Lapas

ceturtdiena, 2015. gada 31. decembris

Kopsavilkums par paveikto no 2015.gada oktobra līdz decembrim

Pagājuši pirmie trīs mēneši kopš Misas laukiem ir jauna vadība, tuvojoties gadu mijai laiks atskatīties uz paveikto šajā laika posmā.

1. Uzņēmumu reģistrā reģistrēti visi 2015.gada augusta un septembra kopsapulces pieņemtie lēmumi. Tai skaitā statūtos minētie lati konvertēti eiro.

2. Apkopoti biedru naudas maksājumi par 2013, 2014 un 2015. gadu atbilstoši maksājumus apliecinošiem dokumentiem.

3. Regulāri tiek apkopoti elektrības maksājumi. Par rādījumu līdz kuram samaksāts katru mēnesi elektrības lietotāji tiek informēti, izliekot informāciju uz ziņojumu dēļa.

4. No elektromontāžas uzņēmumiem pieprasītas un saņemtas tāmes ar iespējamām mūsu elektrotīkla remonta izmaksām. Papildus izpētītas iespējamās izmaksas individuālam pieslēgumam Sadales tīkliem.

5. Veikta izpēte ES fondu līdzekļu piesaistes iespējām mūsu elektrotīklam.

6. Organizēta viena lielā talka, kuras laikā sakopta puse galvenā ceļa ceļmalu, pozitīvais šajā pasākumā bija ne tikai tiešais darba rezultāts - sakoptais ceļa posmas, bet arī iedzīvotāju necerēti lielā atsaucība, kas vēlreiz apstiprina vēlmi pēc pozitīvām pārmaiņām Misas laukos.7. Organizētas četras mazās talkas, kuru laikā vienpadsmit vietās apzāģēti koki un krūmi, kas bija ieauguši elektrolīnijās vai traucēja ceļu satiksmei.


Viena no bīstamajām vietām, pirms apzāģēšanas


8. Uzsākta valdes un noliktavas ēkas sakārtošana, no ēkām izvākti apmēram 2m3 uzkrāto atkritumu, arī slota "pēc ilgstošas prombūtnes, beidzot apciemoja šo saimniecību". Atklājās, ka zem zemes slāņiem ir tīri pieklājīgs celiņš. Sakārtots elektropieslēgums valdes ēkai. Noliktavas ēkai notīrīts jumts, tai skaitā novākti uz tā saaugušie koki, tāpat iespēju robežās pielabots segums. Pēc paveiktajiem darbiem arī ZS noskaņas ir ienākušas šajā sētā. 
Sen šajā saimniecībā neredzēts instruments

Pirms

Pēc notīrīšanas


Elektropieslēgums pēc veiktajiem darbiem

Elektropieslēgums pirms remonta

 
 

 

Jumts pēc notīrīšanas

Jumts pirms tīrīšanas
 

9. Nodibināta sadarbība ar Baldones novada domi
10. Nodibināta sadarbība ar parādu piedziņas uzņēmumu un uzsākts darbs ar ļaunprātīgajiem parādniekiem
11. Nomainīts elektrotīkla 3.līnijas atdalītājs
Iepriekšējā armatūra, kas kombinācijā ar
krietnu devu ūdens, regulāri sagādāja
problēmas 3.līnijas lietotājiem
 

Jaunais atdalītājs,
drīzumā tiks nomainīta arī kaste
 
12. Elektrības zudumu mazināšanai atslēgti četri elektrības pieslēgumi, tai skaitā trīs nefunkcionējošie un viens ļaunprātīgajam nemaksātājam
13. Regulāri veikta Misas lauku teritorijas apsekošana
14. Vairākkārt veikta skaitītāju kontrole
15. Uzsākts darbs pie sporta laukuma attīstīšanas
16. Organizēta viena skaitītāja uzstādīšana ārpus gruntsgabala teritorijas, atbilstoši 2005.gadā pieņemtajam lēmumam, ka skaitīājam jābūt uz ielas
17. Veikti dažādi administratīvie darbi.
 
