Lapas

ceturtdiena, 2015. gada 31. decembris

Kopsavilkums par paveikto no 2015.gada oktobra līdz decembrim

Pagājuši pirmie trīs mēneši kopš Misas laukiem ir jauna vadība, tuvojoties gadu mijai laiks atskatīties uz paveikto šajā laika posmā.

1. Uzņēmumu reģistrā reģistrēti visi 2015.gada augusta un septembra kopsapulces pieņemtie lēmumi. Tai skaitā statūtos minētie lati konvertēti eiro.

2. Apkopoti biedru naudas maksājumi par 2013, 2014 un 2015. gadu atbilstoši maksājumus apliecinošiem dokumentiem.

3. Regulāri tiek apkopoti elektrības maksājumi. Par rādījumu līdz kuram samaksāts katru mēnesi elektrības lietotāji tiek informēti, izliekot informāciju uz ziņojumu dēļa.

4. No elektromontāžas uzņēmumiem pieprasītas un saņemtas tāmes ar iespējamām mūsu elektrotīkla remonta izmaksām. Papildus izpētītas iespējamās izmaksas individuālam pieslēgumam Sadales tīkliem.

5. Veikta izpēte ES fondu līdzekļu piesaistes iespējām mūsu elektrotīklam.

6. Organizēta viena lielā talka, kuras laikā sakopta puse galvenā ceļa ceļmalu, pozitīvais šajā pasākumā bija ne tikai tiešais darba rezultāts - sakoptais ceļa posmas, bet arī iedzīvotāju necerēti lielā atsaucība, kas vēlreiz apstiprina vēlmi pēc pozitīvām pārmaiņām Misas laukos.7. Organizētas četras mazās talkas, kuru laikā vienpadsmit vietās apzāģēti koki un krūmi, kas bija ieauguši elektrolīnijās vai traucēja ceļu satiksmei.


Viena no bīstamajām vietām, pirms apzāģēšanas


8. Uzsākta valdes un noliktavas ēkas sakārtošana, no ēkām izvākti apmēram 2m3 uzkrāto atkritumu, arī slota "pēc ilgstošas prombūtnes, beidzot apciemoja šo saimniecību". Atklājās, ka zem zemes slāņiem ir tīri pieklājīgs celiņš. Sakārtots elektropieslēgums valdes ēkai. Noliktavas ēkai notīrīts jumts, tai skaitā novākti uz tā saaugušie koki, tāpat iespēju robežās pielabots segums. Pēc paveiktajiem darbiem arī ZS noskaņas ir ienākušas šajā sētā. 
Sen šajā saimniecībā neredzēts instruments

Pirms

Pēc notīrīšanas


Elektropieslēgums pēc veiktajiem darbiem

Elektropieslēgums pirms remonta

 
 

 

Jumts pēc notīrīšanas

Jumts pirms tīrīšanas
 

9. Nodibināta sadarbība ar Baldones novada domi
10. Nodibināta sadarbība ar parādu piedziņas uzņēmumu un uzsākts darbs ar ļaunprātīgajiem parādniekiem
11. Nomainīts elektrotīkla 3.līnijas atdalītājs
Iepriekšējā armatūra, kas kombinācijā ar
krietnu devu ūdens, regulāri sagādāja
problēmas 3.līnijas lietotājiem
 

Jaunais atdalītājs,
drīzumā tiks nomainīta arī kaste
 
12. Elektrības zudumu mazināšanai atslēgti četri elektrības pieslēgumi, tai skaitā trīs nefunkcionējošie un viens ļaunprātīgajam nemaksātājam
13. Regulāri veikta Misas lauku teritorijas apsekošana
14. Vairākkārt veikta skaitītāju kontrole
15. Uzsākts darbs pie sporta laukuma attīstīšanas
16. Organizēta viena skaitītāja uzstādīšana ārpus gruntsgabala teritorijas, atbilstoši 2005.gadā pieņemtajam lēmumam, ka skaitīājam jābūt uz ielas
17. Veikti dažādi administratīvie darbi.
 
Kas nav izdevies kā plānots - neskatoties uz to, ka greideris mūsu ceļu līdzināšanai tika pasūtīts jau oktobra vidū, dažādu tehnisku iemeslu dēļ tas līdz mums nav ticis līdz pat decembra beigām, tādēļ galvenais ceļš nav tik līdzens kā mēs to vēlētos, līdz ar to visiem gribot vai negribot nāksies ievērot ātruma ierobežojumu 30km/h, lai saudzētu gan ceļu, gan savu auto.
Tāpat ir krietni aizkavējusies visu Misas laukiem piederošo dokumentu nodošana no vecās valdes puses jaunajai vadībai, kas dažos darbības virzienos kavē pilnvērtīgu darbu.
 
Augstāk minētie teritorijas sakārtošanas darbi pamatā paveikti ar brīvprātīgo darba palīdzību. Misas laukiem izdevumi ir bijuši tikai apmaksājot elektromontāžas darbus (143,48EUR -darbs, nodrošinātie materiāli, darbaspēka nodokļi) un veicot atsevišķus pirkumus - drošinātāji (18,24EUR), elektrisko skapju atslēga (1,99EUR), slota (7,79EUR), zibatmiņa (13,98EUR) un vads (14,21EUR). Precīzu un pilnīgu informāciju par Misas lauku līdzekļu izlietojumu iespējams iegūt apmeklētāju pieņemšanas reizēs. Informācija tiks izlikta arī uz ziņojumu dēļa. Kopumā finanšu situācija noslēdzot gadu ir pietiekami stabila.
 
Paldies visiem par piedalīšanos aktivitātēs Misas lauku labā!
Paldies Misas lauku biedriem, kas ievēro maksājumu disciplīnu!
Paldies padomei par sadarbību!
 
Visiem pozitīviem panākumiem bagātu un laimīgu jauno gadu!
 
Atjaunots 04.01.2016.

otrdiena, 2015. gada 22. decembris

Misas lauku elektrotīkls III


Turpinot meklēt variantus, kā efektīvāk saremontēt esošo koka stabu posmu vietējā tīklā.

Ņemot vērā, ka esošajiem koka stabiem un trijkājiem, laika gaitā ir nolietojusies (bojāta no trupes, saplaisājusi vai sapuvusi) tieši augšējā daļa, kur stiprinās kāši. Un tieši ar to arī ir saistīti lielākie riski vadu noturībai un no tā izrietošiem īssavienojumiem un citiem iespējamiem tīkla bojājumiem.

Lai izvairītos no šīm problēmām un nebūtu jāmaina visi koka stabi, lētāks risinājums (viens no elektriķu piedāvātajiem) ir pa esošiem koka stabiem, bet nedaudz zemāk, novilkt izolēto kabeli. Jaunos kāšus stiprināt caururbjot stabu, trijkājus papildus nostiprināt augšā, bet individuālos stabus apzāģēt virs jaunā kabeļa stiprinājuma vietas, lai samazinātu slodzi uz stabu stiprinājumu vietu apakšā. Stabiem salikt jaunas "cepures".

Kopējās izmaksas būtu aptuveni 5000 EUR un tas nodrošinātu esošā koka stabu posma ekspluatāciju vēl līdz pat 10 gadiem. Šāds risinājums ir redzēts arī Sadales tīklu līnijās.

