Lapas

ceturtdiena, 2015. gada 31. decembris

Kopsavilkums par paveikto no 2015.gada oktobra līdz decembrim

Pagājuši pirmie trīs mēneši kopš Misas laukiem ir jauna vadība, tuvojoties gadu mijai laiks atskatīties uz paveikto šajā laika posmā.

1. Uzņēmumu reģistrā reģistrēti visi 2015.gada augusta un septembra kopsapulces pieņemtie lēmumi. Tai skaitā statūtos minētie lati konvertēti eiro.

2. Apkopoti biedru naudas maksājumi par 2013, 2014 un 2015. gadu atbilstoši maksājumus apliecinošiem dokumentiem.

3. Regulāri tiek apkopoti elektrības maksājumi. Par rādījumu līdz kuram samaksāts katru mēnesi elektrības lietotāji tiek informēti, izliekot informāciju uz ziņojumu dēļa.

4. No elektromontāžas uzņēmumiem pieprasītas un saņemtas tāmes ar iespējamām mūsu elektrotīkla remonta izmaksām. Papildus izpētītas iespējamās izmaksas individuālam pieslēgumam Sadales tīkliem.

5. Veikta izpēte ES fondu līdzekļu piesaistes iespējām mūsu elektrotīklam.

6. Organizēta viena lielā talka, kuras laikā sakopta puse galvenā ceļa ceļmalu, pozitīvais šajā pasākumā bija ne tikai tiešais darba rezultāts - sakoptais ceļa posmas, bet arī iedzīvotāju necerēti lielā atsaucība, kas vēlreiz apstiprina vēlmi pēc pozitīvām pārmaiņām Misas laukos.7. Organizētas četras mazās talkas, kuru laikā vienpadsmit vietās apzāģēti koki un krūmi, kas bija ieauguši elektrolīnijās vai traucēja ceļu satiksmei.


Viena no bīstamajām vietām, pirms apzāģēšanas


8. Uzsākta valdes un noliktavas ēkas sakārtošana, no ēkām izvākti apmēram 2m3 uzkrāto atkritumu, arī slota "pēc ilgstošas prombūtnes, beidzot apciemoja šo saimniecību". Atklājās, ka zem zemes slāņiem ir tīri pieklājīgs celiņš. Sakārtots elektropieslēgums valdes ēkai. Noliktavas ēkai notīrīts jumts, tai skaitā novākti uz tā saaugušie koki, tāpat iespēju robežās pielabots segums. Pēc paveiktajiem darbiem arī ZS noskaņas ir ienākušas šajā sētā. 
Sen šajā saimniecībā neredzēts instruments

Pirms

Pēc notīrīšanas


Elektropieslēgums pēc veiktajiem darbiem

Elektropieslēgums pirms remonta

 
 

 

Jumts pēc notīrīšanas

Jumts pirms tīrīšanas
 

9. Nodibināta sadarbība ar Baldones novada domi
10. Nodibināta sadarbība ar parādu piedziņas uzņēmumu un uzsākts darbs ar ļaunprātīgajiem parādniekiem
11. Nomainīts elektrotīkla 3.līnijas atdalītājs
Iepriekšējā armatūra, kas kombinācijā ar
krietnu devu ūdens, regulāri sagādāja
problēmas 3.līnijas lietotājiem
 

Jaunais atdalītājs,
drīzumā tiks nomainīta arī kaste
 
12. Elektrības zudumu mazināšanai atslēgti četri elektrības pieslēgumi, tai skaitā trīs nefunkcionējošie un viens ļaunprātīgajam nemaksātājam
13. Regulāri veikta Misas lauku teritorijas apsekošana
14. Vairākkārt veikta skaitītāju kontrole
15. Uzsākts darbs pie sporta laukuma attīstīšanas
16. Organizēta viena skaitītāja uzstādīšana ārpus gruntsgabala teritorijas, atbilstoši 2005.gadā pieņemtajam lēmumam, ka skaitīājam jābūt uz ielas
17. Veikti dažādi administratīvie darbi.
 
Kas nav izdevies kā plānots - neskatoties uz to, ka greideris mūsu ceļu līdzināšanai tika pasūtīts jau oktobra vidū, dažādu tehnisku iemeslu dēļ tas līdz mums nav ticis līdz pat decembra beigām, tādēļ galvenais ceļš nav tik līdzens kā mēs to vēlētos, līdz ar to visiem gribot vai negribot nāksies ievērot ātruma ierobežojumu 30km/h, lai saudzētu gan ceļu, gan savu auto.
Tāpat ir krietni aizkavējusies visu Misas laukiem piederošo dokumentu nodošana no vecās valdes puses jaunajai vadībai, kas dažos darbības virzienos kavē pilnvērtīgu darbu.
 
Augstāk minētie teritorijas sakārtošanas darbi pamatā paveikti ar brīvprātīgo darba palīdzību. Misas laukiem izdevumi ir bijuši tikai apmaksājot elektromontāžas darbus (143,48EUR -darbs, nodrošinātie materiāli, darbaspēka nodokļi) un veicot atsevišķus pirkumus - drošinātāji (18,24EUR), elektrisko skapju atslēga (1,99EUR), slota (7,79EUR), zibatmiņa (13,98EUR) un vads (14,21EUR). Precīzu un pilnīgu informāciju par Misas lauku līdzekļu izlietojumu iespējams iegūt apmeklētāju pieņemšanas reizēs. Informācija tiks izlikta arī uz ziņojumu dēļa. Kopumā finanšu situācija noslēdzot gadu ir pietiekami stabila.
 
Paldies visiem par piedalīšanos aktivitātēs Misas lauku labā!
Paldies Misas lauku biedriem, kas ievēro maksājumu disciplīnu!
Paldies padomei par sadarbību!
 
Visiem pozitīviem panākumiem bagātu un laimīgu jauno gadu!
 
Atjaunots 04.01.2016.

otrdiena, 2015. gada 22. decembris

Misas lauku elektrotīkls III


Turpinot meklēt variantus, kā efektīvāk saremontēt esošo koka stabu posmu vietējā tīklā.

Ņemot vērā, ka esošajiem koka stabiem un trijkājiem, laika gaitā ir nolietojusies (bojāta no trupes, saplaisājusi vai sapuvusi) tieši augšējā daļa, kur stiprinās kāši. Un tieši ar to arī ir saistīti lielākie riski vadu noturībai un no tā izrietošiem īssavienojumiem un citiem iespējamiem tīkla bojājumiem.

Lai izvairītos no šīm problēmām un nebūtu jāmaina visi koka stabi, lētāks risinājums (viens no elektriķu piedāvātajiem) ir pa esošiem koka stabiem, bet nedaudz zemāk, novilkt izolēto kabeli. Jaunos kāšus stiprināt caururbjot stabu, trijkājus papildus nostiprināt augšā, bet individuālos stabus apzāģēt virs jaunā kabeļa stiprinājuma vietas, lai samazinātu slodzi uz stabu stiprinājumu vietu apakšā. Stabiem salikt jaunas "cepures".

Kopējās izmaksas būtu aptuveni 5000 EUR un tas nodrošinātu esošā koka stabu posma ekspluatāciju vēl līdz pat 10 gadiem. Šāds risinājums ir redzēts arī Sadales tīklu līnijās.

Ir arī risinājums visu 300m garo elektrotīkla koka stabu posmu aizstāt ar pazemes kabeļiem. Izmaksas aptuveni 15000 EUR. Tomēr šāds risinājums būtu attaisnojams, tikai tādā gadījumā, ja šo izbūvi veicam atbilstoši visiem Sadales tīklu standartiem, kas var sadārdzināt šādu risinājumu vēl vairāk.

Līdz nākamajai kopsapulcei pavasarī tiks apkopoti visi iespējamie tīkla koka stabu posma remonta varianti un kopsapulcei būs jāpieņem lēmums, kādu risinājumu izvēlēties, jo remonta izmaksu summa pārsniedz naudas līdzekļu limitus, attiecībā uz kuriem lēmumu var pieņemt Misas lauku vadība.

Būs jāizvēlas vai veikt esošā tīkla remontu vai pāriet uz individuālajiem pieslēgumiem, ja remontējam vietējo tīklu, tad kādu variantu izvēlamies, ilgtermiņa risinājumu vai termiņā līdz desmit gadiem, kā arī kur konkrētajam risinājumam ņemt finansējumu.

Ir veikta izpēte par iespēju piesaistīt ES fondu līdzekļus mūsu tīklam, tomēr dažādu argumentu dēļ iestāžu atbilde ir negatīva, kā nozīmīgākais atteikuma pamatojums ir apstāklis, ka ML teritorijā nenotiek nekāda uzņēmējdarbība (ražošana). Vienīgais ārējā finansējuma avots, ko būtu iespējams piesaistīt, ir 40% Sadales tīklu līdzfinansējums jauna tīkla izbūves gadījumā.

Galvenais plus, izbūvējot jaunu pazemes elektrotīklu - visa elektrotīkla uzturēšanu un ar to saistītās izmaksas tiek nodotas Sadales tīklu atbildībā.  Mīnus – augstas sākotnējās izmaksas.