Kas nav izdevies kā plānots - neskatoties uz to, ka greideris mūsu ceļu līdzināšanai tika pasūtīts jau oktobra vidū, dažādu tehnisku iemeslu dēļ tas līdz mums nav ticis līdz pat decembra beigām, tādēļ galvenais ceļš nav tik līdzens kā mēs to vēlētos, līdz ar to visiem gribot vai negribot nāksies ievērot ātruma ierobežojumu 30km/h, lai saudzētu gan ceļu, gan savu auto.
Tāpat ir krietni aizkavējusies visu Misas laukiem piederošo dokumentu nodošana no vecās valdes puses jaunajai vadībai, kas dažos darbības virzienos kavē pilnvērtīgu darbu.
 
Augstāk minētie teritorijas sakārtošanas darbi pamatā paveikti ar brīvprātīgo darba palīdzību. Misas laukiem izdevumi ir bijuši tikai apmaksājot elektromontāžas darbus (143,48EUR -darbs, nodrošinātie materiāli, darbaspēka nodokļi) un veicot atsevišķus pirkumus - drošinātāji (18,24EUR), elektrisko skapju atslēga (1,99EUR), slota (7,79EUR), zibatmiņa (13,98EUR) un vads (14,21EUR). Precīzu un pilnīgu informāciju par Misas lauku līdzekļu izlietojumu iespējams iegūt apmeklētāju pieņemšanas reizēs. Informācija tiks izlikta arī uz ziņojumu dēļa. Kopumā finanšu situācija noslēdzot gadu ir pietiekami stabila.
 
Paldies visiem par piedalīšanos aktivitātēs Misas lauku labā!
Paldies Misas lauku biedriem, kas ievēro maksājumu disciplīnu!
Paldies padomei par sadarbību!
 
Visiem pozitīviem panākumiem bagātu un laimīgu jauno gadu!
 
Atjaunots 04.01.2016.

otrdiena, 2015. gada 22. decembris

Misas lauku elektrotīkls III


Turpinot meklēt variantus, kā efektīvāk saremontēt esošo koka stabu posmu vietējā tīklā.

Ņemot vērā, ka esošajiem koka stabiem un trijkājiem, laika gaitā ir nolietojusies (bojāta no trupes, saplaisājusi vai sapuvusi) tieši augšējā daļa, kur stiprinās kāši. Un tieši ar to arī ir saistīti lielākie riski vadu noturībai un no tā izrietošiem īssavienojumiem un citiem iespējamiem tīkla bojājumiem.

Lai izvairītos no šīm problēmām un nebūtu jāmaina visi koka stabi, lētāks risinājums (viens no elektriķu piedāvātajiem) ir pa esošiem koka stabiem, bet nedaudz zemāk, novilkt izolēto kabeli. Jaunos kāšus stiprināt caururbjot stabu, trijkājus papildus nostiprināt augšā, bet individuālos stabus apzāģēt virs jaunā kabeļa stiprinājuma vietas, lai samazinātu slodzi uz stabu stiprinājumu vietu apakšā. Stabiem salikt jaunas "cepures".

Kopējās izmaksas būtu aptuveni 5000 EUR un tas nodrošinātu esošā koka stabu posma ekspluatāciju vēl līdz pat 10 gadiem. Šāds risinājums ir redzēts arī Sadales tīklu līnijās.

Ir arī risinājums visu 300m garo elektrotīkla koka stabu posmu aizstāt ar pazemes kabeļiem. Izmaksas aptuveni 15000 EUR. Tomēr šāds risinājums būtu attaisnojams, tikai tādā gadījumā, ja šo izbūvi veicam atbilstoši visiem Sadales tīklu standartiem, kas var sadārdzināt šādu risinājumu vēl vairāk.

Līdz nākamajai kopsapulcei pavasarī tiks apkopoti visi iespējamie tīkla koka stabu posma remonta varianti un kopsapulcei būs jāpieņem lēmums, kādu risinājumu izvēlēties, jo remonta izmaksu summa pārsniedz naudas līdzekļu limitus, attiecībā uz kuriem lēmumu var pieņemt Misas lauku vadība.

Būs jāizvēlas vai veikt esošā tīkla remontu vai pāriet uz individuālajiem pieslēgumiem, ja remontējam vietējo tīklu, tad kādu variantu izvēlamies, ilgtermiņa risinājumu vai termiņā līdz desmit gadiem, kā arī kur konkrētajam risinājumam ņemt finansējumu.

