Lapas

svētdiena, 2018. gada 28. oktobris

Tūju stādīšanas talkas rezultāti 27.10.2018.

Darba ražība - 300 tūju stādi 3 stundās.

Uz talku ieradās biedri no 17, 51, 76, 84, 98, 107, 146, 193, 208 un 216 zemesgabala.
Darba procesā ceļmala attīrīta no vecajiem krūmiem, kas lielākoties, jau bija apkaltuši un nekādu aizsardzību no putekļiem nenodrošināja, tāpat apzāģēti zari, kas varētu traucēt tūju augšanai. Tūjas sastādītas 70cm attālumā no žoga un 70 cm viena no otras tādējādi augot tās veidos vienotu dzīvžogu, jo savstarpēji saskarsies, bet netraucēs viena otrai. Tāpat tiks saglabāta iespēja veikt žoga uzturēšanas darbus (remonti un krāsošana).

Viena tūjas stāda izmaksas ar piegādi un visiem nodokļiem 1,40EUR, tātad kopā 420EUR.

Paldies visiem, kas ieradās un palīdzēja šajā interesantajā darbā, kas labā kompānijā tika paveikts 2x ātrāk nekā bija plānots!


P.S.
2018/2019.gada ziemas periodā ieplānotas vēl dažādas aktivitātes, tai skaitā:
- talka LED ielu apgaismojuma 4 lampu uzstādīšana (notiks jau tuvākajā laikā)
- talka - darbi sporta laukumā - adm. ēkas jumta nomaiņa, lapu nogrābšana u.c.darbi
- talka - elektrotīklam traucējošo un uz ceļu noliekušos zaru apzāģēšana visā ML teritorijā
- citas aktivitātes par kurām informācija sekos

300 stādu

Lai darba ražība palielinātos, nebūtu jāmēra attālumi ar mērlenti, piezāģēti 70cm dēlīši, attāluma mērīšanai no žoga un starp tūjām

Plānojot tūju stādīšanu, pēdējā sezonas pļaušana reizē pasūtīta ceļmalas nopļaušana visā garumā gar ML robežu, tagad tas krietni atvieglo darbu

Bedrīšu rakšana, viss notika operatīvi, profesionāli un bez liekām darbībām

Stādītājiem jātiek līdzi racējiem

Pēdējie metri

Galvenie racēji, saliedēta komanda

Viss akurāti un precīzi

Zeme laba, nākošgad tūjām jāstiepjas garumā

Pēdējā pieregulēšana

Viena taisna līnija

Augošās priedes netraucēja, tādēļ tika saglabātas

Viss gatavs!

sestdiena, 2018. gada 27. oktobris

piektdiena, 2018. gada 26. oktobris

Tūju stādīšanas talka 27.10.2018.

Atbilstoši kopsapulces lēmumam, lai mazinātu putekļu un ceļa trokšņu nokļūšanu Misas lauku teritorijā, ir iegādātas un jau piegādātas 300 tūjas stādīšanai gar žogu, pie grants autoceļa V1010.
Tūjas ir nelielas ~50cm augstas, līdz tās sasniegs vismaz žoga augstumu būs nepieciešami vairāki gadi, tomēr tas būs tieši laikā, kad sāksies Rail Baltica būvniecības darbi.

Rītdien, tiks nodrošināti instrumenti - vairākas lāpstas, grābekļi, cirvis, darba cimdi. Jāierodas ērtā apģērbā.

Tūjas stādāmas 70cm no žoga un 70cm viena no otras. Katrai tūjai jāizrok bedre lāpstas platumā, garumā un dziļumā, pēc nepieciešamības bedre jāpiepilda ar kompostu vai melnzemi. Rudens ir labākais tūju stādīšanas laiks, kad grunts ir mitra un nav izkaltusi, līdz ar to nākamgad tūjas jau stiepsies augstumā.

Stādīšana tiks veikta posmā no galvenajiem vārtiem līdz vietai, kur žogs atvirzās no ceļa.

