kā arī citi svarīgi noteikumi Misas lauku vides pilnveidošanai.

Priekšlikumus sūtīt līdz 24.09.2021. uz misaslauki@inbox.lv

Iepriekšējā redakcija - 

https://misaslauki.blogspot.com/search?q=k%C4%81rt%C4%ABbas+rullis


1.     Kārtības rullis ir ar Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Misas lauki” (turpmāk Sabiedrības) kopsapulces lēmumiem apstiprinātu noteikumu apkopojums, kas izveidots un pieņemts pamatojoties uz Sabiedrības statūtiem un ir saistošs visiem biedriem, viņu ģimenes locekļiem un citām personām, kas uzturās Sabiedrības teritorijā.

 

2.     Kārtības rullis nosaka:

 

2.1.                    biedra maksājumu apmēru un samaksas kārtību;

 

2.2.                    valdes pamatpienākumus statūtos noteikto Sabiedrības pakalpojumu nodrošināšanā;

 

2.3.                    biedra īpašumā vai lietošanā esošā zemesgabala (turpmāk gruntsgabals) apsaimniekošanas noteikumus;

 

2.4.                    Sabiedrības nodrošinātās centrālās ūdensapgādes lietošanas noteikumus;

 

2.5.                    Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kārtību personām, kas nav Sabiedrības biedri;

 

2.6.                    citus svarīgus noteikumus atbilstoši Sabiedrības kopsapulces lēmumiem.

 

3.     Biedra maksājumu apmērs un samaksas kārtība, sankcijas:

 

3.1. Biedra naudas pamatlikme no 2020. gada 1. janvāra ir 70 eiro. Ja biedra īpašumā vai lietošanā ir vairāk kā 600m2 liels gruntsgabals, tad par katru  m2 virs 600m2,  papildus biedra naudas piemaksa ir 0,03eiro.

 

    3.1.1.  Biedra nauda vismaz 40eiro apmērā jāsamaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 31.martam, bet pārējā daļa ne vēlāk kā līdz 31. maijam.

 

    3.1.2. Biedra naudas maksājumu kavējumu gadījumā, tiek noteikta biedra naudas piemaksa 0,5% par katru kavēto dienu no nesamaksātā biedra naudas apmēra. Procentu pieaugums apstājas, sasniedzot parāda apmēru.

 

   3.1.3. Ja biedrs neuztur kārtībā savu gruntsgabalu un to ir konstatējusi Gruntsgabalu komisija 5.6. punktā noteiktajā kārtībā, tad nākamajā gadā papildus pamatlikmei attiecīgajam biedram jāpiemaksā 25 eiro.

 

   3.1.4. Ja valde konstatē, ka biedrs atkārtoti pārkāpj Kārtības ruļļa noteikumus, tad nākamajā gadā attiecīgajam biedram biedra naudas pamatlikme tiek piemērota dubultā apmērā.

 

3.2. Maksājumi par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz katra mēneša 15. datumam atbilstoši kopsapulces apstiprinātajam un Sabiedrības izziņotajam tarifam. Tarifs (ar iekļauto maksu par Sabiedrības pakalpojumiem) tiek izziņots izliekot paziņojumu uz ziņojumu dēļa un ievietojot paziņojumu vietnē misaslauki.lv. Kavējuma maksa tiek noteikta 0,15% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavēto dienu.

 

3.3. Iestāšanās maksa Sabiedrībā ir 56,8 eiro, iestājoties jāveic biedra naudas maksājums par attiecīgo kalendāro gadu.

 

3.4. Maksājumu kārtību par citiem pakalpojumiem (piemēram, zāles pļaušana vai gruntsgabala sakopšana) nosaka individuāli vienojoties ar valdi.

3.5. Valde nepieciešamības gadījumā parādu piedziņai izmanto parādu piedziņas uzņēmumus.

3.6. Par naudas samaksas brīdi pārskaitījuma gadījumā tiek uzskatīts brīdis, kad naudas līdzekļi nonāk Sabiedrības bankas kontā.

