Lapas

trešdiena, 2015. gada 14. oktobris

Maksājumu kārtība 2024

1. Elektroenerģijas tarifs no 2022.gada 1.maija ir 0,2 EUR/kWh.
 

2. Biedra naudas maksājumu apmērs un kārtība no 2024.gada 1.janvāra, atbilstoši 2023.gada 29.aprīļa kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem:

No 2024.gada 1.janvāra biedra naudas pamatlikmes apmērs par īpašumu līdz 600m2 ir 100,00EUR. Par zemes platību, kas pārsniedz 600m2, noteikta biedra naudas piemaksa 0,05EUR par m2 (par meža platību piemaksa netiek piemērota). Piemaksa par papildus elektrības pieslēgumu 15EUR gadā.

Piemēram,

ja īpašumā ir 600m2, tad kopējais maksājuma apmērs gadā ir 100EUR

ja īpašumā ir 1200m2, tad kopējais maksājuma apmērs gadā ir 100+600*0,05=130EUR

ja īpašumā ir 1200m2 un ir otrs elektrības pieslēgums, tad kopējais maksājuma apmērs gadā ir 100+15+600*0,05=145EUR

 Biedra naudas maksājums vismaz 50,00EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 1.martam, savukārt atlikusī maksājuma daļa jāveic ne vēlāk kā līdz 31.maijam.

3. Rekvizīti:
DKS „Misas lauki”, reģ. Nr. 40003444674,
Norēķinu konts Nr. LV65UNLA0050006812670,
a/s “SEB banka”, bankas kods: UNLALV2X
Ķekavas novads, Baldones pagasts, VALDES, LV-2125
 
4. Vienmēr ir iespējams saņemt DKS „Misas lauki” (turpmāk - ML) rēķinu biedra naudas nomaksai. Elektrības apmaksa veicama patstāvīgi katru mēnesi sekojot individuālā skaitītāja rādījumiem un veicot patēriņa nomaksu.
5. Maksājums uzskatāms par izpildītu brīdī, kad tas tiek saņemts ML bankas kontā.
6. Atbilstoši 2016.gada 30.aprīļa kopsapulces lēmumam par elektrotīkla kapitālā remonta veikšanu, katram biedram un zemesgabala īpašniekam jāveic iemaksa remontam 50,00 EUR apmērā. Kapitālais remonts - koka stabu nomaiņa un izolētā AMKA kabeļa uzstādīšana - paveikts 2016.gadā, kopējās izmaksas 6636,43EUR.
7. Elektroenerģijas tarifs līdz 2018.gada 31.decembrim 0,167 EUR/kWh. 
Elektroenerģijas tarifs no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim - 0,185 EUR/kWh. 
Elektronerģijas tarifs (sakarā ar vienošanos par atlaidi) no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim 0,14EUR/kWh.

8.Biedra naudas maksājumu apmērs un kārtība no 2020.gada 1.janvāra, atbilstoši 2019.gada 28.aprīļa kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem:

No 2020.gada 1.janvāra biedra naudas pamatlikmes apmērs par īpašumu līdz 600m2 bija 70,00EUR. Par zemes platību, kas pārsniedz 600m2, bija noteikta biedra naudas piemaksa 0,03EUR par m2 (par meža platību piemaksa netiek piemērota).

Piemēram,

ja īpašumā ir 1200m2, tad kopējais maksājuma apmērs ir 70+600*0,03=88EUR

Biedra naudas maksājums vismaz 40,00EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 31.martam, savukārt atlikusī maksājuma daļa jāveic ne vēlāk kā līdz 31.maijam.

Biedra naudas apmērs līdz 2020.gada 1.janvārim gadā saskaņā ar kopsapulces 2013.gada 25.augusta lēmumu no 2014.gada 1.janvāra bija:
maksājot no 1.janvāra līdz 31.martam – 50.00 EUR
maksājot no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam – 65.00 EUR
maksājot pēc kārtējā gada 30.jūnija – 80.00 EUR
Par papildus gruntsgabalu bija noteikta biedra naudas piemaksa 10.00 EUR apmērā.

9. Gruntsgabalu īpašniekiem, kas nav ML biedri, bet izmanto tās pakalpojumus, piemēram, centrālo ūdensapgādes sistēmu, perimetra žogu, sporta laukumu vai tās apsaimniekotos koplietošanas ceļus, arī jāveic iemaksa ML biedru naudas apmērā, pretējā gadījumā īpašniekiem nav nekādu tiesību, izmantot ML pakalpojumus, un šie pakalpojumi tiks liegti. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, elektroapgādi DKS "Misas lauki" var nodrošināt tikai DKS biedriem.