Ir veikta izpēte par iespēju piesaistīt ES fondu līdzekļus mūsu tīklam, tomēr dažādu argumentu dēļ iestāžu atbilde ir negatīva, kā nozīmīgākais atteikuma pamatojums ir apstāklis, ka ML teritorijā nenotiek nekāda uzņēmējdarbība (ražošana). Vienīgais ārējā finansējuma avots, ko būtu iespējams piesaistīt, ir 40% Sadales tīklu līdzfinansējums jauna tīkla izbūves gadījumā.

Galvenais plus, izbūvējot jaunu pazemes elektrotīklu - visa elektrotīkla uzturēšanu un ar to saistītās izmaksas tiek nodotas Sadales tīklu atbildībā.  Mīnus – augstas sākotnējās izmaksas.

Turpinot uzturēt esošo tīklu, kā mīnusu var minēt to, ka pašiem jāveic uzturēšana un jāsedz elektrības zudumi (kopējās elektrotīkla uzturēšanas izmaksas gadā uz vienu zg. ir ~16EUR (32% no biedra naudas iemaksas)), kā plus jāmin tas, ka ML kā juridiskai personai un lielajam klientam (patērētājam) ir nedaudz zemāks tarifs, tāpat, lai sakārtotu esošo tīklu nav nepieciešamas lielas individuālās investīcijas, nenoliedzams fakts ir arī tas, ka elektrotīkls saliedē ML iedzīvotājus un liek turēties ciešāk kooperatīvā.

Apkopojot visus iepriekšējos ierakstus zem tēmas Misas lauku elektrotīkls, jānorāda, ka visas vietējā tīkla nolietojuma problēmas ir risināmas, ja ir attiecīgs finansējums.

Uz doto brīdi jau ir daļēji atrisinātas trešās līnijas sadalnes problēmas, demontējot veco atdalītāju un uzstādot jaunu, tāpat vienā pieslēgumā ir nomainīts pieslēguma (pie gaisa līnijas) vads un drīzumā (iespējams jau tuvāko svētku brīvdienu laikā) tas tiks izdarīts vēl vienā pieslēgumā, tāpat ir veikts nopietns darbs zudumu samazināšanai gan vienpadsmit vietās apzāģējot līnijās ieaugušos kokus un krūmus, gan veicot nefunkcionējošo pieslēgumu atslēgšanu.

Tomēr, kā jau iepriekš minēts, gala lēmums par lielo izmaksu darbiem elektrotīklā drošu elektrības piegāžu nodrošināšanai būs jāpieņem kopsapulcei.

pirmdiena, 2015. gada 7. decembris

Elektrības padeves traucējumi decembra sākumā

Decembris ir sācies ar spēcīgu vēju, neskatoties uz to, vietējā elektrotīklā viss norit bez starpgadījumiem.

Stabi, vadi un to stiprinājumi - bez bojājumiem.

Laika posmā no 3.decembra līdz 7.decembrim, elektrības padeve vairākkārt īslaicīgi ir pazudusi un atkal atjaunojusies, tāpat 4.decembra pēcpusdienu līdz pat vakaram pavadījām bez elektrības. Visi šie pārtraukumi ir saistīti ar A/S "Sadales tīkls" līnijām uzkritušiem kokiem vai to zariem, kā arī cita veida bojājumiem, ko radījis spēcīgais vējš. Atslēgumu ilgums atkarīgs no laika, kas nepieciešams, lai novērstu konkrētos bojājumus, piemēram, novāktu kokus no vadiem un veiktu bojāto vadu remontu.

Prognozējot situāciju, ja šāds starpgadījums ar vadu bojājumu notiktu Misas lauku vietējā elektrotīklā, tas drīzākais aizņemtu krietni vairāk laika nekā šādus bojājumus novērš Sadales tīkli savās līnijās.

Sadales tīkliem ir dienesti, kas dežūrē šādiem gadījumiem 24h diennaktī.
Mūsu gadījumā nevaram atļauties (abonēt) slēgt līgumus ar uzņēmumiem, kas nekavējoties reaģētu uz šādām situācijām vietējā tīklā. Tādēļ, ja notiek šāds starpgadījums un tā sekas neizdodas novērst ar pašu spēkiem, uzņēmuma meklēšana, kas par ierobežotu samaksu atjaunotu vadus, un tā ierašanās var aizņemt 12h un vairāk, tas atkarīgs no bojājuma veida, diennakts laika, nepieciešamās tehnikas un piekļuves iespējām.

