Lapas

trešdiena, 2016. gada 27. jūlijs

Rudenī gaidāmas izmaiņas elektrības tarifā

No 1.augusta stājas spēkā jaunie AS "Sadales tīkls" tarifi elektroenerģijas piegādei.
Vairāk informācijas
 https://www.sadalestikls.lv/lat/klientiem/sistemas_pakalpojuma_tarifi/pazinojums_par_tarifu_projektu/

Neskatoties uz to, ka DKS "Misas lauki", kā vienota juridiska persona, ir liels elektroenerģijas patērētājs, atbilstoši jaunajiem noteikumiem arī mūsu ikmēneša rēķins pieaugs.
Gada periodā vidējais elektrības patēriņš mēnesī Misas laukos ir 10800 kWh un atbilstoši jaunajiem tarifiem pie šāda patēriņa ar ievadaizsardzības aparāta lielumu 160A sagaidāms ikmēneša maksas par sadali pieaugums ~70,00EUR apmērā.

Aprēķina kalkulatori ir pieejami Sadales tīkli mājaslapā -
https://www.sadalestikls.lv/lat/klientiem/sistemas_pakalpojuma_tarifi/tarifu_kalkulators/

Lai DKS varētu norēķināties par saņemto elektrību šis ikmēneša pieaugums būs jāiekļauj mūsu vietējā tarifā (aptuveni +0,007EUR). Sakarā ar to, ka oktobrī būs jāpārslēdz arī līgums par elektroenerģijas cenu un tā vēl nav zināma, lai tarifa izmaiņas nebūtu jāveic divas reizes, vietējā tarifa izmaiņas veiksim tikai pēc šī līguma noslēgšanas. Līdz tam brīdim rēķina maksas starpība tiks segta no biedra naudas iemaksām.

Pozitīvais šajā situācijā ir tas, ka nekādas izmaiņas biedriem savos elektrības pieslēgumos - jaudā vai fāžu skaitā nav jāveic, tāpat arī nekādas papildu maksas par pieslēgumiem nebūs. Citos ciematos, kuros katram biedram ir individuālais līgums ar elektrības piegādātāju, arī gadījumos, kad elektrības patēriņš ir 0, būs jāmaksā par pieslēgumu vairāk kā 4EUR mēnesī.
Tas vēlreiz apstiprina šī gada kopsapulcē pieņemto lēmumu saglabāt un veikt vietējā elektrotīkla kapitālo remontu pareizību!

Informācija sekos

pirmdiena, 2016. gada 25. jūlijs

Kopsavilkums otrais ceturksnis 2016

2016.gada aprīļa, maija un jūnija aktualitātes Misas laukos

1. No 9.aprīļa nodrošināta centrālās ūdensapgādes sistēmas darbība. Veikta ūdens apgādes ārējās sistēmas apkope. Pieslēdzot ūdeni konstatēti divi ūdensvada bojājumi maģistrāles atzaros, abi bojājumi ar biedru atbalstu operatīvi novērsti. Kopējās izmaksas 148,25EUR (jauni krāni, blīves, manometrs, krāsa, rezerves krāni, muftas u.c.).

2. Organizēta Lielā talka, kuras laikā veikti nozīmīgi Misas lauku un pieguļošās teritorijas sakārtošanas darbi. Izmaksas 35EUR (otas, rullīši u.c. sīkumi).
Vairāk informācijas -
http://misaslauki.blogspot.com/2016/04/liela-talka-2016-misas-laukos.html

3. 30.aprīlī organizēta kopsapulce, kurā pieņemti vairāki būtiski lēmumi Misas lauku attīstībai.
Vairāk informācijas -
http://misaslauki.blogspot.com/2016/04/kopsapulce-pienemtie-lemumi-30042016.html
http://misaslauki.blogspot.com/2016/05/papildus-lidzekli-kapitalajam-remontam.html

4. Kopsapulces lēmumi par statūtu precizēšanu atbilstoši grozījumiem Kooperatīvo sabiedrību likumā reģistrēti Uzņēmumu reģistrā. Izmaksas valsts nodeva 30,59EUR.