Ir arī risinājums visu 300m garo elektrotīkla koka stabu posmu aizstāt ar pazemes kabeļiem. Izmaksas aptuveni 15000 EUR. Tomēr šāds risinājums būtu attaisnojams, tikai tādā gadījumā, ja šo izbūvi veicam atbilstoši visiem Sadales tīklu standartiem, kas var sadārdzināt šādu risinājumu vēl vairāk.

Līdz nākamajai kopsapulcei pavasarī tiks apkopoti visi iespējamie tīkla koka stabu posma remonta varianti un kopsapulcei būs jāpieņem lēmums, kādu risinājumu izvēlēties, jo remonta izmaksu summa pārsniedz naudas līdzekļu limitus, attiecībā uz kuriem lēmumu var pieņemt Misas lauku vadība.

Būs jāizvēlas vai veikt esošā tīkla remontu vai pāriet uz individuālajiem pieslēgumiem, ja remontējam vietējo tīklu, tad kādu variantu izvēlamies, ilgtermiņa risinājumu vai termiņā līdz desmit gadiem, kā arī kur konkrētajam risinājumam ņemt finansējumu.

Ir veikta izpēte par iespēju piesaistīt ES fondu līdzekļus mūsu tīklam, tomēr dažādu argumentu dēļ iestāžu atbilde ir negatīva, kā nozīmīgākais atteikuma pamatojums ir apstāklis, ka ML teritorijā nenotiek nekāda uzņēmējdarbība (ražošana). Vienīgais ārējā finansējuma avots, ko būtu iespējams piesaistīt, ir 40% Sadales tīklu līdzfinansējums jauna tīkla izbūves gadījumā.

Galvenais plus, izbūvējot jaunu pazemes elektrotīklu - visa elektrotīkla uzturēšanu un ar to saistītās izmaksas tiek nodotas Sadales tīklu atbildībā.  Mīnus – augstas sākotnējās izmaksas.

Turpinot uzturēt esošo tīklu, kā mīnusu var minēt to, ka pašiem jāveic uzturēšana un jāsedz elektrības zudumi (kopējās elektrotīkla uzturēšanas izmaksas gadā uz vienu zg. ir ~16EUR (32% no biedra naudas iemaksas)), kā plus jāmin tas, ka ML kā juridiskai personai un lielajam klientam (patērētājam) ir nedaudz zemāks tarifs, tāpat, lai sakārtotu esošo tīklu nav nepieciešamas lielas individuālās investīcijas, nenoliedzams fakts ir arī tas, ka elektrotīkls saliedē ML iedzīvotājus un liek turēties ciešāk kooperatīvā.

Apkopojot visus iepriekšējos ierakstus zem tēmas Misas lauku elektrotīkls, jānorāda, ka visas vietējā tīkla nolietojuma problēmas ir risināmas, ja ir attiecīgs finansējums.

Uz doto brīdi jau ir daļēji atrisinātas trešās līnijas sadalnes problēmas, demontējot veco atdalītāju un uzstādot jaunu, tāpat vienā pieslēgumā ir nomainīts pieslēguma (pie gaisa līnijas) vads un drīzumā (iespējams jau tuvāko svētku brīvdienu laikā) tas tiks izdarīts vēl vienā pieslēgumā, tāpat ir veikts nopietns darbs zudumu samazināšanai gan vienpadsmit vietās apzāģējot līnijās ieaugušos kokus un krūmus, gan veicot nefunkcionējošo pieslēgumu atslēgšanu.

Tomēr, kā jau iepriekš minēts, gala lēmums par lielo izmaksu darbiem elektrotīklā drošu elektrības piegāžu nodrošināšanai būs jāpieņem kopsapulcei.

pirmdiena, 2015. gada 7. decembris

Elektrības padeves traucējumi decembra sākumā

Decembris ir sācies ar spēcīgu vēju, neskatoties uz to, vietējā elektrotīklā viss norit bez starpgadījumiem.

Stabi, vadi un to stiprinājumi - bez bojājumiem.

Laika posmā no 3.decembra līdz 7.decembrim, elektrības padeve vairākkārt īslaicīgi ir pazudusi un atkal atjaunojusies, tāpat 4.decembra pēcpusdienu līdz pat vakaram pavadījām bez elektrības. Visi šie pārtraukumi ir saistīti ar A/S "Sadales tīkls" līnijām uzkritušiem kokiem vai to zariem, kā arī cita veida bojājumiem, ko radījis spēcīgais vējš. Atslēgumu ilgums atkarīgs no laika, kas nepieciešams, lai novērstu konkrētos bojājumus, piemēram, novāktu kokus no vadiem un veiktu bojāto vadu remontu.

Prognozējot situāciju, ja šāds starpgadījums ar vadu bojājumu notiktu Misas lauku vietējā elektrotīklā, tas drīzākais aizņemtu krietni vairāk laika nekā šādus bojājumus novērš Sadales tīkli savās līnijās.

Sadales tīkliem ir dienesti, kas dežūrē šādiem gadījumiem 24h diennaktī.
Mūsu gadījumā nevaram atļauties (abonēt) slēgt līgumus ar uzņēmumiem, kas nekavējoties reaģētu uz šādām situācijām vietējā tīklā. Tādēļ, ja notiek šāds starpgadījums un tā sekas neizdodas novērst ar pašu spēkiem, uzņēmuma meklēšana, kas par ierobežotu samaksu atjaunotu vadus, un tā ierašanās var aizņemt 12h un vairāk, tas atkarīgs no bojājuma veida, diennakts laika, nepieciešamās tehnikas un piekļuves iespējām.

Lai mazāk ciestu neērtības esot bez elektrības, Misas lauku patstāvīgajiem iedzīvotājiem vēlams būt gataviem šādām situācijām. Internetā var atrast pieteikami daudz ieteikumus par uzlādētiem telefoniem, baterijām, ūdens rezervēm u.t.t.. Tāpat ir zināms, ka mājās katram iemītniekam ir jābūt pa lukturītim. Ideālā gadījumā apkures sistēmai jābūt iespējai funkcionēt bez elektrības padeves, pavisam noteikti tai jābūt aprīkotai ar drošības sistēmām (vārstiem) šādiem gadījumiem. Mājsaimniecībām, kas nespēj iztikt bez elektrības, jāsagādā ģenerātors. Vasaras iedzīvotājiem jāparūpējas par sava īpašuma apsardzes aprīkojuma akumulatoru darba kārtību, varbūt pat ir vērts sistēmu papildināt ar vēl vienu akumulatoru, izmaksas nav nesamērīgas, bet tādā gadījumā signalizācija var funkcionēt pat vairāk kā divas nedēļas bez ārējās elektrības padeves.

Ja būsim gatavi šādām situācijām, tad tās drīzākais nenotiks vai vismaz radīs mazāk problēmu!

Ņemot vērā to, ka Misas lauku elektrotīkls ir uzbūvēts kvalitatīvi, kā arī to, ka līdz šim ir bijuši tikai pāris starpgadījumi, nekādas nopietnas problēmas ziemas sezonā netiek prognozētas.
Rūpīgāk jāpieskata posms, kas balstās uz koka stabiem.

Konkrētā rīcība, konstatējot bojājumu tīklā, piemēram, zemē norautu vadu:

1. Netuvoties;
2. Informēt pārvaldnieku vai kādu no padomes locekļiem;
3. Brīdināt apkārtējos;
4. Nepieciešamības gadījumā norobežot perimetru.
Tālāk sekos elektrības atslēgšana bojātajai līnijai un tās remonts.

Noderīga informācija -

http://www.sadalestikls.lv/lat/aktualitates/noderiga_informacija/padomi_iedzivotaju_ricibai_negaisa_laika/

Lai samazinātu risku bojājumiem vietējā tīklā, katram grunstgabala īpašniekam jārūpējas par to, lai tā īpašumā un pieguļošajā teritorijā neaugtu elektrotīklu apdraudoši koki vai krūmi. Kārtības ruļļa 5.1. un 5.3. punkts. Teritorijai ap vadiem gaisā jābūt brīvai vismaz 2 metru radiusā. Jātceras arī par zemesgrāmatās noteikto aizsargjoslu. Tāpat no zemesgabaliem, nedrīkst augt koki vai krūmi, kas var traucēt tehnikas piebraukšanu.

Saudzēsim vietējo elektrotīklu!

trešdiena, 2015. gada 2. decembris

KĀRTĪBAS RULLIS 2021

1.     Kārtības rullis ir ar Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Misas lauki” (turpmāk Sabiedrības) kopsapulces lēmumiem apstiprinātu noteikumu apkopojums, kas izveidots un pieņemts pamatojoties uz Sabiedrības statūtiem un ir saistošs visiem biedriem, viņu ģimenes locekļiem un citām personām, kas uzturas Sabiedrības teritorijā.

 

2.     Kārtības rullis nosaka:

 

2.1.                    biedra maksājumu apmēru un samaksas kārtību;

 

2.2.                    valdes pamatpienākumus statūtos noteikto Sabiedrības pakalpojumu nodrošināšanā;

 

2.3.                    biedra īpašumā vai lietošanā esošā zemesgabala (turpmāk gruntsgabals) apsaimniekošanas noteikumus;

 

2.4.                    Sabiedrības nodrošinātās centrālās ūdensapgādes lietošanas noteikumus;

 

2.5.                    Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kārtību personām, kas nav Sabiedrības biedri;

 

2.6.                    citus svarīgus noteikumus atbilstoši Sabiedrības kopsapulces lēmumiem.

 

3.     Biedra maksājumu apmērs un samaksas kārtība, sankcijas:

 

3.1. Biedra naudas pamatlikme no 2020. gada 1. janvāra ir 70 eiro. Ja biedra īpašumā vai lietošanā ir vairāk kā 600m2 liels gruntsgabals, tad par katru  m2 virs 600m2,  papildus biedra naudas piemaksa ir 0,03eiro.

 

    3.1.1.  Biedra nauda vismaz 40eiro apmērā jāsamaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 31.martam, bet pārējā daļa ne vēlāk kā līdz 31. maijam.

 

    3.1.2. Biedra naudas maksājumu kavējumu gadījumā, tiek noteikta biedra naudas piemaksa 0,5% par katru kavēto dienu no nesamaksātā biedra naudas apmēra. Procentu pieaugums apstājas, sasniedzot parāda apmēru.

 

   3.1.3. Ja biedrs neuztur kārtībā savu gruntsgabalu un to ir konstatējusi Gruntsgabalu komisija 5.6. punktā noteiktajā kārtībā, tad nākamajā gadā papildus pamatlikmei attiecīgajam biedram jāpiemaksā 50 eiro.

 

   3.1.4. Ja valde konstatē, ka biedrs atkārtoti pārkāpj Kārtības ruļļa noteikumus, tad nākamajā gadā attiecīgajam biedram biedra naudas pamatlikme tiek piemērota dubultā apmērā.

 

3.2. Maksājumi par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz katra mēneša 15. datumam atbilstoši Sabiedrības izziņotajam tarifam. Tarifs (ar iekļauto maksu par Sabiedrības pakalpojumiem) tiek izziņots izliekot paziņojumu uz ziņojumu dēļa un ievietojot paziņojumu vietnē misaslauki.lv. Kavējuma maksa tiek noteikta 0,15% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavēto dienu.

 

3.3. Iestāšanās maksa Sabiedrībā ir 56,8 eiro, iestājoties jāveic biedra naudas maksājums par attiecīgo kalendāro gadu.

 

3.4. Maksājumu kārtību par citiem pakalpojumiem (piemēram, zāles pļaušana vai gruntsgabala sakopšana) nosaka individuāli vienojoties ar valdi.

3.5. Valde nepieciešamības gadījumā parādu piedziņai izmanto parādu piedziņas uzņēmumus. Biedriem, kas neveic noteiktos maksājumus, vai pārkāpj Kārtības ruļļa noteikumus, valde liedz Sabiedrības nodrošinātos pakalpojumus.

3.6. Par naudas samaksas brīdi pārskaitījuma gadījumā tiek uzskatīts brīdis, kad naudas līdzekļi nonāk Sabiedrības bankas kontā.

 

3.7. Par Kārtības ruļļa noteikumu vai Sabiedrības statūtu neievērošanu biedram var izteikt brīdinājumu, piemērot naudas sodu no 10 līdz 250eiro, izteikt brīdinājumu par izslēgšanu no Sabiedrības un izslēgt no Sabiedrības. Izslēgt no Sabiedrības var tikai ar kopsapulces lēmumu.

 

4.     Sabiedrības valdes pamatpienākumi statūtos noteikto Sabiedrības pakalpojumu nodrošināšanā ir:

 

4.1. savlaicīgi informēt biedrus par aktuālo informāciju Sabiedrības darbā, izliekot paziņojumus uz ziņojumu dēļa un ievietojot informāciju vietnē misaslauki.lv. Valdes priekšsēdētājs ir personīgi atbildīgs, lai uz ziņojumu dēļa vienmēr atrastos Kārtības ruļļa aktuālā redakcija, kā arī to, lai pēc katras kopsapulces 10 darba dienu laikā tiktu apkopoti pieņemtie lēmumi un izlikti uz ziņojumu dēļa;

 

4.2. līdz gada 1. februārim informēt biedrus par gada budžeta plānu un naudas līdzekļu izlietojumu iepriekšējā gadā, izliekot paziņojumu uz ziņojumu dēļa;

 

4.3. ne retāk kā reizi divos gados nodrošināt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā esošo ceļu seguma labošanu (ceļu līdzināšanu, bedru aizbēršanu);

 

4.4. nodrošināt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā esošā elektrotīkla uzturēšanu darba kārtībā;

 

4.5. vasaras periodā nodrošināt centralizētās ūdens apgādes nepārtrauktību, savlaicīgi nodrošinot sistēmas apkopes un remonta darbus;

 

4.6. pastāvīgi uzturēt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā esošo grāvju un caurteku funkcionēšanu;

 

4.7. nodrošināt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā zāles pļaušanu:

4.7.1. trīs reizes sezonas laikā – sporta laukums (īpašums VALDES), ceļmalas gar Rīgas ielu

4.7.2. divas reizes – grāvis Rīgas un Baldones ielā, ciematam pieguļošā teritorijas gar autoceļu V1010, pieturas;

4.7.3. – vienu reizi – visas ceļmalas Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā.

 

4.8. uzturēt perimetra nožogojumu funkcionālā kārtībā;

 

4.9. uzturēt videonovērošanas sistēmu darba kārtībā;                 

 

4.10. ne retāk kā reizi gadā nodrošināt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā bīstamo vai satiksmei traucējošo koku izciršanu;

 

4.11. nodrošināt īpašumā VALDES esošā sporta laukuma inventāra darba kārtību un papildināšanu;

 

4.12. valde piedāvā Sabiedrībai nepieciešamo darbu veikšanu biedriem, ne retāk kā reizi gadā izliekot paziņojumu (darba piedāvājuma sludinājumu) uz ziņojumu dēļa.