Lai mazāk ciestu neērtības esot bez elektrības, Misas lauku patstāvīgajiem iedzīvotājiem vēlams būt gataviem šādām situācijām. Internetā var atrast pieteikami daudz ieteikumus par uzlādētiem telefoniem, baterijām, ūdens rezervēm u.t.t.. Tāpat ir zināms, ka mājās katram iemītniekam ir jābūt pa lukturītim. Ideālā gadījumā apkures sistēmai jābūt iespējai funkcionēt bez elektrības padeves, pavisam noteikti tai jābūt aprīkotai ar drošības sistēmām (vārstiem) šādiem gadījumiem. Mājsaimniecībām, kas nespēj iztikt bez elektrības, jāsagādā ģenerātors. Vasaras iedzīvotājiem jāparūpējas par sava īpašuma apsardzes aprīkojuma akumulatoru darba kārtību, varbūt pat ir vērts sistēmu papildināt ar vēl vienu akumulatoru, izmaksas nav nesamērīgas, bet tādā gadījumā signalizācija var funkcionēt pat vairāk kā divas nedēļas bez ārējās elektrības padeves.

Ja būsim gatavi šādām situācijām, tad tās drīzākais nenotiks vai vismaz radīs mazāk problēmu!

Ņemot vērā to, ka Misas lauku elektrotīkls ir uzbūvēts kvalitatīvi, kā arī to, ka līdz šim ir bijuši tikai pāris starpgadījumi, nekādas nopietnas problēmas ziemas sezonā netiek prognozētas.
Rūpīgāk jāpieskata posms, kas balstās uz koka stabiem.

Konkrētā rīcība, konstatējot bojājumu tīklā, piemēram, zemē norautu vadu:

1. Netuvoties;
2. Informēt pārvaldnieku vai kādu no padomes locekļiem;
3. Brīdināt apkārtējos;
4. Nepieciešamības gadījumā norobežot perimetru.
Tālāk sekos elektrības atslēgšana bojātajai līnijai un tās remonts.

Noderīga informācija -

http://www.sadalestikls.lv/lat/aktualitates/noderiga_informacija/padomi_iedzivotaju_ricibai_negaisa_laika/

Lai samazinātu risku bojājumiem vietējā tīklā, katram grunstgabala īpašniekam jārūpējas par to, lai tā īpašumā un pieguļošajā teritorijā neaugtu elektrotīklu apdraudoši koki vai krūmi. Kārtības ruļļa 5.1. un 5.3. punkts. Teritorijai ap vadiem gaisā jābūt brīvai vismaz 2 metru radiusā. Jātceras arī par zemesgrāmatās noteikto aizsargjoslu. Tāpat no zemesgabaliem, nedrīkst augt koki vai krūmi, kas var traucēt tehnikas piebraukšanu.

Saudzēsim vietējo elektrotīklu!

trešdiena, 2015. gada 2. decembris

KĀRTĪBAS RULLIS 2024

1.     Kārtības rullis ir ar Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Misas lauki” (turpmāk Sabiedrības) kopsapulces lēmumiem apstiprinātu noteikumu apkopojums, kas izveidots un pieņemts pamatojoties uz Sabiedrības statūtiem un ir saistošs visiem biedriem, viņu ģimenes locekļiem un citiem apmeklētājiem, kas uzturas Sabiedrības teritorijā.

 2.     Kārtības rullis nosaka:

 2.1.                    biedra maksājumu apmēru un samaksas kārtību;

 2.2.                    valdes pamatpienākumus statūtos noteikto Sabiedrības pakalpojumu nodrošināšanā;

 2.3.                    biedra īpašumā vai lietošanā esošā zemesgabala (turpmāk gruntsgabals) apsaimniekošanas noteikumus;

 2.4.                    Sabiedrības nodrošinātās centrālās ūdensapgādes lietošanas noteikumus;

 2.5.                    Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kārtību personām, kas nav Sabiedrības biedri;

 2.6.                    citus svarīgus noteikumus atbilstoši Sabiedrības kopsapulces lēmumiem.