Turpinot uzturēt esošo tīklu, kā mīnusu var minēt to, ka pašiem jāveic uzturēšana un jāsedz elektrības zudumi (kopējās elektrotīkla uzturēšanas izmaksas gadā uz vienu zg. ir ~16EUR (32% no biedra naudas iemaksas)), kā plus jāmin tas, ka ML kā juridiskai personai un lielajam klientam (patērētājam) ir nedaudz zemāks tarifs, tāpat, lai sakārtotu esošo tīklu nav nepieciešamas lielas individuālās investīcijas, nenoliedzams fakts ir arī tas, ka elektrotīkls saliedē ML iedzīvotājus un liek turēties ciešāk kooperatīvā.

Apkopojot visus iepriekšējos ierakstus zem tēmas Misas lauku elektrotīkls, jānorāda, ka visas vietējā tīkla nolietojuma problēmas ir risināmas, ja ir attiecīgs finansējums.

Uz doto brīdi jau ir daļēji atrisinātas trešās līnijas sadalnes problēmas, demontējot veco atdalītāju un uzstādot jaunu, tāpat vienā pieslēgumā ir nomainīts pieslēguma (pie gaisa līnijas) vads un drīzumā (iespējams jau tuvāko svētku brīvdienu laikā) tas tiks izdarīts vēl vienā pieslēgumā, tāpat ir veikts nopietns darbs zudumu samazināšanai gan vienpadsmit vietās apzāģējot līnijās ieaugušos kokus un krūmus, gan veicot nefunkcionējošo pieslēgumu atslēgšanu.

Tomēr, kā jau iepriekš minēts, gala lēmums par lielo izmaksu darbiem elektrotīklā drošu elektrības piegāžu nodrošināšanai būs jāpieņem kopsapulcei.

pirmdiena, 2015. gada 7. decembris

Elektrības padeves traucējumi decembra sākumā

Decembris ir sācies ar spēcīgu vēju, neskatoties uz to, vietējā elektrotīklā viss norit bez starpgadījumiem.

Stabi, vadi un to stiprinājumi - bez bojājumiem.

Laika posmā no 3.decembra līdz 7.decembrim, elektrības padeve vairākkārt īslaicīgi ir pazudusi un atkal atjaunojusies, tāpat 4.decembra pēcpusdienu līdz pat vakaram pavadījām bez elektrības. Visi šie pārtraukumi ir saistīti ar A/S "Sadales tīkls" līnijām uzkritušiem kokiem vai to zariem, kā arī cita veida bojājumiem, ko radījis spēcīgais vējš. Atslēgumu ilgums atkarīgs no laika, kas nepieciešams, lai novērstu konkrētos bojājumus, piemēram, novāktu kokus no vadiem un veiktu bojāto vadu remontu.

Prognozējot situāciju, ja šāds starpgadījums ar vadu bojājumu notiktu Misas lauku vietējā elektrotīklā, tas drīzākais aizņemtu krietni vairāk laika nekā šādus bojājumus novērš Sadales tīkli savās līnijās.

Sadales tīkliem ir dienesti, kas dežūrē šādiem gadījumiem 24h diennaktī.
Mūsu gadījumā nevaram atļauties (abonēt) slēgt līgumus ar uzņēmumiem, kas nekavējoties reaģētu uz šādām situācijām vietējā tīklā. Tādēļ, ja notiek šāds starpgadījums un tā sekas neizdodas novērst ar pašu spēkiem, uzņēmuma meklēšana, kas par ierobežotu samaksu atjaunotu vadus, un tā ierašanās var aizņemt 12h un vairāk, tas atkarīgs no bojājuma veida, diennakts laika, nepieciešamās tehnikas un piekļuves iespējām.

Lai mazāk ciestu neērtības esot bez elektrības, Misas lauku patstāvīgajiem iedzīvotājiem vēlams būt gataviem šādām situācijām. Internetā var atrast pieteikami daudz ieteikumus par uzlādētiem telefoniem, baterijām, ūdens rezervēm u.t.t.. Tāpat ir zināms, ka mājās katram iemītniekam ir jābūt pa lukturītim. Ideālā gadījumā apkures sistēmai jābūt iespējai funkcionēt bez elektrības padeves, pavisam noteikti tai jābūt aprīkotai ar drošības sistēmām (vārstiem) šādiem gadījumiem. Mājsaimniecībām, kas nespēj iztikt bez elektrības, jāsagādā ģenerātors. Vasaras iedzīvotājiem jāparūpējas par sava īpašuma apsardzes aprīkojuma akumulatoru darba kārtību, varbūt pat ir vērts sistēmu papildināt ar vēl vienu akumulatoru, izmaksas nav nesamērīgas, bet tādā gadījumā signalizācija var funkcionēt pat vairāk kā divas nedēļas bez ārējās elektrības padeves.