5. Veikti elektrotīkla kapitālie remontdarbi.
Vairāk informācijas -
http://misaslauki.blogspot.com/2016/07/elektrotikla-remonts-v.html

6. Veikti sporta laukuma attīstīšanas darbi. Lielākā daļa materiālu saņemta bez maksas no DKS biedriem. Dažādiem sīkumiem (skrūves, stiprinājumi, dažas krāsas u.c.) izlietoti 91,96 EUR.
Vairāk informācijas -
http://misaslauki.blogspot.com/2016/07/sporta-laukuma-tapsana-fotografijas.html

7. Organizēts Līgo 2016 pasākums, kas bija plaši apmeklēts un raisīja pozitīvas emocijas iedzīvotāju vidū.

8. Divas reizes izmantoti zāles pļaušanas uzņēmuma pakalpojumi. Pļautas - ceļmalas, aizaugušākie grāvji, sporta laukums. Izmaksas 90EUR.

9. Nomainīta trešās līnijas atdalītāja sadales kaste un pieslēguma kabeļi. Veikti  dažādi citi remontdarbi vietējā tīklā, tai skaitā novērsti negaisa postījumi pie ūdenstorņa(http://misaslauki.blogspot.com/2016/06/udens-19062016.html). Kopējās elektrotīkla remonta izmaksas (elektriķa darbs, nodrošinātie materiāli, nodokļi) 529,34 EUR.

10. Divas reizes nodrošināta galvenā ceļa greiderēšana.

11. Paralēli šiem darbiem tiek strādāts ar nesakopto zemesgabalu īpašniekiem, notiek darbs ar parādniekiem, veikta sarakste ar valsts iestādēm par Z virzienā aiz Misas lauku teritorijas esošā grāvja iztīrīšanu (gaidām rezultātu), biedru reģistra sakārtošanas darbi, ūdenstorņa elektrības pieslēguma pārbūves darbu plānošana, ielu apgaismojuma ieviešanas izpēte un darbu plānošana, atbalsts biedriem dažādu saimniecisko jautājumu risināšanā u.c. darbi.

Lielākie pirkumi - elektrības kabelis remontiem 100m 115,00EUR, elektrības pagarinātājs 68,59EUR.
Darbs pie 3 līnijas atdalītāja kabeļu nomaiņas
Vecais kabelis

Pēc demontāžas atklājās arī vieta caur kuru vecajā kastē tecēja ūdens

Atceramies par elektrodrošību

Būvuzraugi

Darbu gaitā

Grāvis par kura sakopšanu notiek sarakste

Caur šo grāvi jau ārpus mūsu teritorijas aizplūst visi Misas lauku meliorācijas ūdeņi.

Līgo pasākums

Uzticības pārbaude

Bez ugunskura neiztiekam

Runas, runas, runas...

Atceroties kapitālos darbus elektrotīklā, strādāja līdz krēslai

Vēl viens sakārtots elektrības pieslēgums. (Izdevumus sedz z.g. īpašnieks) 

Ūdenssūkņa automātika, uzstādīts spiediens 1,5 atmosfēras, faktiskais spiediens ir lielāks.

Jaunā 3 līnijas atdalītāja sadales kaste

Faktiskais ūdens spiediens mūsu sistēmā


210 z.g. pirms grausta nojaukšanas,

Šogad jau izlietoti vairāk kā 4000 m3 no Misas lauku ūdensapgādes sistēmas. Tuvojas laiks maksāt dabas resursu nodokli

Vēl viens modernizēts elektrības pieslēgums (izdevumus sedza z.g. īpašnieks)

210 z.g.pēc grausta nojaukšanas un teritorijas sakopšanas. Z.g. ir pārdošanā.

Papildinājums sporta laukumā. Izmantojam jauno pagarinātāju. Paldies Pēterim par atbalstu ar metināšanas darbiem!

Iztaisnojam stabu, ko nebija izdevies iztaisnot Lielās talkas laikā. Vārti atkal ir aizverami. Paldies biedram par palīdzību ar metināšanas darbiem.

Sakopts arī 225 z.g. tas arī ir pārdošanā.

Pēc nopļaušanas. Tiltiņam tiek plānota rekonstrukcija, nepieciešama dēļu nomaiņa

Satiksmes drošībai pašu spēkiem nopļaujam arī ceļmalas pie iebraucamajiem vārtiem. Uzlabojam redzamību.

Uzlabojam ceļa pārredzamību.