Tikšanās pie galvenajiem vārtiem no plkst.10.00.

trešdiena, 2018. gada 17. oktobris

VARAM atbilde uz Misas lauku vēstuli

Par nekustamā īpašuma nodokļa likmes noteikšanu      

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – Ministrija) ir saņēmusi dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Misas lauki” iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt Baldones novada domes darbību likumību, nosakot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) likmi un prasību deklarēties dārza mājā, un atcelt šo prasību.

Ministrija informē, ka Ministrijas kompetence ir noteikta Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.233 ”Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums” un ne nodokļu politika, ne iedzīvotāju uzskaites un migrācijas joma vai būvniecības nozare nav Ministrijas kompetencē. Atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajai Ministrijas kompetencei Ministrija nesniedz ārējo normatīvo aktu oficiālu skaidrojumu. Ministrija likumā ”Par pašvaldībām” ietvertā pilnvarojuma ietvaros izvērtē pašvaldību saistošo noteikumu tiesiskumu un sniedz pašvaldībām saistošus atzinumus. Savukārt citi tālāk minētie Ministrijas paustie secinājumi un konstatējumi ir uzskatāmi par Ministrijas viedokli un nerada nekādas tiesiskas sekas citām personām.

I. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – Likums) 3.panta pirmo daļu nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Turklāt nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Vienlaikus, paredzot nodokļa likmes, pašvaldībai ir jāņem vērā Likuma 3.1panta pirmajā daļā noteiktie principi – objektīva grupējuma princips (nodokļa maksātāji vai nodokļa objekti tiek grupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem.), efektivitātes princips, atbildīgas budžeta plānošanas princips, prognozējamības un stabilitātes princips. Tādējādi pašvaldība ir tiesīga izmantot tai piešķirto rīcības brīvību nodokļu politikas īstenošanā savā administratīvajā teritorijā un pēc saviem ieskatiem noteikt nodokļa likmes 0,2 līdz 1,5 procentu apmērā, izdodot saistošos noteikumus Likuma deleģējuma ietvaros. Turklāt nodokļa likme 1,5 procentu apmērā nav uzskatāma par paaugstinātu nodokļa likmi, bet ir maksimālā pieļaujamā pamata likme.

Ievērojot minēto Likuma pilnvarojumu, Baldones novada dome 2017.gada 26.septembrī pieņēma un 2017.gada 19.oktobrī pēc Ministrijas atzinuma saņemšanas precizēja saistošos noteikumus Nr.15 ”Par nekustamā īpašuma nodokli un nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), 2.punktā paredzot nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un kurās taksācijas gada 1.janvārī plkst.24.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai. Ministrija nav izteikusi iebildumus par Saistošo noteikumu 2.punktā noteiktajām nodokļa likmēm, jo tās atbilst Likuma 3.panta pirmās daļas nosacījumiem, tas ir, nodokļa likmes ir noteiktas 0,2 līdz 1,5 procentu apmērā.

Papildus Ministrija informē, ka Baldones novada dome 2017.gada 7.decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.31 “Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 ”Par nekustamā īpašuma nodokli un nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā””, tajos cita starpā paredzot papildināt Saistošo noteikumu 2.1.apakšpunktu (par fiziskajām personām piederošajām dzīvojamām mājām) ar šādu teikumu: “Paaugstinātā nodokļa likme 1,5% apmērā neattiecas uz viena dzīvokļa mājām ar būves tipu “11100101 – Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)”. Minētais tiesiskais regulējums var tikt piemērots tikai ar 2019.taksācijas gadu, jo tika iekļauts Saistošajos noteikumos un publicēts pēc 2017.gada 1.novembra (Likuma 3.panta pirmā daļa).

Attiecībā par objektīva grupējuma principa ievērošanu, nosakot nodokļa likmes, Ministrija informē, ka jau 2015.gadā lūdza Finanšu ministriju kā vadošo valsts pārvaldes iestādi nodokļu politikas jomā sniegt viedokli, vai dzīvesvietas deklarēšanas fakts kā kritērijs samazinātas nodokļa likmes noteikšanai atbilst objektīva grupējuma principam. Finanšu ministrija pauda viedokli, ka minētais kritērijs un attiecīgās nodokļa likmes atbilst objektīva grupējuma principam un līdz ar to arī Likumam.

II. Jāņem vērā, ka Likumā nav atsevišķi nodalīti tādi nodokļa objekti kā vasarnīcas, dārza mājas, sezonas rakstura būves u.tml. Likuma 3.pants paredz nodokļa likmes un kā nodokļa objektus nošķir zemi, ēkas (būves) vai to daļas (tajā skaitā telpu grupas) un inženierbūves, savukārt no ēkām tiek izdalītas un paredzēta iespēja aplikt ar samazinātu nodokļa likmi dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļas, telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas) (Likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts). Savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 23.11.apakšpunktam, piemērojot Likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 1.7 un 1.8daļu par dzīvojamām mājām (telpu grupām) uzskata ēkas (telpu grupas), kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas veids atbilst normatīvajos aktos par būvju klasifikāciju noteiktajai būvju klasifikācijas nodaļai ”Dzīvojamās mājas”. Tādējādi šinī gadījumā noteicošais ir konkrētajai būvei (nodokļa objektam) noteiktais lietošanas veids.

Kā noteica Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1620 ”Noteikumi par būvju klasifikāciju” (spēkā līdz 31.05.2017.) 5. un 6.punkts, būves un telpu grupas klasificē atbilstoši lietošanas veidam (funkcijai). Būves, kuras ekspluatē vai projektē vairākiem lietošanas veidiem, iekļauj vienā noteiktā klasifikācijas pozīcijā pēc to galvenā lietošanas veida. Būves galveno lietošanas veidu un telpu grupas lietošanas veidu nosaka četru decimālzīmju līmenī, bet būves tipus – astoņu decimālzīmju līmenī. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas kā vadošās valsts pārvaldes iestādes būvniecības nozarē sniegto skaidrojumu dalījuma ”dzīvojamās mājas” un ”nedzīvojamās ēkas” pamatā ir būves lietošanas veids. Saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu pielikumā doto būvju klasifikāciju nodaļas ”Dzīvojamās mājas” (kods 11) tipu grupā ”Viena dzīvokļa mājas” (kods 111001) kā ēku tipi ir norādītas gan dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (kods 11100101), gan individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām, un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (kods 11100102), gan individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (kods 11100103). Viena dzīvokļa mājas grupā ir ieskaitītas individuālās dzīvojamās mājas, vasarnīcas un dārza mājas, līdz ar to nav nozīmes, vai māju ir paredzēta lietot visu gadu vai sezonāli, tā kā prasības šādām ēkām no funkcionalitātes ir vienādas. Ministru kabinets 2018.gada 12.jūnijā apstiprināja jaunos noteikumus Nr.326 ”Būvju klasifikācijas noteikumi” (spēkā no 15.06.2018.), kas paredz analogu dzīvojamo māju klasifikāciju.

Ievērojot minēto, arī nodokļa likme visu veidu dzīvojamām mājām var būt vienāda, ja Likums vai pašvaldības saistošie noteikumi nenosaka savādāk. Līdz ar to, ja dārza māja ir klasificēta kā dzīvojamā māja, tai var tikt piemērotas Saistošajos noteikumos dzīvojamām mājām noteiktās nodokļa likmes.

III. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1.pantu likuma mērķis ir panākt, lai ikviena persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Tas, galvenokārt, nozīmē personas iespējas noteiktajā adresē saņemt korespondenci. Atbilstoši minētā likuma 3.panta pirmajai un otrajai daļai dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Tādējādi neviens ārējais normatīvais akts neparedz, ka katrā nekustamajā īpašumā, kas apliekams ar nodokli, ir jābūt deklarētai kādas personas dzīvesvietai, kā arī neviena pašvaldība nevar uzlikt personai pienākumu deklarēt dzīvesvietu konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja personai ir tiesisks pamats dzīvot arī citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja personai ir tiesisks pamats dzīvot vairāk kā vienā dzīvesvietā, tajā skaitā, ja personai pieder vairāk kā viens nekustamais īpašums, tai ir tiesības, izvērtējot visus apstākļus, brīvi izvēlēties, kurā nekustamajā īpašumā deklarēt savu dzīvesvietu. Vienlaikus Dzīvesvietas deklarēšanas likums vispārīgi paredz tikai personas pienākumu deklarēt tiesiski pieļaujamu esošo dzīvesvietu, nevis cita veida no dzīvesvietas deklarēšanas izrietošus pienākumus vai saistības. Turklāt Dzīvesvietas deklarēšanas likums tieši neparedz pienākumu deklarēt dzīvesvietu tikai dzīvojamajā telpā, kas ir apdzīvojama visu gadu.

Ievērojot visu iepriekš minēto, Ministrijai nav tiesiska pamata izteikt iebildumus par Saistošajos noteikumos noteiktām nodokļa likmēm, kas ir atkarīgas no tā, vai nodokļa objektā ir deklarēta kādas personas dzīvesvieta, jo augstāka spēka ārējie normatīvie akti pieļauj gan atšķirīgu nodokļa likmju noteikšanu dārza mājām, gan dzīvesvietas deklarēšanu tajās.

Par nodokļu politikas veidošanu valsts mērogā, tajā skaitā par jomu regulējošo ārējo normatīvo aktu izstrādi, saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.239 ”Finanšu ministrijas nolikums” ir atbildīga Finanšu ministrija. Turklāt pašlaik Finanšu ministrijā noris darbs pie grozījumu izstrādes Likumā, kas nodrošinātu samērīgu nodokļa sloga pieaugumu, ņemot vērā nodokļa bāzes – kadastrālo vērtību – straujo pieaugumu un nepieciešamību nodrošināt budžeta ieņēmumus. Savukārt sakarā ar aktualitāti ieguvušo jautājumu par deklarētās dzīvesvietas sasaisti ar nodokļa likmi Ministru prezidents ir devis uzdevumu tieslietu ministram sadarbībā ar finanšu ministri, iekšlietu ministru un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru kopīgi izvērtēt turpmākos rīcības variantus.

Ar cieņu
valsts sekretāra vietnieks A.Draudiņš

otrdiena, 2018. gada 16. oktobris

Krūmu un koku apzāģēšana 2018

Lai nodrošinātu elektrotīkla aizsargjoslas attīrīšanu, kā arī atbrīvotu iekšējos ceļus no krūmiem un koku zariem, kas liecas uz tiem, līdz 2018.gada 1.decembrim ML biedram vai gruntsgabala lietotājam jāveic:
1. koku un krūmu apzāģēšana, kas atrodas tuvāk par 2,5m no elektrotīkla gaisa vadu līnijas vai arī apvij dzelzsbetona vai koka elektrotīkla stabus, līdz ar to traucējot uzturēšanas darbus;
2. koku un krūmu apzāģēšana, kas liecas ārpus teritorijas un traucē brīvu pārvietošanos transportam, piemēram, atkritumu savākšanas automašīnai, greiderim, neatliekamās medicīniskās palīdzības transportam, sniega tīrīšanas tarktoram u.tml. Visiem ML ceļiem jābūt izbraucamiem ar kravas transportu.

Ja pēc 2018.gada 1.decembra vēl būs nepieciešams veikt papildus koku un krūmu apzāģēšanu, tas tiks veikts par ML līdzekļiem, bet vēlāk izdevumus būs jāatlīdzina konkrētajam biedram!

Šāda koku un krūmu apzāģēšana nepieciešama, piemēram, pie 160, 177, 225, 119, 62, 95, 96, 83, 56, 59, 44, 163zg. un citiem zg. ML apsaimniekotajā teritorijā.

Pie 62.zg.

pie 177.zg

Ceļš starp 56 un 83zg.

Grāvis pie 208zg.

Tūju iegāde 2018

Atbilstoši 29.09.2018. kopsapulcē nolemtajam ir paredzēts sakopt ML pieguļošo teritoriju gar autoceļu V1010 un putekļu nokļūšanas ML teritorijā mazināšanai gar ceļmalu tiks stādītas tūjas, kas nodrošinās aizsardzību pret putekļiem visus 4 gadalaikus, kā arī nākotnē mazinās satiksmes trokšņus, kas radīsies, sakarā ar Rail Baltica izbūves darbu uzsākšanu.

Lielu daļu šī darba visticamāk paveiksim jau šogad, ja radīsies iespēja par labu cenu iegādāties vismaz 100 tūju stādus izmērā ne mazāk par 80cm. Tādēļ, ja kādam ML biedram ir kontakti tūju iegādei par izdevīgu cenu, lūdzam sniegt šo informāciju!

ML ceļam pieguļošā teritorija, kur paredzēts stādīt tūjas

Ūdens atslēgšana 2018

Rudens ir sācies.
Lai gan dienas gaisa temperatūra priekš oktobra mēneša ir salīdzinoši silta, naktis un rīti kļūst arvien vēsāki. Ir bijušas arī pirmās salnas.

Tādēļ neizbēgami tuvākajās nedēļās, ņemot vērā to, ka mūsu ūdensapgādes sistēma nav paredzēta darbībai zem 0 grādiem, kā katru gadu tā būs jāizslēdz un ūdens jāizlaiž.

Sekojam laika prognozei un vērojam faktiskos laika apstākļus.

Pēc ūdens atslēgšanas biedriem jāatgriež savu individuālo pieslēgumu ūdenskrāni teritoriju iekšpusē, lai izvairītos no sala bojājumiem. Pāris nedēļas pēc ūdens nolaišanas ūdens krānus jāgriež ciet, lai pavasarī nebūtu nevajadzīgas ūdens noplūdes un ūdens apgādes sistēmā nenokļūtu piesārņojums baktēriju formā, kāds šogad tika konstatēts analīzēs.