 

4.13. valde veido uzkrājumus – rezerves kapitālu, kas nedrīkst būt mazāks par    2000 eiro;

 

4.14. veikt citas darbības, lai Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā būtu sakopta vide un biedriem tiktu nodrošinātas nepieciešamās ērtības.

 

5.     Biedra gruntsgabala apsaimniekošanas noteikumi un citi biedru pienākumi.

 

5.1. Biedrs savu gruntsgabalu un pieguļošo teritoriju uztur kārtībā, nepieļauj tā aizaugšanu ar krūmiem, regulāri veic zāles pļaušanu, novāc atkritumus un būvgružus, neuzglabā pieguļošajā teritorijā materiālus (ķieģeļus, akmeņus, dēļus, malku u.tml. ilgāk par vienu mēnesi).

 

5.2. Ēku fasādēm (ielas pusē), kas atrodas uz gruntsgabala jābūt vizuālā kārtībā. Ēkā jābūt vismaz vienam darba kārtībā esošam ugunsdzēšanas aparātam.

 

5.3. Biedri ārpus gruntsgabala robežas neaudzē krūmus un kokus, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams grāvjmalu stiprināšanai. Dzīvžogam, kas aug gruntsgabalā gar robežu jābūt koptam, tas nedrīkst būt augstāks par 2m. Zem elektrolīnijām nedrīkst augt koki, kas var apdraudēt elektrodrošību.

 

5.4. Gruntsgabalos un koplietošanas teritorijā (ceļmalas u.tml.) laika periodā no 1.maija līdz 30.septembrim aizliegts kurināt ugunskurus, izņemot grilā ēdiena pagatavošanai. Aizliegta atkritumu (plastmasa, būvgruži, polietilēns u.c. bīstamie atkritumi) dedzināšana. Līgo vakarā atļauts iekurt svētku ugunskuru, ievērojot ugunsdrošības prasības.

 

5.5. Biedriem jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu izvešanu un asenizācijas pakalpojumiem, biedra pienākums ir valdei uzrādīt noslēgtos līgumus.  Biedrs regulāri izmanto asenizācijas pakalpojumus, nepieļauj jebkādu kanalizācijas ūdeņu nokļūšanu gruntsūdeņos vai grāvju meliorācijas sistēmā. Biedram ir aizliegts grāvju meliorācijas sistēmā ievadīt jebkādu ūdeni vai citas vielas, izņemot lietus un citus dabiskas izcelsmes ūdeņus. Biedrs nedrīkst pieļaut nekādu nelikumīgu vidi piesārņojošu darbību savā gruntsgabalā un pieguļošajā teritorijā.

 

5.6. Viens no Sabiedrības valdes locekļiem piesaistot vēl 3 biedrus izveido Gruntsgabalu komisiju, kas periodiski apseko gruntsgabalus un izvērtē to stāvokli. Katra gada augusta mēnesī komisija ziņo valdei par izcili sakoptiem un nesakoptiem gruntsgabaliem. Valde par konstatēto izliek paziņojumu uz ziņojumu dēļa.

 

5.7. Valdes pienākums ir ziņot Ķekavas novada pašvaldībai par personu     īpašumiem Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā, kas nav sakopti un degradē vidi.

 

5.8. Ja biedrs neuztur kārtībā savu gruntsgabalu vai pieguļošo teritoriju, tas var noslēgt līgumu ar Sabiedrību par īpašuma sakopšanu (zāles pļaušana, krūmu ciršana u.tml.). Šāda līguma slēgšanas kārtību un pakalpojumu cenrādi nosaka valde.

5.9. Biedram jānodrošina nepārtrauktu pieejamību individuālajai elektrības sadales kastei un elektrības skaitītājam. Aizliegta patvaļīga slēdzeņu uzstādīšana.

 

5.10. Biedriem ārpus sava gruntsgabala suņus atļauts vest tikai pavadā. Personai, kas ved suni, jābūt fiziski spējīgai suni savaldīt un noturēt. Suņu radītie atkritumi ir jāsavāc personai, kas to pavada.

 

5.11. Biedri autotransportu novieto sava gruntsgabala teritorijā. Tikai izņēmuma gadījumos (notiek būvniecība, izkrauta krava, īslaicīgs apmeklējums u.tml.) automašīnu var turēt ārpus īpašuma. Šī prasība neattiecas uz ielu posmiem, kas nav caurbraucami.

 

5.12. Biedru pienākums pārvietojoties Sabiedrības teritorijā ar mehānisko transportlīdzekli vai velosipēdu ievērot atļauto maksimālo ātrumu 20km/h, kā arī citas ceļu satiksmes noteikumu prasības.

 

5.13. Biedri savstarpējas strīdu situācijas risina saglabājot savstarpēju cieņu un pieklājību.

 

5.14. Gruntsgabalā aizliegts trokšņot (piemēram, skaļa mūzika, instrumentu (motorzāģa, trimera) troksnis) laika posmā no plkst.23.00 līdz 07.00.

 

6.     Sabiedrības nodrošinātās centrālās ūdensapgādes lietošanas noteikumi.

 

6.1. Biedrs var izbūvēt pievadu uz savu gruntsgabalu no centrālās ūdens apgādes sistēmas tikai ar rakstisku valdes atļauju uz pieslēguma shēmas. Biedram ir jānodrošina izbūvētā pievada hermētiskums. Ja valde konstatē, ka izbūvētais pievads nav hermētisks, tā veic pievada atvienošanas darbus un visus radušos izdevumus piedzen no biedra. Valde reģistrē visus pievadus.

 

6.2. Ja biedrs konstatē centrālās ūdensapgādes sistēmas bojājumus, tad viņam nekavējoties jāinformē valde.

 

6.3. Ir aizliegta centrālās ūdensapgādes ūdens izmantošana zāliena laistīšanai laika posmā no plkst.05.00 līdz plkst.23.00, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra pārsniedz 15 grādus C.

 

7.     Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kārtība personām, kas nav sabiedrības biedri.

 

7.1. Ja kāda persona vēlas saņemt sabiedrības pakalpojumu (ūdens piegāde, zāles pļaušana u.c.), tai ar rakstisku iesniegumu jāvēršas pie Sabiedrības valdes.

 

7.2. Ja valde piekrīt slēgt pakalpojumu līgumu, tad persona uzrāda valdes pieprasītos dokumentus (piem., zemesgrāmatas apliecību) un slēdz līgumu par konkrētā pakalpojuma saņemšanu, norēķinoties par pakalpojumu atbilstoši valdes sastādītam cenrādim. Līgumu slēdz uz periodu, kas nav ilgāks par vienu gadu.

7.3. Elektrības piegāde atbilstoši normatīvo aktu prasībām iespējama tikai Sabiedrības biedriem.


                 

Apstiprināts ar kopsapulces lēmumu 2013.gada 25.augustā.
Ar 2016.gada 30.aprīļa grozījumiem.
Ar 2019.gada 28.aprīļa grozījumiem.

Ar 2021.gada 25.septembra grozījumiem.

 

Rail Baltica II_3

2015.gada 1. decembrī notika sabiedriskā apspriešana par Rail Baltica II posmu Baldones novadā.
 