10. Saskaņā ar ML Kārtības ruļļa noteikumiem (https://misaslauki.blogspot.com/2015/12/kartibas-rullis.html) samaksa par patērēto elektrību jāveic ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 15.datumam, vadoties no individuālā elektrības skaitītāja rādījuma.
11. Par patērēto elektrību jānorēķinās katru mēnesi, bet gadījumos, kad elektrības patēriņš ir neliels, lai taupītu laiku un izmaksas par bankas noteiktajām komisijas maksām ir pieļaujami arī avansa maksājumi uz priekšu. Nav pieļaujama pēcapmaksa par vairāk kā vienu mēnesi. Kavējuma nauda ir 0,15% dienā no parāda apmēra.

12. Tāpat kā biedru naudas maksājumā, arī maksājot par elektrību, obligāti jānorāda gruntsgabala numurs, lai grāmatvede varētu identificēt maksājumu un reģistrēt to uzskaites sistēmā. Jānorāda arī skaitītāja rādījums līdz kādam tiek veikts norēķins.
 
13. Noapaļošana. Jāatceras, ka gadījumā, ja sarēķinātā maksājuma par elektrību trešais cipars aiz komata ir 5 vai lielāks, atbilstoši grāmatvedības prasībām, maksājums noapaļojams uz augšu. Piemēram, 9,435EUR gadījumā, jāmaksā 9,44EUR.

14. Maksājuma pamatojuma piemēri:
„Par elektrību Misa Nr.230 no 9700-9900”
„Biedra nauda Misa Nr.230 par 2019.gadu”
„Biedra nauda par 2019.gadu un par elektrību Misa Nr.230 no 9700-9900”

15. Gadījumos, kad nav iespējams identificēt par kuru gruntsgabalu tiek maksāts, maksājums netiek ieskaitīts un konkrētajam gruntsgabalam krājas parāds.
16. Izpildot kopsapulces lēmumu, tiks uzsākta elektrības atslēgšana visiem gruntsgabaliem, par kuriem nav veikta biedru naudas iemaksa vai savlaicīgi nav veikti norēķini par patērēto elektroenerģiju.

17. Parādu piedziņas lietas tiks nodotas profesionāliem un sertificētiem parādu piedziņas uzņēmumiem. Parādu piedziņas izdevumus sedz parādnieks.
18. Lai atjaunotu elektrības piegādes pakalpojumu, būs jāsedz ML gan izdevumi par pakalpojuma atslēgšanu, gan izdevumi par pakalpojuma atjaunošanu.

19. Iegādājoties (vai izīrējot) gruntsgabalu ML apsaimniekotajā teritorijā, jaunajam saimniekam jāpārliecinās vai gruntsgabalam nav uzkrāti parādi. Parādu gadījumos līdz tā pilnīgai nomaksai ML pakalpojumus saņemt nebūs iespējams.

20. Ja konkrētajam gruntsgabalam nav biedra naudas vai elektrības maksājumu parāda, iestāšanās un reģistrācijas maksa ir 56.80EUR, papildus jāveic arī biedru naudas iemaksa par konkrēto gadu.

21. Paldies visiem, kas savlaicīgi un precīzi veic savus maksājumus!


22. ML no saņemtajām iemaksām nodrošina:

elektrības saņemšanu no piegādātāja, izmantojot ML elektrotīklu;

centrālo ūdensapgādi siltajā un vēsajā sezonā;

sporta un bērnu rotaļu laukumu;

grāvju meliorācijas sistēmas funkcionēšanu, galveno grāvju izpļaušanu;

- perimetra nožogojumu;

- videonovērošanas sistēmas darbību un citus drošības pasākumus;

ceļu uzturēšanu – sniega tīrīšanu, šķembu seguma atjaunošanu, līdzināšanu, appļaušanu, krūmu apzāģēšanu;

- atkritumu šķirošanas punkta darbību;
 
- ciemata un pieguļošās teritorijas, tajā skaitā pieturvietu uzturēšānu kārtībā - atkritumu novākšana, labiekārtošana u.c.;

- iedzīvotāju interešu aizsardzību novada un valsts līmenī (piemēram, grants autoceļa V1010 uzturēšana, RailBaltica jautājumi, sabiedriksā transporta jautājumi, skolēnu autobusa jautājumi u.tml.);

- informatīvu Interneta vietni ar aktuālo informāciju mūsu ciematā;

- apziņošanu ar SMS, WhatsApp vai e-pastu;

- galvenā ceļa un citu ciematā būtisku vietu apgaismošanu ar LED energoefektīvajām lampām;

- atbalstu biedriem citos saimnieciskos jautājumos.

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru