Lapas

svētdiena, 2020. gada 20. septembris

Kopsapulces 12.09.2020. kopsavilkums

 1. Pieņemts lēmums par 6 jaunu biedru uzņemšanu, sakarā ar īpašumu iegādi mūsu ciematā (4) un mantošanas kārtībā iegūtām īpašumtiesībām (2).

 

2. Īss kopsavilkums par paveikto un aktualitātēm 2020.gadā:

- Veikti ciemata ceļu remontdarbi - uzklāts no jauna vai papildināts šķembu segums un veikti līdzināšanas darbi ar traktoru un greideri – Iecavas, Āžukroga, Lielpūteļu, Mežastūru, Silamajoru, Galakroga, Pānu un Rīgas ielās, kā arī citos ielu posmos. Pāris turpmākajos gados vairs nav plānojami tik lieli šķembu seguma remontdarbi;

- Veikta grāvju meliorācijas sistēmas tīrīšana – pavasarī ar roku darbu koncentrējoties uz mazākajiem grāvjiem, vasarā ar traktoru – iztīrīts grāvis gar Rīgas ielu visā garumā, Iecavas ielā, Blauku ielā, Baldones ielā;

- Uzstādītas ielu nosaukumu zīmes, vēl šogad uzstādīsim zīmes ielās kur nav žoga pie kā piestiprināt zīmi, izmantojot no urbuma izvilktās metāla caurules;

- Sporta laukumā uzstādīts jumts tornim, tilts jauniešiem, futbola vārti, atjaunots krāsojums;

- Elektrotīklā uzstādīti 10 jauni skaitītāji, nomainīti 8 pieslēguma kabeļi, vēl šogad paredzēts nomainīt 3. Bijuši 2 īssavienojumi;

- Nomainīts ūdens sadales mezgls pie ūdenstorņa, caurule no urbuma uz torni, kabelis;

- Beidza darboties ūdens sūknis, kas bija nokalpojis 13 gadus. 2018.gadā plānojām, ka sūkņa nomaiņa aizņems 2 nedēļas un maksās 3000EUR. Faktiski darbu izdevās pabeigt 1 nedēļas laikā un 2x lētāk par 1600EUR. Uzstādīts jauns sūknis, jauna PE caurule, jauns kabelis, izdevās dabūt identisku sūkni, tādējādi nebija jāmaina vadības bloks, kas papildus radīja 250EUR ekonomiju; Veco sūkni pavasarī vedīsim uz remontu, lai būtu rezerves sūknis, sūkņa nomaiņa sakarā ar veikto modernizāciju, tagad būs vienkāršāka. Atslēguma laikā remontēti individuālie pieslēgumi uzlikti krāni, jo kā izrādījās tie nav bijuši uzstādīti;

- Veikti patstāvīgie uzturēšanas darbi – ceļa greiderēšana 4x, sīkie elektrodarbi, ūdens apgādes sistēmas darbi (krānu maiņa, nolauzts 1 krāns), sporta laukuma uzturēšana;

- Palīdzēts biedriem dažādos saimnieciskos jautājumos;

- Ciematā 64 deklarēti iedzīvotāji, faktiski dzīvo 75, 32 patstāvīgi apdzīvotas mājas, 35 mājas tiek apmeklētas vismaz vienreiz nedēļā, pārējās pamatā apdzīvotas tikai pa vasaru.

 

3. Novadu reformas ietekme uz mūsu ciematu, atbilstoši šī brīža informācijai:

- Baldonē pašvaldības nebūs, pašvaldības iestādes būs Ķekavā;

- Poliklīnika ar laiku arī tikai Ķekavā;

- Pašvaldības policija saglabāsies;

- Būs stingras būvniecības prasības un kontrole;

- Kopumā plānojams, ka sadarbība ar Ķekavas domi būs laba.

 

4. Pieņemts lēmums par asfalta seguma uz galvenā ceļa uzklāšanas projekta virzīšanu tālāk, lai kopā ar pašvaldības finansējumu to paveiktu 2021.gadā. Informācija par nepieciešamo līdzfinansējumu tiks sniegta 2021.gada sākumā.