 3.     Biedra maksājumu apmērs un samaksas kārtība, sankcijas:

 3.1. Biedra naudas pamatlikme gadā no 2024. gada 1. janvāra ir 100 eiro. Ja biedra īpašumā vai lietošanā ir vairāk kā 600m2 zemes, tad par katru  m2 virs 600m2,  papildus biedra naudas piemaksa ir 0,05eiro. Par katru papildus elektrības pieslēgumu noteikta biedra naudas piemaksa 15eiro gadā.

    3.1.1.  Biedra nauda vismaz 50eiro apmērā jāsamaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 1.martam, bet pārējā daļa ne vēlāk kā līdz 1. jūnijam.

     3.1.2. Biedra naudas maksājumu kavējumu gadījumā, tiek noteikta biedra naudas piemaksa 0,5% par katru kavēto dienu no nesamaksātā biedra naudas apmēra. Procentu pieaugums apstājas, sasniedzot parāda apmēru.

     3.1.3. Ja biedrs neuztur kārtībā savu gruntsgabalu, tad par atsevišķu samaksu primāros uzturēšanas darbus, vienojoties ar valdi, var veikt Sabiedrība.

3.2. Maksājumi par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz katra mēneša 15. datumam atbilstoši Sabiedrības izziņotajam tarifam. Tarifs (ar iekļauto maksu par Sabiedrības pakalpojumiem) tiek izziņots vietnē misaslauki.lv. Kavējuma maksa tiek noteikta 0,15% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavēto dienu.

3.3. Iestāšanās maksa Sabiedrībā ir 56,8 eiro, iestājoties jāveic biedra naudas maksājums par attiecīgo kalendāro gadu.

3.4. Maksājumu kārtību par citiem pakalpojumiem (piemēram, zāles pļaušana vai gruntsgabala sakopšana) nosaka individuāli vienojoties ar valdi.

3.5. Valde nepieciešamības gadījumā parādu piedziņai izmanto parādu piedziņas uzņēmumus. Biedriem, kas neveic noteiktos maksājumus, vai pārkāpj Kārtības ruļļa noteikumus, valde liedz Sabiedrības nodrošinātos pakalpojumus – atslēdz elektrību, ūdeni un liedz iebraukšanu teritorijā.

3.6. Par naudas samaksas brīdi pārskaitījuma gadījumā tiek uzskatīts brīdis, kad naudas līdzekļi nonāk Sabiedrības bankas kontā.

3.7. Ja valde konstatē, ka biedrs pārkāpj Statūtus, Kārtības ruļļa noteikumus vai sabiedriskās kārtības noteikumus, tad valde var piemērot biedram naudas sodu no 50-500eiro apmērā, izteikt brīdinājumu par izslēgšanu no Sabiedrības vai izslēgt no Sabiedrības Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajā kārtībā. Par biedra ģimenes locekļu, aicināto apmeklētāju vai piegādātāju pārkāpumiem atbild biedrs.

4.     Sabiedrības valdes pamatpienākumi statūtos noteikto Sabiedrības pakalpojumu nodrošināšanā ir: 

4.1. savlaicīgi informēt biedrus par aktuālo informāciju Sabiedrības darbā, izliekot paziņojumus uz ziņojumu dēļa un ievietojot informāciju vietnē misaslauki.lv. Valdes priekšsēdētājs ir personīgi atbildīgs, lai uz ziņojumu dēļa vienmēr atrastos Kārtības ruļļa aktuālā redakcija, kā arī to, lai pēc katras kopsapulces tiktu apkopoti pieņemtie lēmumi un izlikti uz ziņojumu dēļa;

4.2. līdz gada 1. februārim informēt biedrus par gada budžeta plānu un naudas līdzekļu izlietojumu iepriekšējā gadā, izliekot paziņojumu uz ziņojumu dēļa;

4.3. ne retāk kā reizi divos gados nodrošināt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā esošo ceļu seguma labošanu (ceļu līdzināšanu, bedru aizbēršanu);

 

4.4. nodrošināt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā esošā elektrotīkla uzturēšanu darba kārtībā;

4.5. vasaras periodā nodrošināt centralizētās ūdens apgādes nepārtrauktību, savlaicīgi nodrošinot sistēmas apkopes un remonta darbus;

4.6. pastāvīgi uzturēt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā esošo grāvju un caurteku funkcionēšanu;

4.7. nodrošināt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā zāles pļaušanu:

4.7.1. trīs reizes sezonas laikā – sporta laukums (īpašums VALDES), ceļmalas gar Rīgas ielu

4.7.2. divas reizes – grāvis Rīgas un Baldones ielā, ciematam pieguļošā teritorijas gar autoceļu V1010, pieturas;

4.7.3. – vienu reizi – visas ceļmalas Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā.