 

3.7. Par Kārtības ruļļa noteikumu vai Sabiedrības statūtu neievērošanu biedram var piemērot naudas sodu no 10 līdz 250eiro, izteikt brīdinājumu par izslēgšanu no Sabiedrības un izslēgt no Sabiedrības. Izslēgt no Sabiedrības var tikai ar kopsapulces lēmumu.

 

4.     Sabiedrības valdes pamatpienākumi statūtos noteikto Sabiedrības pakalpojumu nodrošināšanā ir:

 

4.1. savlaicīgi informēt biedrus par aktuālo informāciju Sabiedrības darbā, izliekot paziņojumus uz ziņojumu dēļa un ievietojot informāciju vietnē misaslauki.lv. Valdes priekšsēdētājs ir personīgi atbildīgs, lai uz ziņojumu dēļa vienmēr atrastos Kārtības ruļļa aktuālā redakcija, kā arī to, lai pēc katras kopsapulces 10 darba dienu laikā tiktu apkopoti pieņemtie lēmumi un izlikti uz ziņojumu dēļa;

 

4.2. līdz gada 1. februārim informēt biedrus par gada budžeta plānu un naudas līdzekļu izlietojumu iepriekšējā gadā, izliekot paziņojumu uz ziņojumu dēļa;

 

4.3. ne retāk kā reizi divos gados nodrošināt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā esošo ceļu seguma labošanu (ceļu līdzināšanu, bedru aizbēršanu);

 

4.4. nodrošināt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā esošā elektrotīkla uzturēšanu darba kārtībā;

 

4.5. vasaras periodā nodrošināt centralizētās ūdens apgādes nepārtrauktību, savlaicīgi nodrošinot sistēmas apkopes un remonta darbus;

 

4.6. pastāvīgi uzturēt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā esošo grāvju un caurteku funkcionēšanu;

 

4.7. nodrošināt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā zāles pļaušanu:

4.7.1. trīs reizes sezonas laikā – sporta laukums (īpašums VALDES), ceļmalas gar Rīgas ielu

4.7.2. divas reizes – grāvis Rīgas un Baldones ielā, ciematam pieguļošā teritorijas gar autoceļu V1010, pieturas;

4.7.3. – vienu reizi – visas ceļmalas Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā.

 

4.8. uzturēt perimetra nožogojumu funkcionālā kārtībā;

 

4.9. uzturēt videonovērošanas sistēmu darba kārtībā;                 

 

4.10. ne retāk kā reizi gadā nodrošināt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā bīstamo vai satiksmei traucējošo koku izciršanu;

 

4.11. nodrošināt īpašumā VALDES esošā sporta laukuma inventāra darba kārtību un papildināšanu;

 

4.12. valde piedāvā Sabiedrībai nepieciešamo darbu veikšanu biedriem, ne retāk kā reizi gadā izliekot paziņojumu (darba piedāvājuma sludinājumu) uz ziņojumu dēļa.

 

4.13. valde veido uzkrājumus – rezerves kapitālu, kas nedrīkst būt mazāks par    2000 eiro;

 

4.14. veikt citas darbības, lai Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā būtu sakopta vide un biedriem tiktu nodrošinātas nepieciešamās ērtības.

 

5.     Biedra gruntsgabala apsaimniekošanas noteikumi un citi biedru pienākumi.

 

5.1. Biedrs savu gruntsgabalu un pieguļošo teritoriju uztur kārtībā, nepieļauj tā aizaugšanu ar krūmiem, regulāri veic zāles pļaušanu, novāc atkritumus un būvgružus, neuzglabā pieguļošajā teritorijā materiālus (ķieģeļus, akmeņus, dēļus, malku u.tml. ilgāk par vienu mēnesi).

 

5.2. Ēku fasādēm (ielas pusē), kas atrodas uz gruntsgabala jābūt vizuālā kārtībā. Ēkā jābūt vismaz vienam darba kārtībā esošam ugunsdzēšanas aparātam.