Viss nopļauts, sakopts un tīrs.

otrdiena, 2016. gada 5. jūlijs

Elektrotīkla remonts V

Elektrotīkla kapitālie remontdarbi Misas laukos - koka stabu nomaiņa un AMKA kabeļa uzstādīšana- pabeigta.

Neskatoties uz ne pārāk labvēlīgiem laika apstākļiem, remontdarbu laikā plānoto piecu dienu elektrības atslēgumu vietā, elektrības nebija tikai četras dienas, vienu no tām gan darbi ilga līdz plkst. 23.27. Kopumā darbi ilga divas nedēļas.

Tuvojas darbu pieņemšanas termiņš un laiks veikt norēķinu ar uzņēmumu par paveiktajiem  darbiem.

Uz 05.07.2016. remontdarbiem biedri ir iemaksājuši 5385,00EUR, kas ir ļoti labs rādītājs, jo līdzekļi savākti tikai divu mēnešu laikā, tomēr kopējās darbu izmaksas ir 6636,43EUR un pēc darbu pieņemšanas būs jāveic galīgais norēķins.

Sakarā ar to lūdzam līdz 01.09.2016. veikt iemaksu par elektrotīkla kapitālo remontu tiem biedriem, kas to vēl nav izdarījuši.
Lūdzam biedriem atgādināt saviem kaimiņiem par šogad paveikto remontu un nepieciešamību veikt norēķinu.

Šobrīd starpība starp savāktajiem līdzekļiem un norēķinam nepieciešamajiem tiks segta no biedru naudas iemaksām un atgūtajiem parādiem, bet tas ilgākā termiņā iekavēs citu darbu veikšanu Misas lauku saimniecībā.

No biedriem, kas pieteicās iegādāties vecos elektrības stabus, ir saņemts norēķins par tiem un budžets papildināts par 84,00EUR. Drīzumā tiks nodoti arī nevajadzīgie metāli, kas arī papildinās DKS budžetu.

Darbu pieņemšanas komisijas sastāvs aptuveni jau ir zināms, bet interesentiem, kas vēl vēlas būt darbu pieņemšanas komisijā, jāpiesakās rakstot uz e-pastu līdz 11.07.2016. Vēlami biedri ar tehnisko izglītību.


Vecie stabi tuvplānāSavu laiku nokalpojušie stabiFotografēts plkst.23.25 vēl darbu procesā

svētdiena, 2016. gada 3. jūlijs

Sporta laukuma tapšana fotogrāfijās

No 2016.gada pavasara sākti darbi sporta laukuma izbūvei Misas laukos, faktiski jau pirms tam sākta bezmaksas materiālu meklēšana un vākšana. No DKS budžeta sporta laukuma vajadzībām izlietoti tikai nepilni 100EUR (cementa maisījums, skrūves, stiprinājumi, dažas krāsas, otas uc.sīkumi), pārējiem materiāli, taupot budžeta līdzekļus, sagādāti bezmaksas ar atbalstītāju palīdzību!

Paldies atbalstītājiem - Anželai, Viktoram, Natālijai, Sindijai, Tatjanai, Ivitai, Jānim, Pēterim un pārējiem!

Foto no darba procesa

Katrai caurulei būs pielietojums

Izmantosim arī kaut ko no šīm
Šīs arī noderēs
Iepriekš atzīmētās vietās caurules tiek dzītas zemē no 0,7 līdz pat 1,0m dziļumā
Pieregulējam vertikāli
Katrai caurulei apkārt tiek izrakta bedre javas ieliešanai
Papildus izturībai javā tiek pielietots arī stiegrojums, pievienotas pildvielas
Arī līmenis tiek pieskatīts
Kas šī būs par konstrukciju?
Darbu procesā tiek nodrošināta papildus saules gaismas pieejamība sporta laukumam
Metinātājs ieradies
Metināšanas darbi pabeigti
Sagādātās krāsas
Rezultāts-pievilkšanās stieņi četros dažādos augstumos, kāpšļi dažādiem vingrinājumiem
Līdztekas
Konstrukcija līdzsvara brusa iekāršanai, vēl tik jāsagādā bruss
Koka konstrukcija pavisam sašķiebusies, laiks rekonstrukcijai
Taisnošana, atgāžņu maiņa
Taisnošana un stiprināšana
Šie sveicieni no iepriekšējiem meistariem tika novērsti
Grīda arī tiks mainīta, materiāls jau ir atrastsTurpinājums sekos...