otrdiena, 2018. gada 9. oktobris

Kopsapulces 29.09.2018. kopsavilkums

1.Sakarā ar īpašnieku maiņu, atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likumam, ar kopsapulces balsojumu uzņemt DKS "Misas lauki" jaunus biedrus - 181zg., 143.g., 97zg., 50zg, 68/70zg.
2. Pieņemta zināšanai pārvaldnieka un padomes atskaiti par 2018.gadā līdz septembrim paveikto.
Galvenie paveiktie darbi -
 • veikts ārkārtas ceļu remonts janvāra mēnesī (no galvenajiem vārtiem līdz līkumam),
 • veikts plašs ceļu seguma šķembu virskārtas atjaunošanas darbs (tai skaitā kapitāli izbūvēta 1, 3 un 4 šķērsiela pa kreisi),
 • izmantojot sauso laiku iztīrīta šķērsielu grāvju gultne 350m garumā un 15 caurtekas,
 • veikta 30 individuālo elektrības skapju detalizēta pārbaude (elektrības zādzības un noplūdes nav konstatētas, konstatēts, ka īpašnieki savām mājām nav vienmērīgi sadalījuši elektrības slodzi pa fāzēm, attiecīgi bieži vien no trīs fāzēm tiek noslogota tikai viena),
 • pēc vēja postījumiem un puves dēļ nomainīti Misas lauku zīmes stabi,
 • organizēta Lielā talka (izvestas 2 traktora piekabes ar atkritumiem no ML un pieguļošās meža teritorijas) veikti citi lietderīgi darbi ML labā,
 • uzstādīti 7 jaunie elektroniskie elektrības skaitītāji,
 • veikts žoga remonts un teritorijas sakopšana 1 šķērsielas galā, tai skaitā novākti tur sakrātie koku celmi, 
 • novērsti vairāki ūdensapgādes sistēmas bojājumi,
 • veikta 3 ielu apgaismojuma LED laternu uzstādīšana
 • veikti elektroapgādes, ūdensapgādes un sporta laukuma uzturēšanas darbi
 • 4 reizes izpļautas ceļamalas, sporta laukums un grāvji gar galveno ceļu,
 • sniegts atbalsts biedriem visdažādākajos jautājumos,
 • vēl paredzēti vairāki būtiski darbi, atbilstoši pavasara kopsapulces apstiprinātajam darbu plānam.
3. Pieņemta zināšanai informācija par ūdenssūkņa stāvokli. Sūknim ir nolietojuma pazīmes(samazinājusies ražība, palielināts troksnis, palielināts elektrības patēriņš). Nomaiņa var aizņemt aptuveni 2 nedēļas un izmaksāt līdz pat 3200EUR. Elektrības patēriņš līdz septembrim 776EUR. Šis jautājums jāskata tālāk pavasara sapulcē. Pārvaldnieka priekšlikums, kas atbalstīts no kopsapulces puses, ņemot vērā sūkņa nomaiņas izmaksas, izmantot visu sūkņa resursu līdz tas pārstāj darboties un būt gataviem ieguldīt līdzekļus tā nomaiņai.

4. Attīstības un darbu plāns tuvākajiem 5 gadiem-
 • turpināt LED apgaismojuma attīstīšanu, uzstādīt apgaismojuma lampas pie vārtiņiem uz lielo pieturu un pie galvenajiem vārtiem,
 • gar grants autoceļu V1010 sakopt ML teritoriju un sastādīt tūjas, tādējādi novēršot putekļu nokļūšanu ML teritorijā, kā arī samazinot troksni no autoceļa, kurš pakāpeniski pieaugs, sakarā ar RailBaltica izbūves darbu uzsākšanu tuvākajos gados,
 • centrālo ūdensvadu mainīt tikai vietās, kur rodas bojājumi. Remontam izmantot PVC caurules,
 • uzlabot drošību un sanitārās prasības ūdens urbuma vietai, jāpārbūvē grodu vāki, pēc iespējas jāveic siltināšana,
 • ML iedzīvotāji - bērni prasa futbola vārtu uzstādīšanu sporta laukumā, tomēr pagaidām tam nav vietas, sakarā ar lielo skaitu koku, tiks strādāts pie jaunu atrakciju uzstādīšanas, piemēram, galda teniss un jauni vingrošanas un kāpelēšanas rīki,
 • kā lielākais Misas laukus attīstošais darbs prezentēta galvenā iekšējā ceļa no galvenajiem vārtiem līdz pēdējam krustojumam noklāšana ar analoģisku segumu, kāds dažus gadus atpakaļ tika uzklāts Dzimtmisā - bitumena emulsijas jeb divkārtu virsmas apstrādes segums. Kopsapulcē apstiprināta detalizēta šī jautājuma izpētes uzsākšana. Par šo attīstības jautājumu sekos detalizēta informācija.
5. Sakarā ar jauna kooperatīvo sabiedrību likuma stāšanos spēkā no 2019.gada 1.janvāra būs nepieciešami grozījumi ML statūtos.

6. Ir pagājuši 3 gadi kopš ML vada pārvaldnieks un padome, sakarā ar pilnvaru izbeigšanos un gatavojoties jaunajam Kooperatīvo sabiedrību likuma regulējumam tikai ievēlēta ML valde. Novērtējot pārvaldnieka un padomes darbu, kā arī ņemot vērā pārvaldnieka piekrišanu turpināt darbus, par valdes priekšsēdētāju ievēlēts pārvaldnieks, bet par valdes locekļiem līdzšinējie padomes locekļi. Valdes priekšsēdētājam saglabāta līdzšinējā atlīdzība, kā arī transporta izdevumu segšanas apjoms.