Galvenie secinājumi -
 
1. Projektētāji rekomendē trases A alternatīvu jeb zaļo variantu
2. Baldones novada pašvaldības vadība atbalsta A alternatīvu
3. Ir pilnībā ņemts vērā iepriekšējā ierakstā minētais Misas lauku iedzīvotāju priekšlikums būvēt trasi tuvāk Baldones - Iecavas ceļam
4. Gala lēmums jāpieņem pašvaldībai 2016. gada pavasarī
5. Izvēloties A alternatīvu V1010 ceļš Stūros ies pāri dzelzceļam
6. Rail Baltica II projektēšana ilgs līdz 2019. gadam
7. Būvniecība tiks uzsākta pēc projektēšanas un ilgs līdz 2025. gadam
8. Projekta realizācijas ietvaros Baldones novadā netiks nojaukta neviena māja
9. Dzelzceļš neapdraud radioaktīvo atkritumu glabātuvi Radons
10. Izbūvējot trasi A variantā Misas lauku iedzīvotāji faktiski ikdienā neredzēs un nedzirdēs dzelzceļu, ietekme būs minimāla
11. Stūros būs trokšņu sienas gar dzelzceļu, kas nodrošinās dzelzceļa trokšņu slāpēšanu mūsu virzienā
12. Vilcienu ātrums būs līdz 240km/h
13. Vietās, kur trase šķērsos veco gāzes vadu, gāzes vads tiks nomainīts ar jaunu posmu
14. Par 99% varam būt droši, ka trase faktiski tiks izbūvēta pa A variantu, bet lai nodrošinātu 100% drošību ir vērts uzrakstīt vēl kādu vēstuli Baldones pašvaldībai par atbalstu A variantam.  To var paveikt ikviens individuāli nosūtot e-pastu Baldones pašvaldībai dome@baldone.lv. Vēstule tiks sagatavota un nosūtīta arī no DKS vārda.
15. Nav nekādas informācijas, ka Misas lauki varētu gūt kādu tiešu labumu no RBII izbūves. Tas nozīmē, ka darbi vietējā elektrotīkla sakārtošanā būs jāveic par saviem līdzekļiem. Arī par ceļa V1010 noasfaltēšanu nav pilnīgas pārliecības. Drīzākais tuvāko gadu laikā tam visā garumā tiks uzklāta “Eiropas grants”, kā tas jau ir izdarīts Dzimtmisas pusē.
16. Tālākā nākotnē vietējo pārvadājumu dzelzceļa pietura varētu būt Baldonē.

Karte -
 
http://railbaltica.info/wp-content/uploads/2015/11/IVN_karte_Baldone_Iecava.pdf
 

otrdiena, 2015. gada 24. novembris

Rail Baltica II_2

Rail Baltica II

Sabiedriskā apspriešana par mums interesējošo teritoriju:

Baldones kinoteātrī Daugavas ielā 2,
Baldonē, Baldones novadā 1. decembrī plkst. 18.00

otrdiena, 2015. gada 17. novembris

Apziņošana ar SMS

Lai padarītu efektīvāku svarīgas informācijas apriti Misas laukos,
tiek piedāvāts pakalpojums - informatīvas īsziņas nosūtīšana.

Pakalpojuma pieteicēji saņems informatīvas īsziņas par aktualitātēm Misas laukos:
- par plānotiem darbiem Sadales tīklu elektrotīkā;
- par avārijām Sadales tīklu elektrotīklā un iespējamo avārijas novēršanas laiku;
- par vietējā elektrotīklā plānotiem darbiem un atslēgumu laiku;
- par sapulcēm;
- par talkām;
- par centrālās ūdensapgādes sistēmas atslēgšanas un pieslēgšanas laiku;
u.c. aktuālu informāciju.

Pakalpojums pieejams gruntsgabalu īpašniekiem, kuriem nav biedru naudas parādu par pēdējiem trīs gadiem.

Ņemot vērā, ka visiem gruntsgabalu īpašniekiem šī informācija SMS nav aktuāla, nepieciešams zināt, kam šis pakalpojums interesē, tādēļ nepieciešama pieteikšanās.

Pieteikšana:
Jānosūta e-pasts uz misaslauki@inbox.lv (vai īsziņa 28307127) ar vārdu un uzvārdu, gruntsgabala numuru, tālruņa numuru un norādi apziņošanai.

Nav jāpiesakās tiem, kas 2015.gada 7.novembrī saņēma SMS par īslaicīgu elektrības atslēgumu, sakarā ar darbiem vietējā elektrotīklā.

Pakalpojums nekādas papildus izmaksas biedram vai Misas laukiem nerada.

trešdiena, 2015. gada 4. novembris

Misas lauku elektrotīkls II

Ņemot vērā Misas lauku gruntsgabalu īpašnieku izrādīto interesi par situāciju ar vietējo elektrotīklu un uzdotajiem jautājumiem par iespējamo risinājumu izmaksām ir veikta aptuveno izmaksu izpēte.

Esošā elektrotīkla problēmas:
 - 14 koka stabi(tai skaitā trīs trijkāji) ar redzamām nolietojuma pazīmēm - puve(trupe), izlūzuši gabali, plaisas, putnu dobumi u.c.. Faktiski katrs personīgi var vizuāli novērtēt situāciju un konsultējoties ar elektriķiem nonākt pie šāda secinājuma. Problēmas cēlonis ir koka stabu kalpošanas termiņa beigu strauja tuvošanās. Saistītie riski - problēmas ar stabu un kāšu (vadu stiprinājumu) noturību.
- sarūsējis, bojāts un nehermētisks elektrolīniju sadales skapis ar atdalītāju un drošinātājiem.
- individuālo pieslēgumu vadu izolācijas bojājumi vairākās vietās.

Risinājumi un izmaksas:
 1. Stabu un trijkāju nomaiņa-
trīs trijkāji, ja ņem esošo tāmi kā paraugu, tad 1830x3=5490 EUR
piecu stabu nomaiņa 300 līdz 400EUR par stabu, tad ~2000EUR
2. Līniju sadales skapja nomaiņa 250 līdz 350 EUR
3. Pieslēgumu vadu nomaiņa 10 vietās 50līdz 70 EUR par vienību, ~600EUR
Kopā 8090EUR, jāpieskaita dažādi neparedzētie izdevumi un nodokļi, aptuveni noapaļojot būtu 10000 EUR, kas būtu jāiegulda Sabiedrības elektrotīkla sakārtošanā.


No Sadales tīkliem saņemta atbilde, ka ierīkojot individuālos pazemes pieslēgumus Sadales tīklu elektrotīklam kopīgā projektā ar 204 zemes gabaliem īpašniekam
1 fāzes 16A pieslēguma izmaksas būtu ~1359.04 EUR+PVN
3 fāžu 16A pieslēguma izmaksas būtu ~ 1547.04EUR+PVN
no šīm izmaksām pasūtītājam jāsedz 60%, bet 40 % sedz Sadales tīkli.
Papildus jārēķinās ar projektēšanas izmaksām katram pieslēgumam aptuveni 100EUR un izmaksām par sava mājas kabeļa pieslēgšanu jaunajā kastē ~50EUR.
Tātad aptuveni kopā
1fāzes individuālais pieslēgums -  1136.63 EUR
3 fāžu individuālais pieslēgums - 1273.15 EUR

Matemātiski pārrēķinot situāciju, ja pieteicēju individuālajam pieslēgumam ir mazāk-
Ja pieteicēju skaits būtu 150 zg.,
tad aptuveni kopā
1fāzes individuālais pieslēgums -  1465.51 EUR
3 fāžu individuālais pieslēgums - 1647.53 EUR

Ja pieteicēju skaits būtu 100 zg.,
tad aptuveni kopā
1fāzes individuālais pieslēgums -  2123.26 EUR
3 fāžu individuālais pieslēgums - 2396.3EUR

Šīs ir aptuvenās izmaksas, faktiskās izmaksas kļūst zināmas pirms būvdarbu uzsākšanas, slēdzot līgumu par izbūvi.