 4.8. uzturēt perimetra nožogojumu funkcionālā kārtībā;

 4.9. uzturēt videonovērošanas sistēmu darba kārtībā;                 

 4.10. ne retāk kā reizi gadā nodrošināt Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā bīstamo vai satiksmei traucējošo koku izciršanu;

 4.11. nodrošināt īpašumā VALDES esošā sporta laukuma inventāra darba kārtību un papildināšanu;

 4.12. valde piedāvā Sabiedrībai nepieciešamo darbu veikšanu biedriem, ne retāk kā reizi gadā izliekot paziņojumu (darba piedāvājuma sludinājumu) uz ziņojumu dēļa.

 4.13. valde veido uzkrājumus – rezerves kapitālu, kas nedrīkst būt mazāks par    2000 eiro;

4.14. Valdes pienākums ir ziņot Ķekavas novada pašvaldībai par personu     īpašumiem Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā, kas nav sakopti un degradē vidi. Kā arī par konstatētiem būvniecības pārkāpumiem.

 4.15. veikt citas darbības, lai Sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā būtu sakopta vide un biedriem tiktu nodrošinātas nepieciešamās ērtības.

 5.     Biedra gruntsgabala apsaimniekošanas noteikumi un citi biedru pienākumi.

5.1. Biedrs savu gruntsgabalu un pieguļošo teritoriju (ceļa pusē līdz ceļa vidu, grāvja pusē līdz ūdenim) uztur kārtībā, nepieļauj tā aizaugšanu ar krūmiem, regulāri veic zāles pļaušanu, novāc atkritumus un būvgružus, neuzglabā pieguļošajā teritorijā materiālus (ķieģeļus, akmeņus, citas beramkravas, dēļus, malku u.tml. ilgāk par vienu mēnesi).

5.2. Ēku fasādēm (ielas pusē), kas atrodas uz gruntsgabala jābūt vizuālā kārtībā. Ēkā jābūt vismaz vienam darba kārtībā esošam ugunsdzēšanas aparātam.

5.3. Biedri ārpus gruntsgabala robežas neaudzē krūmus un kokus, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams grāvjmalu stiprināšanai. Dzīvžogam, kas aug gruntsgabalā gar robežu jābūt koptam, tas nedrīkst būt augstāks par 2m. Zem elektrolīnijām nedrīkst augt koki, kas var apdraudēt elektrodrošību.

5.4. Gruntsgabalos un koplietošanas teritorijā (visā Misas lauku teritorijā) laika periodā no 1.maija līdz 1.oktobrim aizliegts kurināt ugunskurus, izņemot grilā ēdiena pagatavošanai. Aizliegta atkritumu (plastmasa, būvgruži, polietilēns u.c. atkritumi) dedzināšana visu gadu.

5.5. Biedriem jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu izvešanu un asenizācijas pakalpojumiem, biedra pienākums ir pēc pieprasījuma valdei uzrādīt noslēgtos līgumus.  Biedrs regulāri izmanto asenizācijas pakalpojumus, nepieļauj jebkādu kanalizācijas ūdeņu nokļūšanu gruntsūdeņos. Biedram ir aizliegts grāvju meliorācijas sistēmā ievadīt jebkādu ūdeni vai citas vielas, izņemot lietus un citus bioloģiski attīrītus ūdeņus. Biedrs nedrīkst pieļaut nekādu nelikumīgu vidi piesārņojošu darbību savā gruntsgabalā un pieguļošajā teritorijā. 

5.7. Visu biedru pienākums ir saudzēt un sargāt Sabiedrības īpašumu.

5.8. Ja biedrs neuztur kārtībā savu gruntsgabalu vai pieguļošo teritoriju, tas var noslēgt līgumu ar Sabiedrību par īpašuma sakopšanu (zāles pļaušana, krūmu ciršana u.tml.). Šāda līguma slēgšanas kārtību un pakalpojumu cenrādi nosaka valde.