 

5.3. Biedri ārpus gruntsgabala robežas neaudzē krūmus un kokus, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams grāvjmalu stiprināšanai. Dzīvžogam, kas aug gruntsgabalā gar robežu jābūt koptam, tas nedrīkst būt augstāks par 2m. Zem elektrolīnijām nedrīkst augt koki, kas var apdraudēt elektrodrošību.

 

5.4. Gruntsgabalos un koplietošanas teritorijā (ceļmalas u.tml.) laika period no 1.maija līdz 1.oktobrim aizliegts kurināt ugunskurus, izņemot grillā ēdiena pagatavošanai. Aizliegta atkritumu (plastmasa, būvgruži, polietilēns u.c. bīstamie atkritumi) dedzināsāna.

 

5.5. Biedriem jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu izvešanu un asenizācijas pakalpojumiem. Biedrs regulāri izmanto asenizācijas pakalpojumus, nepieļauj jebkādu kanalizācijas ūdeņu nokļūšanu gruntsūdeņos vai grāvju meliorācijas sistēmā. Biedram ir aizliegts grāvju meliorācijas sistēmā ievadīt jebkādu ūdeni vai citas vielas, izņemot lietus un citus dabiskas izcelsmes ūdeņus. Biedrs nedrīkst pieļaut nekādu nelikumīgu vidi piesārņojošu darbību savā gruntsgabalā un pieguļošajā teritorijā.

 

5.6. Viens no Sabiedrības valdes locekļiem piesaistot vēl 3 biedrus izveido Gruntsgabalu komisiju, kas periodiski apseko gruntsgabalus un izvērtē to stāvokli. Katra gada augusta mēnesī komisija ziņo valdei par izcili sakoptiem un nesakoptiem gruntsgabaliem. Valde par konstatēto izliek paziņojumu uz ziņojumu dēļa.

 

5.7. Valdes pienākums ir ziņot Ķekavas novada pašvaldībai par personu     īpašumiem Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā, kas nav sakopti un degradē vidi.

 

5.8. Ja biedrs neuztur kārtībā savu gruntsgabalu vai pieguļošo teritoriju, tas var noslēgt līgumu ar Sabiedrību par īpašuma sakopšanu (zāles pļaušana, krūmu ciršana u.tml.). Šāda līguma slēgšanas kārtību un pakalpojumu cenrādi nosaka valde.

5.9. Biedram jānodrošina nepārtrauktu pieejamību individuālajai elektrības sadales kastei un elektrības skaitītājam.

 

5.10. Biedriem ārpus sava gruntsgabala suņus atļauts vest tikai pavadā. Personai, kas ved suni, jābūt fiziski spējīgai suni savaldīt un noturēt. Suņu radītie atkritumi ir jāsavāc personai, kas to pavada.

 

5.11. Biedri autotransportu novieto gruntsgabala teritorijā. Tikai izņēmuma gadījumos (notiek būvniecība, izkrauta krava, īslaicīgs apmeklējums u.tml.) automašīnu var turēt ārpus īpašuma.

 

5.12. Biedru pienākums pārvietojoties Sabiedrības teritorijā ar mehānisko transportlīdzekli vai velosipēdu ievērot atļauto maksimālo ātrumu 20km/h.

 

5.13. Biedri savstarpējas strīdu situācijas risina saglabājot savstarpēju cieņu un pieklājību.

 

5.14. Gruntsgabalā aizliegts trokšņot (piemēram, skaļa mūzika, instrumentu (motorzāģa, trimera) troksnis) laika posmā no plkst.23.00 līdz 07.00.

 

6.     Sabiedrības nodrošinātās centrālās ūdensapgādes lietošanas noteikumi.

 

6.1. Biedrs var izbūvēt pievadu uz savu gruntsgabalu no centrālās ūdens apgādes sistēmas tikai ar rakstisku valdes atļauju uz pieslēguma shēmas. Biedram ir jānodrošina izbūvētā pievada hermētiskums. Ja valde konstatē, ka izbūvētais pievads nav hermētisks, tā veic pievada atvienošanas darbus un visus radušos izdevumus piedzen no biedra. Valde reģistrē visus pievadus.