No pieredzes kaimiņu kooperatīvā viena fāze izmaksāja līdz 900 latiem, bet trīs līdz 1450 latiem. Tika pieslēgti 126 īpašumi.

Ja kādam ir precizējoša informācija un citi problēmu risinājumu varianti, lūdzu informēt par tiem rakstot uz misaslauki@inbox.lv vai komentāros.

Tēmas turpinājums http://misaslauki.blogspot.com/2015/12/misas-lauku-elektrotikls-iii.html

Elektrotīkla problemātisko vietu foto

Trijkājis pie transformatora -


Trijkājis pie 71 zg.-
 Viens no bojātajiem līniju stabiem:

Trijkājis 193 zg. teritorijā -
 Citi bojātie līniju stabi -


 Līnijas sadales kaste -

otrdiena, 2015. gada 27. oktobris

Rail Baltica II

Pēc jaunākās (pagaidām vēl neoficiālās) informācijas Rail Baltica II tiks izbūvēts ceļa Baldone-Iecava tuvumā, atzars uz lidostu sāksies jau aiz Misas upes. Tādējādi ietekme uz Misas laukiem būs iespējami mazākā.

Faktiski apzināti vai neapzināti no projektētāju puses ir pilnībā ir ņemts vērā neatkarīgais iesniegums, kas tika sagatavots pagājušā gada rudenī un kuru parakstīja vairāki desmiti Misas lauku iedzīvotāju.

Atceroties priekšlikumu iesnieguma saturu -

Par Rail Baltica II ietekmes uz vidi mazināšanu Sarmu ciematā

Vēlamies informēt, ka kopumā pilnībā atbalstam Rail Baltica II (turpmāk RB) projektu un uzskatam to par svarīgu investīciju Latvijas valsts attīstībā. Lai saskaņotu RB un vietējo iedzīvotāju intereses, tai skaitā, lai maksimāli samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi, mēs piedāvājam zemāk aprakstītu izmaiņu risinājumu RB projektā Sarmu ciemata tuvumā, kur galvenās apdzīvotās vietas ir DKS „Misas lauki” un DKS „Sarmas lauki” apsaimniekotās teritorijas.

Kategoriski esam pret RB trases B alternatīvu jeb sarkano variantu Sarmu rietumu puses tuvumā, jo tas būtu nedabīgs šķērslis ceļā, kas savieno Sarmas ar valsts galveno autoceļu A7 un pārējo valsts teritoriju. A7 ir galvenais un īsākais ceļš pa kuru uz Sarmu ciematu nokļūst lielākā daļa iedzīvotāju, tāpat tas ir galvenais valsts operatīvo dienestu piekļūšanas ceļš, galvenais ciemata apgādes ceļš. Mežu posmā no Sarmām uz A7 apdzīvo vairākas meža dzīvnieku sugas, tai skaitā stirnas, kuras dodoties uz darbu redzam gandrīz katru rītu, nav pieļaujama viņu mājvietu izpostīšana, būtu liels zaudējums, iznīcinot šādu savvaļas dabas ainavu. Ņemot vērā, ka celtniecība ilgs vairākus gadus, tā radītu nopietnas neērtības iedzīvotāju ikdienas gaitās, jo būtu jāmeklē apvedceļi, lai nokļūtu uz valsts galvenā autoceļa.

Mēs, Sarmu iedzīvotāji, nevēlamies nekādas izmaiņas apkārtējā dabas ainavā, vēlamies saglabāt esošo situāciju vides un ekoloģijas jomā. Tādēļ piedāvājam Sarmu apkārtnē pamattrasi būvēt pēc iespējas tuvāk ceļam Baldone – Iecava, bet atzaru uz lidostu sākt pamattrasē aiz Misas upes. Būvējot trasi blakus jau esošajam autoceļam Baldone – Iecava, kas jau ir kā nedabiska apvidu sadalošā līnija, tā joprojām būtu viena sadalošā līnija, nevis divas gadījumā, kad dzelzceļš būtu nost no ceļa tuvāk Sarmu ciematam. Būvējot atzaru uz lidostu jau aiz Misas upes un nevirzot to starp DKS „Misas lauki” un DKS „Sarmas lauki”, tādējādi pretdabiski sadalot Sarmu ciematu divās daļās un izjaucot dabas ainavu, kā arī radot neērtības vietējiem iedzīvotājiem, projektā tiktu ietaupīti vairāki miljoni eiro, jo divu dzelzceļa tiltu vietā pāri Misas upei būtu jābūvē tikai viens. Tāpat šī brīža variantā lidostas atzara A7 šķērsojums ir ~4 km garš, tādēļ, ka starp autoceļu un dzelzceļa trasi ir ļoti šaurs leņķis, uzsākot atzaru jau aiz Misas upes, leņķis būtu platāks, līdz ar to šķērsojuma vieta (tilts vai tunelis) būtu daudz īsāks, kas dotu vēl papildus ievērojamu līdzekļu ekonomiju.
 
 
Drīzumā gaidāma nākamā publiskā apspriešana par RBII projektu Baldones novadā.

Tēmas turpinājums:
http://misaslauki.blogspot.com/2015/12/rail-baltica-ii3.html

 

Sporta/bērnu rotaļu laukuma attīstība

2016. gada pavasarī DKS "Misas lauki" īpašumā VALDES paredzēts attīstīt sporta un bērnu rotaļu laukumu.

Mērķis ieinteresēt un radīt iespēju Misas lauku patstāvīgajiem un vasaras iedzīvotājiem nodarboties ar sportu un popularizēt veselīgu dzīvesveidu.

Sporta laukuma iekārtojumu paredzēts veidot tā, lai tur būtu ko darīt ikvienam neatkarīgi no vecuma.

Galvenie virzieni: metāla konstrukciju vingrošanas rīki - pievilkšanās stieņi un līdztekas, līdzsvara stienis. Koka konstrukciju aprīkojums mazajiem sportotājiem.

Ņemot vērā, ka no Misas lauku budžeta šī projekta realizācijai var atvēlēt tikai nelielu daļu no nepieciešamajiem līdzekļiem, ir nepieciešams arī brīvprātīgs atbalsts no iedzīvotāju puses.

Daļēji iedzīvotāji jau ir saziedojuši nepieciešamos metāla materiālus, tomēr, lai sporta laukuma aprīkojums būtu pilnvērtīgāks un plašāks, ir nepieciešami papildus materiāli.

Tādēļ, ja kādam ir liekas metāla caurules vai koka brusi un dēļi, lūgums šos materiālus ziedot Misas lauku sporta laukuma attīstīšanai.

Par materiālu ziedojumu iespējams vienoties sazinoties ar pārvaldnieku.

Ja ir vēlme palikt anonīmam, ziedojumu/dāvinājumu iespējams veikt materiālus vienkārši novietojot pie noliktavas ēkas zem jumta.