 

5. Centrālās ūdensapgādes sistēmas attīstība. Pieņemts lēmums uzdot valdei organizēt koku ciršanu DKS īpašumos un iegūtos līdzekļus novirzīt centrālā ūdensvada nomaiņai un citu darbību veikšanai, lai nodrošinātu pēc iespējas patstāvīgu ūdensapgādi visu gadu.

 

6. Nolemts, ka apsaimniekošanas līgums ar biedriem netiks slēgts, biedra un DKS savstarpējās attiecības regulē statūti un Kārtības rullis, kas ir pietiekams tiesiskais regulējums.

 

7. Nolemts izveidot darba grupu, kas līdz decembrim sagatavos statūtu un Kārtības ruļļa jaunās redakcijas. Tas nepieciešams sakarā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma prasībām.

 

8. Nolemts 2021.gadā organizēt DKS 40 gadu svinības.

 

9. Dažādi jautājumi

– biedriem pirms ziemas sākšanās jāsaved kārtībā savu īpašumu signalizācijas, lai nebūtu viltus trauksmes;

- sakarā lāču izplatīšanos Latvijā, jāievēro piesardzības pasākumi, jo drīzumā tie var sasniegt arī mūsu apkārtni;

- novembrī tiek plānota talka dažādu darbu paveikšanai un kopā sanākšanai;

- aktuāli ir savest kārtībā savu īpašumu dokumentāciju, īpaši būvniecības jautājumus.

sestdiena, 2020. gada 5. septembris

Elektrības apmaksa uz 01.09.2020.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz mēneša pirmo datumu.
Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam, lai būtu iespēja norēķināties ar elektrības piegādātāju.


Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.09.2020.
354917 7603
32466563 2706
593629 10005
497117 3795
402459 6511
600675 1121
180779 199
3571503 3271
448527 5230
728225 2301
605428 6168
ET200161 3235
632646 1280
6432905 21938
ET200644 337
340954 3323
534592 3545
194601 13933
448835 68
371808 60
111134 4573
670329 1124
BG01584 955
4733468-99 8778
242289 7857
422010 476
2087710 208
ET200025 1182
632608 1520
858388 346
3020797 3700
776001 2175
400284 53
39602887-85 11052
544887 7418
W3617 1757
448217 10732
666152 2075
402890 560
6256 1880
672456 7562
6242 1368
46.119.801 86
23328 123
444359 4782
476772 1934
AW00410 581
5027993 1177
339550 37972
864394 479
BG01254 4068
629396 15754
469058 12
469833 401
266551 2508
AW00408 560
AW00970 15167
388310 8089
BG01620 500
250905 485
590517 6603
ET200595 1777
590513 13726
769113 9542
123660 3577
531695 13473
5946 1400
762450 251
186011 4654
768045 6317
ET200033 162
958549 1232
789183 509
205992 5040
590641 2570
8917196 2
590419 1921
AW00209 471
111783 6639
590845 66108
AW00417 17503
771379 2653
AW00529 664
AW00183 3839
205381 500
590572 3151
675339 994
632693 3295
447867 6628
29520461 782
AW00406 1191
AW00446 2387
100201760 193
IEC61036 60
71297 8923
600020 6900
50688691-2007 366
996633 2272
29919 50663
BG01613 4647
19845470 13116
611282 5150
340962 223
979543 9650
19723 203
642752 3400
184880 4984
323256 1600
1100666 1757
389754 58046
02795106-2015 3470
AW00161 1494
1716078 3454
880026 5843
773814 1436
AW00215 15215
370897 2186
370897 0
675351 1351
600757 1622
AW00437 397
601579 1766
62314348 99972
7653154 4480
590518 4500
353858 9190
AW00185 5065
29896 4062
BG00590 164
402948 1976
1009838 1681
30915 115
905925 7000
656576 14586
ET200618 1015
29942 61894
527723 9905
906132 1510
400131 9700
115878 17907
AW00186 15285
AW00194 13700
948373 920
428023 4075
632800 145
AW00449 11000
906192 304
727682 5955
552978 26351
196740 3517
AW00433 8571
AW00441 6582
371992 4027
676833 1386
493263 7165
565356 4212
512015-43-2008 3705
6246 1731
26207568 504
50564 1272
113630 3259
162799 1550
933443 2312
752206 6950
AW00196 8711
446676 2070
471518 159
4604782-206 12269
AW00435 12255
752439 315
632580 7288
632553 7654
ET200718 0