 

6.2. Ja biedrs konstatē centrālās ūdensapgādes sistēmas bojājumus, tad viņam nekavējoties jāinformē valde.

 

6.3. Ir aizliegta centrālās ūdensapgādes ūdens izmantošana zāliena laistīšanai laika posmā no plkst.24.00 līdz 05.00, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra pārsniedz 20 grādus C.

 

7.     Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kārtība personām, kas nav sabiedrības biedri.

 

7.1. Ja kāda persona vēlas saņemt sabiedrības pakalpojumu (ūdens piegāde, zāles pļaušana u.c.), tai ar rakstisku iesniegumu jāvēršas pie Sabiedrības valdes.

 

7.2. Ja valde piekrīt slēgt pakalpojumu līgumu, tad persona uzrāda valdes pieprasītos dokumentus (piem., zemesgrāmatas apliecību) un slēdz līgumu par konkrētā pakalpojuma saņemšanu, norēķinoties par pakalpojumu atbilstoši valdes sastādītam cenrādim. Līgumu slēdz uz periodu, kas nav ilgāks par vienu gadu.

7.3. Elektrības piegāde atbilstoši normatīvo aktu prasībām iespējama tikai Sabiedrības biedriem.


                 

Apstiprināts ar kopsapulces lēmumu 2013.gada 25.augustā.
Ar 2016.gada 30.aprīļa grozījumiem.
Ar 2019.gada 28.aprīļa grozījumiem.

Ar 2021.gada 25.septembra grozījumiem.

 
svētdiena, 2021. gada 5. septembris

Žogs bērnu drošībai pie ugunsdzēsības dīķa 2021

 Augusta mēnesī, atbilstoši darbu plānam, uzstādīts žogs Āžakroga ielā pie ugunsdzēsības dīķa. Žogā ierīkoti vārtiņi ar aizbīdni, kas atverams pieaugušam cilvēkam. Nekādu ierobežojumu makšķerēšanai, slidošanai vai citādai dīķa apmeklēšanai nav, bērni dīķi var apmeklēt tikai vecāku pavadībā.

Žoga nepieciešamība saistīta ar apstākli, ka dīķi regulāri apmeklēja 3-5 gadus veci bērni bez vecāku uzraudzības, kas radīja augstu negadījumu risku.

Izmaksas 237EUR (materiāli, meistara alga, nodokļi)

Garāka centrālās ūdensapgādes sezona 2021

 Atbilstoši 2020.gada rudens kopsapulces lēmumam, lai nodrošinātu pēc iespējas garāku centrālās ūdensapgādes sezonu veikta ūdens pieslēgumu un publisko krānu reorganizācija.

Esošie individuālie virszemes ūdens pieslēgumi pārslēgti līmenī zem zemes un publiskie ūdens krāni noņemti. 

2 publiskie ūdens krāni ir atslēgti, to virszemes daļa ir atslēdzama: 

Viens- Rīgas ielā sporta laukuma tuvumā pretī 218zg., lai sportotājiem būtu iespēja nomazgāt rokas un padzerties ūdeni.

Otrs  - pie 200zg. Vectīreļu ielā, Tuvu Rīgas ielai. Vietā, kas aptuveni atrodas ciemata vidējā daļā. Ikviena vajadzībām.

Biedriem līdz salnu sākumam jāsakārto atlikušie pieslēgumi, lai ārējās virszemes daļas būtu atslēdzamas.

Noņemtās ūdensapgādes sistēmas daļas krājas noliktavā. Liela daļa detaļu tiek izmantota citu pieslēgumu remontiem.

Noņemtās ūdensapgādes sistēmas daļas krājas noliktavā. Liela daļa detaļu tiek izmantota citu pieslēgumu remontiem.


Krāna vietā neliela lūka, kur var atslēgt virszemes daļas

Elektrības apmaksa uz 01.09.2021.