Papildināts 30.12.2015.
Uz doto brīdi papildus ir saņemtas vairākas metāla caurules, kā arī pieteicies biedrs, kas bez atlīdzības gatavs palīdzēt ar metināšanas darbiem.

ceturtdiena, 2015. gada 22. oktobris

Misas lauku elektrotīkls


2015.gada augusta un septembra kopsapulcēs tika apspriesta nepieciešamība nomainīt elektrotīkla sapuvušo stabu pie transformatora, jo bija acīmredzams, ka stabs ir bojāts. Izskanēja vairākas iespējamo izmaksu cenas sākot no 300 līdz pat 2000 EUR par viena staba nomaiņu. Misas lauku vadība apzvanīja vairākus uzņēmumus, kas nodarbojas ar šāda veida elektromontāžas darbiem. Telefoniski vislētāko piedāvājumu izteica uzņēmums SIA "Kvēle", kuram tika lūgts atbraukt novērtēt situāciju klātienē un sastādīt tāmi diviem risinājumu variantiem staba nomaiņai un posma aizstāšanai ar pazemes kabeli.
2015.gada 12.oktobrī saņemtas tāmes (materiāli un darbs):
- posmu aizstāt ar pazemes kabeli - 1829,52 EUR.
- viena staba nomaiņu trijkājim uzņēmums atsakās veikt, pamatojoties ar drošības un citiem apsvērumiem, jāmaina esot visa trijkāja konstrukcija, kas izmaksā 1805,51 EUR.

Konsultējoties ar citiem elektriķiem iegūta apstiprinoša informācija, ka vienu stabu šādā situācijā nemainot.
Pazemes kabeļa tāmes gadījumā, to iespējams samazināt atsevišķus darbus neveicot un dažus darbus veicot pašu spēkiem, samazinājums varētu būt līdz pat 800 EUR. Tomēr šādā gadījumā tas nebūtu parasts elektrotīkla remonts, bet gan pārbūve un tādam darbam ir nepieciešams projekts un saskaņošana, kas rada vēl papildus izmaksas. Tātad izmaksas būtu aptuveni 1000EUR + projektēšanas saskaņošanas izdevumi.

Situācija ar to nebeidzas, jo saskaņā ar Misas lauku elektrotīkla apskates laikā uzņēmuma pārstāvja sniegto informāciju, tikpat sliktā stāvoklī ir arī trijkājis, kas atrodas turpat netālu 193 zg. teritorijā.
Līdz ar to jāmaina arī tas.

Šobrīd finanšu līdzekļu trūkuma dēļ faktiski nav iespējams paveikt nevienu no šiem darbiem. Pozitīvais moments ir tas, ka vairāki elektriķi norādījuši, ka neskatoties uz to, ka stabs pie transformatora ir bojāts, tas varot nostāvēt vēl gadu vai pat divus gadus.

Konsultējoties ar dažādiem speciālistiem saņemta informācija, ka elektrotīkla koka stabi periodiski ir jāmaina. Mūsu gadījumā tīkls būvēts 80to gadu sākumā un ļoti iespējams, ka strauji tuvojas brīdis, kad būtu jānomaina visi Misas lauku elektrotīkla koka stabi. Tāpat ir jāveic arī citi sakārtošanas un modernizācijas pasākumi.

Ņemot vērā to, ka šāda mēroga darbus nav iespējams paveikt par ikgadējo biedru naudu iemaksām, jo tam ir nepieciešams ievērojams finanšu līdzekļu ieguldījums, ikvienam zemes īpašniekam Misas laukos ir jāsāk domāt par to vai investēt finanšu līdzekļus esošā DKS elektrotīkla sakārtošanā vai meklēt citus risinājumus, kā piemēram, to izdarīja kaimiņu DKS "Sarmas lauki", pārejot uz individuāliem pazemes elektrības pieslēgumiem AS "Sadales tīkli" elektrotīklam.

Priekšlikumus vēlamai turpmākai rīcībai lūdzu rakstīt komentāros vai sūtīt uz misaslauki@inbox.lv


Tēmas turpinājums:

Misas lauku elektrotīkls II http://misaslauki.blogspot.com/2015/11/misas-lauku-elektrotikls-ii.html

Misas lauku elektrotīkls III http://misaslauki.blogspot.com/2015/12/misas-lauku-elektrotikls-iii.html


pirmdiena, 2015. gada 19. oktobris

Talkas rezultāti 17.10.2015.

2015.gada 17.oktobrī
DKS "Misas lauki" apsaimniekotajā teritorijā noritēja talka.

Iedzīvotāju atsaucība bija vareni liela, kopumā saskaitot gan mazākos, gan pieredzējušākos talciniekus tajā piedalījās vismaz 35 cilvēki.

Kopīgā darba rezultāti ir iespaidīgi:
izlīdzināts ceļš pie galvenajiem vārtiem, turpat arī izgriezti krūmi un liekie zari. Tālāk posmā no vārtiem līdz lielajām liepām gar galveno ceļu savākts maiss ar zālē ieaugušiem atkritumiem, izgriezti vairāki m3 grāvī saaugušo krūmu, no grāvjiem izvākti sakritušie koki un zari. Kokiem apgriezti nokaltušie un traucējošie zari. Viss liekais akurāti sakurināts ugunskuros. Atkritumi konteinerī.

Īpašs paldies jāsaka klusajam trimmerētājam, kurš nemanāmi, bet akurāti izpļāva abas galvenā ceļa malas, tādējādi mūsu kopīgo darbu padarot vizuāli vēl pievilcīgāku.

Darba procesā ikviens bez liekiem jautājumiem nāca klāt un ķērās pie lietas.
Brīžiem talcinieku komanda bija neapturama un izdarīts tika vairāk nekā plānots.

Talkas izmaksas:

DKS "Misas lauki" izdevumi - 00,00 EUR
Talcinieku personīgā degviela un eļļas motorzāģiem, trimmerim.
Katra dalībnieka personīgais laiks aptuveni 2 līdz 3 stundas.

Rezultāts ir iespaidīgs, turpinājums sekos...

PALDIES VISIEM TALKAS DALĪBNIEKIEM!!!

Kopā mēs varam!

ceturtdiena, 2015. gada 15. oktobris

Apmeklētāju pieņemšana


Apmeklētāju pieņemšana valdes ēkā 2015.gadā:


17.oktobrī no plkst.11.00 līdz plkst.12.00


21.novembrī no plkst.11.00 līdz plkst.12.00


19.decembrī no plkst.11.00 līdz plkst.12.00


Nepieciešamības gadījumā saziņai var izmantot

misaslauki@inbox.lv vai 28307127, ja atbildi zvanot nesaņemat uzreiz, Jums tiks atzvanīts.


Saskaņā ar 2013.gada kopsapulces lēmumu –

visi maksājumi par kooperatīva pakalpojumiem veicami ar pārskaitījumu un

maksājumi skaidrā naudā netiek pieņemti.

trešdiena, 2015. gada 14. oktobris

Maksājumu kārtība 2023

1. Elektroenerģijas tarifs no 2022.gada 1.maija ir 0,2 EUR/kWh.
 

2. Biedra naudas maksājumu apmērs un kārtība no 2020.gada 1.janvāra, atbilstoši 2019.gada 28.aprīļa kopsapulcē ( https://misaslauki.blogspot.com/2019/04/kopsapulces-28042019-kopsavilkums.html ) pieņemtajiem lēmumiem:

No 2020.gada 1.janvāra biedra naudas pamatlikmes apmērs par īpašumu līdz 600m2 ir 70,00EUR. Par zemes platību, kas pārsniedz 600m2, noteikta biedra naudas piemaksa 0,03EUR par m2 (par meža platību piemaksa netiek piemērota).