5.9. Biedram jānodrošina nepārtrauktu pieejamību individuālajai elektrības sadales kastei un elektrības skaitītājam. Aizliegta patvaļīga slēdzeņu uzstādīšana.

5.10. Biedriem ārpus sava gruntsgabala suņus atļauts vest tikai pavadā. Personai, kas ved suni, jābūt fiziski spējīgai suni savaldīt un noturēt. Suņu radītie atkritumi ir jāsavāc personai, kas to pavada.

5.11. Biedri autotransportu novieto sava gruntsgabala teritorijā. Tikai izņēmuma gadījumos (notiek būvniecība, izkrauta krava, īslaicīgs apmeklējums u.tml.) automašīnu var turēt ārpus īpašuma. Šī prasība neattiecas uz ielu posmiem, kas nav caurbraucami.

5.12. Biedru pienākums pārvietojoties Sabiedrības teritorijā ar mehānisko transportlīdzekli vai velosipēdu ievērot atļauto maksimālo ātrumu 20km/h, kā arī citas ceļu satiksmes noteikumu prasības. Biedru pienākums ir pieprasīt, lai visi ievēro satiksmes noteikumus Sabiedrības teritorijā.

5.13. Biedri savstarpējas strīdu situācijas vienmēr risina saglabājot savstarpēju cieņu un pieklājību.

5.14. Gruntsgabalā aizliegts trokšņot (piemēram, skaļa mūzika, instrumentu (motorzāģa, trimera) troksnis) laika posmā no plkst.22.00 līdz 07.00.

5.15. Biedriem aizliegts veikt jebkādas ar valdi nesaskaņotas darbības ar Sabiedrības īpašumu elektrotīklu, ūdensapgādes tīklu, ceļu tīklu, sporta laukuma inventāru, perimetra žogu un pārējo īpašumu, piemēram, urbt caurumus dzelzsbetona elektrolīnijas stabos, rakt ceļu u.tml.

5.16. Katra biedra pienākums ir ievērot Kārtības ruļļa un Statūtu noteikumus, kā arī aizrādīt citām personām, ja tās izdara pārkāpumu, nepieciešamības gadījumā informējot valdi.

6.     Sabiedrības nodrošinātās centrālās ūdensapgādes lietošanas noteikumi.

6.1. Biedrs var izbūvēt pievadu uz savu gruntsgabalu no centrālās ūdens apgādes sistēmas tikai ar rakstisku valdes atļauju uz pieslēguma shēmas. Biedram ir jānodrošina izbūvētā pievada hermētiskums. Ja valde konstatē, ka izbūvētais pievads nav hermētisks, tā veic pievada atvienošanas darbus un visus radušos izdevumus piedzen no biedra. Valde reģistrē visus pievadus.

6.2. Ja biedrs konstatē centrālās ūdensapgādes sistēmas bojājumus, tad viņam nekavējoties jāinformē valde.

6.3. Ir aizliegta centrālās ūdensapgādes ūdens izmantošana zāliena laistīšanai laika posmā no plkst.06.00 līdz plkst.23.00, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra pārsniedz 15 grādus C.

7.     Sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kārtība personām, kas nav sabiedrības biedri.

 7.1. Ja kāda persona vēlas saņemt sabiedrības pakalpojumu (ūdens piegāde, zāles pļaušana u.c.), tai ar rakstisku iesniegumu jāvēršas pie Sabiedrības valdes.

 7.2. Ja valde piekrīt sniegt pakalpojumu, tad persona uzrāda valdes pieprasītos dokumentus (piem., zemesgrāmatas apliecību) un vienojas par konkrētā pakalpojuma saņemšanu, norēķinoties par pakalpojumu atbilstoši valdes sastādītam cenrādim. Vienošanās spēkā uz periodu, kas nav ilgāks par vienu gadu.

7.3. Elektrības piegāde atbilstoši normatīvo aktu prasībām iespējama tikai Sabiedrības biedriem.


                 

Apstiprināts ar kopsapulces lēmumu 2013.gada 25.augustā.
Aktualizēts 2024.gada 18.maijā.