 


piektdiena, 2021. gada 3. septembris

Kopsapulce 2021/2

 Atbilstoši epidemiloģiskajām prasībām nav iespēja organizēt kopsapulci fiziski klātienē, vienlaicīgi ir jautājumi, ko mums ir jāizskata.

Risinājums - kopsapulce notiks elektroniski, atbilstoši uzraugošo iestāžu norādījumiem.

DKS "Misas lauki" kopsapulce:

Norises vieta un laiks: 
Elektroniski ZOOM platformā 25.09.2021.
no plkst.11.00 līdz plkst.13.00.
Tiks izsūtīta saite.
Biedri, kuriem nebūs iespēju piedalīties, varēs nodot balsojumu arī rakstiskā formā.

Darba kārtība:
1. Kopsavilkums par 2021.gada plāna izpildi;

2. Valdes vēlēšanas;

3. 2022.gada budžeta un darbu plāna apstiprināšana;

4. Statūtu un Kārtības ruļļa jaunās redakcijas apstiprināšana;

5. Dažādi jautājumi.

Gadījumā, ja nebūs kvoruma, nākamā atkārtotā kopsapulce notiks 25.09.2021. elektroniski ZOOM platformā no plkst.11.15 līdz plkst.13.15

trešdiena, 2021. gada 1. septembris

SVEICAM 1.SEPTEMBRĪ

 Sveicam 1.septembrī visus Misas lauku bērnus, uzsākot bērnudārza, skolas un studiju gaitas, kā arī daudzos mūsu pedagogus un zinātniekus!

Lai visiem veiksmīga un panākumiem bagāta jaunā mācību sezona!

piektdiena, 2021. gada 6. augusts

Rotaļu tornim jaunas kāpnes 2021

 Kārtējā kontrolē konstatēts, ka rotaļu torņa/slidkalniņa kāpnes ir savu laiku nokalpojušas, attiecīgi koksne ir būtiski bojāta ārējo vides apstākļu dēļ. Veikta kāpņu nomaiņa.


Kāpņu gali gan augšā, gan apakšā ir nopuvuši.

Tiek noņemti vēl derīgie pakāpienu dēlīši

Savu laiku nostāvēja

Jaunās kāpnes, kuras papildinātas ar kāpšliem no vecajām kāpnēm.
Tāpat kā iepriekš mazie bērni tornī vār kāpt tika ar vecāku atbalstu!

Vienlaicīgi tiek konstatēts, ka torņa konstrukcijas pamatelementiem arī ir bojājumu pazīmes, līdz ar to ir jāplāno nopietnāki darbi - jaunas konstrukcijas bērniem būvniecība nākamajā gadā!

Redzami bojājumi no laika, kad tornim nebija jumta


Elektrības tarifs pagaidām nemainīgs 2021

Ņemot vērā vairāku biedru jautājumus, valde informē, ka Misas lauku vietējais elektrības tarifs būs nemainīgs vismaz līdz pat 2022.gada janvārim. 

Misas lauki ir lielais elektrības pircējs, kas mums dod iespējas vienoties par izdevīgāku tarifu, salīdzinot ar individuālajiem patērētājiem. Vispārējais elektrības sadārdzinājums Ziemeļeiropā mūs neskars tik būtiski.Elektrības apmaksa uz 01.08.2021.

 


ceturtdiena, 2021. gada 29. jūlijs

Administratīvo un noliktavas telpu drošība 2021

 Jūlija sākumā konstatēts, ka atlauztas otrās no administratīvās ēkas aizmugures durvīm. Visticamāk ziņkārības dēļ. Nekas nav pazudis un attiecīgajā telpā arī nebija kam pazust.

Reaģējot uz šādu notikumu uzstādītas papildus slēdzenes. Pie reizes veikti citi uzlabojumi ēku konstrukcijām.Ceļu remontdarbi 2021

 Misas laukos notiek ceļu remondarbi, kas atsevišķos posmos turpināsies arī augustā.


Zied ūdensrozes 2021

 Misas lauku ugunsdzēsības dīķī Āžakroga ielā zied ūdensrozes, ikviens aicināts novērtēt skaistumu.