Ja būsim gatavi šādām situācijām, tad tās drīzākais nenotiks vai vismaz radīs mazāk problēmu!

Ņemot vērā to, ka Misas lauku elektrotīkls ir uzbūvēts kvalitatīvi, kā arī to, ka līdz šim ir bijuši tikai pāris starpgadījumi, nekādas nopietnas problēmas ziemas sezonā netiek prognozētas.
Rūpīgāk jāpieskata posms, kas balstās uz koka stabiem.

Konkrētā rīcība, konstatējot bojājumu tīklā, piemēram, zemē norautu vadu:

1. Netuvoties;
2. Informēt pārvaldnieku vai kādu no padomes locekļiem;
3. Brīdināt apkārtējos;
4. Nepieciešamības gadījumā norobežot perimetru.
Tālāk sekos elektrības atslēgšana bojātajai līnijai un tās remonts.

Noderīga informācija -

http://www.sadalestikls.lv/lat/aktualitates/noderiga_informacija/padomi_iedzivotaju_ricibai_negaisa_laika/

Lai samazinātu risku bojājumiem vietējā tīklā, katram grunstgabala īpašniekam jārūpējas par to, lai tā īpašumā un pieguļošajā teritorijā neaugtu elektrotīklu apdraudoši koki vai krūmi. Kārtības ruļļa 5.1. un 5.3. punkts. Teritorijai ap vadiem gaisā jābūt brīvai vismaz 2 metru radiusā. Jātceras arī par zemesgrāmatās noteikto aizsargjoslu. Tāpat no zemesgabaliem, nedrīkst augt koki vai krūmi, kas var traucēt tehnikas piebraukšanu.

Saudzēsim vietējo elektrotīklu!

trešdiena, 2015. gada 2. decembris

Rail Baltica II_3

2015.gada 1. decembrī notika sabiedriskā apspriešana par Rail Baltica II posmu Baldones novadā.
 
Galvenie secinājumi -
 
1. Projektētāji rekomendē trases A alternatīvu jeb zaļo variantu
2. Baldones novada pašvaldības vadība atbalsta A alternatīvu
3. Ir pilnībā ņemts vērā iepriekšējā ierakstā minētais Misas lauku iedzīvotāju priekšlikums būvēt trasi tuvāk Baldones - Iecavas ceļam
4. Gala lēmums jāpieņem pašvaldībai 2016. gada pavasarī
5. Izvēloties A alternatīvu V1010 ceļš Stūros ies pāri dzelzceļam
6. Rail Baltica II projektēšana ilgs līdz 2019. gadam
7. Būvniecība tiks uzsākta pēc projektēšanas un ilgs līdz 2025. gadam
8. Projekta realizācijas ietvaros Baldones novadā netiks nojaukta neviena māja
9. Dzelzceļš neapdraud radioaktīvo atkritumu glabātuvi Radons
10. Izbūvējot trasi A variantā Misas lauku iedzīvotāji faktiski ikdienā neredzēs un nedzirdēs dzelzceļu, ietekme būs minimāla
11. Stūros būs trokšņu sienas gar dzelzceļu, kas nodrošinās dzelzceļa trokšņu slāpēšanu mūsu virzienā
12. Vilcienu ātrums būs līdz 240km/h
13. Vietās, kur trase šķērsos veco gāzes vadu, gāzes vads tiks nomainīts ar jaunu posmu
14. Par 99% varam būt droši, ka trase faktiski tiks izbūvēta pa A variantu, bet lai nodrošinātu 100% drošību ir vērts uzrakstīt vēl kādu vēstuli Baldones pašvaldībai par atbalstu A variantam.  To var paveikt ikviens individuāli nosūtot e-pastu Baldones pašvaldībai dome@baldone.lv. Vēstule tiks sagatavota un nosūtīta arī no DKS vārda.
15. Nav nekādas informācijas, ka Misas lauki varētu gūt kādu tiešu labumu no RBII izbūves. Tas nozīmē, ka darbi vietējā elektrotīkla sakārtošanā būs jāveic par saviem līdzekļiem. Arī par ceļa V1010 noasfaltēšanu nav pilnīgas pārliecības. Drīzākais tuvāko gadu laikā tam visā garumā tiks uzklāta “Eiropas grants”, kā tas jau ir izdarīts Dzimtmisas pusē.
16. Tālākā nākotnē vietējo pārvadājumu dzelzceļa pietura varētu būt Baldonē.

Karte -
 
http://railbaltica.info/wp-content/uploads/2015/11/IVN_karte_Baldone_Iecava.pdf