Piemēram,

ja īpašumā ir 1200m2, tad kopējais maksājuma apmērs ir 70+600*0,03=88EUR

Biedra naudas maksājums vismaz 40,00EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 31.martam, savukārt atlikusī maksājuma daļa jāveic ne vēlāk kā līdz 31.maijam.

3. Rekvizīti:
DKS „Misas lauki”, reģ. Nr. 40003444674,
Norēķinu konts Nr. LV65UNLA0050006812670,
a/s “SEB banka”, bankas kods: UNLALV2X
Ķekavas novads, Baldones pagasts, VALDES, LV-2125
 
4. Vienmēr ir iespējams saņemt DKS „Misas lauki” (turpmāk - ML) rēķinu biedra naudas nomaksai. Elektrības apmaksa veicama patstāvīgi katru mēnesi sekojot individuālā skaitītāja rādījumiem un veicot patēriņa nomaksu.
5. Maksājums uzskatāms par izpildītu brīdī, kad tas tiek saņemts ML bankas kontā.
6. Atbilstoši 2016.gada 30.aprīļa kopsapulces lēmumam par elektrotīkla kapitālā remonta veikšanu, katram biedram un zemesgabala īpašniekam jāveic iemaksa remontam 50,00 EUR apmērā. Kapitālais remonts - koka stabu nomaiņa un izolētā AMKA kabeļa uzstādīšana - paveikts 2016.gadā, kopējās izmaksas 6636,43EUR.
7. Elektroenerģijas tarifs līdz 2018.gada 31.decembrim 0,167 EUR/kWh. 
Elektroenerģijas tarifs no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim - 0,185 EUR/kWh. 
Elektronerģijas tarifs (sakarā ar vienošanos par atlaidi) no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim 0,14EUR/kWh.

8. Biedra naudas apmērs līdz 2020.gada 1.janvārim gadā saskaņā ar kopsapulces 2013.gada 25.augusta lēmumu no 2014.gada 1.janvāra bija:
maksājot no 1.janvāra līdz 31.martam – 50.00 EUR
maksājot no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam – 65.00 EUR
maksājot pēc kārtējā gada 30.jūnija – 80.00 EUR
Par papildus gruntsgabalu bija noteikta biedra naudas piemaksa 10.00 EUR apmērā.

9. Gruntsgabalu īpašniekiem, kas nav ML biedri, bet izmanto tās pakalpojumus, piemēram, centrālo ūdensapgādes sistēmu, perimetra žogu, sporta laukumu vai tās apsaimniekotos koplietošanas ceļus, arī jāveic iemaksa ML biedru naudas apmērā, pretējā gadījumā īpašniekiem nav nekādu tiesību, izmantot ML pakalpojumus, un šie pakalpojumi tiks liegti. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, elektroapgādi DKS "Misas lauki" var nodrošināt tikai DKS biedriem.

10. Saskaņā ar ML Kārtības ruļļa noteikumiem (https://misaslauki.blogspot.com/2015/12/kartibas-rullis.html) samaksa par patērēto elektrību jāveic ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 15.datumam, vadoties no individuālā elektrības skaitītāja rādījuma.
11. Par patērēto elektrību jānorēķinās katru mēnesi, bet gadījumos, kad elektrības patēriņš ir neliels, lai taupītu laiku un izmaksas par bankas noteiktajām komisijas maksām ir pieļaujami arī avansa maksājumi uz priekšu. Nav pieļaujama pēcapmaksa par vairāk kā vienu mēnesi. Kavējuma nauda ir 0,15% dienā no parāda apmēra.

12. Tāpat kā biedru naudas maksājumā, arī maksājot par elektrību, obligāti jānorāda gruntsgabala numurs, lai grāmatvede varētu identificēt maksājumu un reģistrēt to uzskaites sistēmā. Jānorāda arī skaitītāja rādījums līdz kādam tiek veikts norēķins.
 
13. Noapaļošana. Jāatceras, ka gadījumā, ja sarēķinātā maksājuma par elektrību trešais cipars aiz komata ir 5 vai lielāks, atbilstoši grāmatvedības prasībām, maksājums noapaļojams uz augšu. Piemēram, 9,435EUR gadījumā, jāmaksā 9,44EUR.

14. Maksājuma pamatojuma piemēri:
„Par elektrību Misa Nr.230 no 9700-9900”
„Biedra nauda Misa Nr.230 par 2019.gadu”
„Biedra nauda par 2019.gadu un par elektrību Misa Nr.230 no 9700-9900”

15. Gadījumos, kad nav iespējams identificēt par kuru gruntsgabalu tiek maksāts, maksājums netiek ieskaitīts un konkrētajam gruntsgabalam krājas parāds.
16. Izpildot kopsapulces lēmumu, tiks uzsākta elektrības atslēgšana visiem gruntsgabaliem, par kuriem nav veikta biedru naudas iemaksa vai savlaicīgi nav veikti norēķini par patērēto elektroenerģiju.

17. Parādu piedziņas lietas tiks nodotas profesionāliem un sertificētiem parādu piedziņas uzņēmumiem. Parādu piedziņas izdevumus sedz parādnieks.
18. Lai atjaunotu elektrības piegādes pakalpojumu, būs jāsedz ML gan izdevumi par pakalpojuma atslēgšanu, gan izdevumi par pakalpojuma atjaunošanu.

19. Iegādājoties (vai izīrējot) gruntsgabalu ML apsaimniekotajā teritorijā, jaunajam saimniekam jāpārliecinās vai gruntsgabalam nav uzkrāti parādi. Parādu gadījumos līdz tā pilnīgai nomaksai ML pakalpojumus saņemt nebūs iespējams.

20. Ja konkrētajam gruntsgabalam nav biedra naudas vai elektrības maksājumu parāda, iestāšanās un reģistrācijas maksa ir 56.80EUR, papildus jāveic arī biedru naudas iemaksa par konkrēto gadu.

21. Paldies visiem, kas savlaicīgi un precīzi veic savus maksājumus!


22. ML no saņemtajām iemaksām nodrošina:

elektrības saņemšanu no piegādātāja, izmantojot ML elektrotīklu;

centrālo ūdensapgādi siltajā un vēsajā sezonā;

sporta un bērnu rotaļu laukumu;

grāvju meliorācijas sistēmas funkcionēšanu, galveno grāvju izpļaušanu;

- perimetra nožogojumu;

- videonovērošanas sistēmas darbību un citus drošības pasākumus;

ceļu uzturēšanu – šķembu seguma atjaunošanu, līdzināšanu, appļaušanu;

- iedzīvotāju interešu aizsardzību novada līmenī (piemēram, grants autoceļa V1010 uzturēšana u.tml.);

- informatīvu Interneta vietni ar aktuālo informāciju mūsu ciematā;

- apziņošanu ar SMS, WatsUp vai e-pastu;

- galvenā ceļa un citu ciematā būtisku vietu apgaismošanu ar LED energoefektīvajām lampām;

- atbalstu biedriem citos saimnieciskos jautājumos.