7. Jaunā vienošanās ar Latvenergo nav izdevīga ML, tādēļ tiks meklēti lētāka tarifa risinājumi, pēc iespējas orientējoties sadarbības saglabāšanai ar Latvenergo. Ja neizdosies panākt cenas piedāvājuma samazinājumu, būs nedaudz jāpalielina vietējais tarifs.

8. Pieņemts lēmums, ka visiem biedriem, kuriem gada elektrības patēriņš pārsniedz 600kWh līdz 2020.gada 1.jūlijam jānomaina elektrības skaitītāji pret jaunās paaudzes mūsdienu standartiem atbilstošajiem elektroniskajiem skaitītājiem.


otrdiena, 2018. gada 2. oktobris

Elektrības apmaksa uz 01.10.2018.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2018.gada 1.oktobri.

Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2018.gada 30.septembrim.

Informācija par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot gruntsgabala elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.
Skaitītāja Nr.
Apmaksāts uz 01.10.2018.
ET200161
557
ET200033
0
ET200025
81
ET200025
0
AW00970
5913
AW00529
6
AW00449
4760
AW00446
1131
AW00441
3297
AW00437
197
AW00435
5573
AW00433
3901
AW00417
10447
AW00410
581
AW00408
291
AW00406
492
AW00209
120
AW00196
4393
AW00194
4099
AW00186
3153
AW00185
720
AW00183
1246
512015-43-2008
3195
50688691-2007
231
4733468-99
6578
4604782-206
12110
46.119.801
86
39602887-85
7902
02795106-2015
2150
62314348
99702
32466563
1186
29520461
771
26207568
342
19845470
10589
8917196
2
7653154
3422
6432905
6784
5027993
822
3571503
3271
3020797
3140
1716078
3220
1100666
1529
1009838
1561
996633
1589
979543
9600
958549
300
948373
871
933443
2235
906192
304
906132
1406
905925
5707
880026
2284
864394
371
858388
304
844703
1110
789183
1278
776001
1775
773814
635
771379
2490
769113
8042
768045
4875
762450
145
753658
920
752439
315
752206
5420
728225
2130
727682
9955
675351
1351
675339
731
672456
6500
668440
2161
666152
1225
656576
9846
642752
2600
632800
126
632693
3160
632646
1226
632608
1520
632580
5288
632553
5254
629396
13103
611282
3425
605428
4837
601579
1685
600757
1406
600675
243
600217
21658
600020
5700
593629
9713
590845
55120
590641
2029
590616
50840
590572
2800
590518
3470
590517
5342
590513
8948
590419
1900
565356
2458
552978
18919
544887
6044
544372
3200
534592
3233
531695
6198
497117
3113
493263
6409
489987
1490
476772
1930
476462
767
471518
159
469833
401
469058
8905
448835
68
448527
4230
448217
9052
447867
4442
446676
1638
444359
4492
428023
3220
422010
476
402948
1886
402890
560
402459
5711
400284
53
400131
7052
389754
5800
388310
6039
371992
3227
371808
4
370897
1713
366665
3010
361136
10095
354917
5500
353858
8882
340962
223
340954
2600
339550
30900
323256
1192
266551
2508
250905
385
242289
11298
207214
7512
205992
4337
205381
500
196740
3382
194601
13404
186011
2580
184880
3083
180779
118
162799
1000
147064
2075
123660
2664
116264
0
115878
8855
113630
2623
111783
5366
111474
14101
111134
4283
71297
8652
50564
1104
30915
115
29942
53040
29919
43763
29896
2808
23328
123
19723
122
6256
1609
6246
1500
6242
1397
5946
1000
524
334