Lapas

pirmdiena, 2019. gada 29. aprīlis

Lielās talkas rezultāti 27.04.2019.

Spēks ir vienotībā!
Misas laukos arvien vairāk iedzīvotāji iesaistās teritorijas sakārtošanas un attīstīšanas darbos. Šogad ar talkas dalībnieku atbalstu:
 • atjaunots krāsojums sporta laukuma vingrošanas inventāram;
 • nostiprināta un atjaunota grāvjmala vietā, kur tā regulāri tika izskalota;
 • apzāģēti koku zari un krūmi vietās, kur tie traucēja satiksmei;
 • pārkrāsota fasādes siena noliktavas/sapulču ēkai;
 • no sporta laukuma nogrābti pa ziemu sakritušie zari un čiekuri, kā arī izrakti 3 vecie koku celmi;
 • sakoptas ceļmalas gan Misas lauku iekšējos ceļos, gan pieguļošajā ceļā;
 • sakopta teritorija pie zemesgabaliem, kuru īpašnieki šobrīd neatrodas Latvijā;
 • novākti atkritumi gar autoceļu V1010, kas ved uz mūsu ciematu 1,5km garā joslā;
 • no meža izvesti vairāki nelikumīgi atkritumu krāvumi;
 • kopumā šogad piepildīti un izvesti aptuveni 130 atkritumu maisi.

PALDIES VISIEM LIELĀS TALKAS DALĪBNIEKIEM!

Papildus jāsaka paldies par atbalstu Baldones novada pašvaldībai par nodrošinātajiem atkritumu maisiem un traktortehniku atkritumu izvešanai. Atsevišķs paldies jāsaka traktora vadītājam, kas nenobijās iebraukt dziļās meža stigās, lai izvestu lielāko nelegālo atkritumu krāvumu.

Kopumā esam paveikuši lielus darbus kopējam labumam, padarot Misas laukus par arvien sakoptāku vietu gan vasaras, gan patstāvīgai dzīvei, tādējādi pakāpeniski un mērķtiecīgi virzāmies uz labākā šāda tipa ciemata statusu Latvijā.

Talkā piedalījās pārstāvji no Misa Nr.17, 33, 51, 76, 84, 86, 98, 107, 110, 114, 142, 146, 156, 170, 196, 198, 216,  223.

Turpinājums sekos...

Stipriem vīriem nopietni darbi. Jānis, Gatis un Normunds strādāja operatīvi un kvalitatīvi. Būtiski nostiprināta un pielīdzināta izskalotā grāvjmala.

Ceļmalas nogrābtas

Lapas zemes ap ceriņiem bagātināšanai

Tīrs

Patīkams skats

Arī soliņa apkārtne kārtībā. Paldies Tatjanai

Dāmas strādā rūpīgi

Liela rosība dažādos virzienos. Arī jumts attīrīts no skujām un čiekuriem.
Trīs vīri un trīs likvidēti celmi

Četras krāsotājas un viens krāsotājs

Paralēli citā sektorā savākti pa ziemu sakritušie zari

Triecienkomanda! Vēl viens sakopts krustojums

Kurš teica, ka grāvjos nav ūdens? Atliek tikai iztīrīt gultni

Parādās pat straume

Traktors piepildīts ar baltiem maisiem no Misas lauku apkārtnes

Visiem interesantiIebraucam mežā un izvedam divus mežā savestus atkritumu krāvumus

Super!

Jauni toņi sporta laukumā

Ne miņas no vecajiem celmiem

Gatavs

Perfekti!

Prieks skatīties un laiks vingrot!

Neviena zariņa, zāliens attīrīts un gaidām lietu

Vērtīgs darbiņš, paldies vīriem!


Atliek tikai sportot!

Viss sakopts!


Misas lauki gatavi jaunajai 2019.gada sezonai!

Gliemežu elektrība 2019

Pateicoties Misas lauku biedru vērībai, atrasts zemē ierakts nelikumīgs elektrības pieslēguma kabelis, kas ved no sadales kastes krustojumā starp 87 un 52 māju uz grāvi, kur vēl nesen bija koka tilts un ir redzamas gliemežu paliekas. Kabeļa pieslēguma vietā nav ne sadales kārbas, ne elektrības skaitītāja. Kabelis sekli ierakts zemē un nomaskēts ar plastmasas caurules gabaliem.
Lūdzam biedriem sniegt informāciju, par personām, kas izmantoja šo pieslēgumu, atlīdzība sekos.
Ierakto kabeli var redzēt vēl joprojām.

Informācija tiks nodota tiesībsargājošajām iestādēm izmeklēšanas uzsākšanai par nelikumīgu pieslēgumu elektrotīklam.Kopsapulces 28.04.2019. kopsavilkums

28.04.2019. DKS "Misas lauki" īpašumā norisinājās iepriekš plānota un izziņota kopsapulce. Kopsapulcē pieņemti vairāki ikgadējās darbības nodrošināšanai nepieciešamie un uz Misas lauku attīstību vērsti lēmumi.

1. Pieņemta zināšanai valdes atskaite par 2018.gada darbu un budžeta plāna izpildi
(par visiem būtiskākajiem darbiem un izdevumiem pieejama informācija arī šajā mājaslapā, skatot informāciju pa mēnešiem). Izpildītas arī 2018.gada kopsapulču īpašās papildprasības par karoga mastu, jaunām ceļa zīmēm, tūjām gar V1010 autoceļu un noliktavas pārkrāsošanas uzsākšanu);
2. Apstiprināts 2018.gada pārskats un tā iesniegšana VID;
3. Apstiprināts 2019.gada darbu un budžeta plāns (http://misaslauki.blogspot.com/2019/03/galveno-darbu-plans-2019.html);
4. Apstiprināts no 2019.gada 1.janvāra pieņemtais vietējais elektrības tarifs, kurā ietilpst:
Elektrības tarifā atbilstoši noslēgtajam līgumam un piestādītajiem rēķiniem ietilpst:
 • Maksa par elektroenerģiju;
 • Elektroenerģijas nodoklis;
 • Maksa par IAA strāvas lielumu 160A;
 • Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu;
 • Obligātā iepirkuma komponente (atjaunojamie);
 • Obligātā iepirkuma komponente (koģenerācija);
 • Jaudas obligātā iepirkuma komponente par ampēriem;
 • Pievienotās vērtības nodoklis 21% .
Papildus tarifā 0,185EUR/kWh ietvertas DKS elektrības sadales izmaksas, kas atkarībā no patērētā elektroenerģijas apjoma, tarifā svārstās no 0,005EUR/kWh līdz 0,02EUR/kWh. Gada griezumā DKS budžetā, kā līdzfinansējums ar elektrotīkla uzturēšanu saistīto izdevumu segšanai, šī iemaksa veido aptuveni 1200EUR. Piemēram, tikai individuālo elektrības pieslēgumu kabeļu no elektrības skaitītāja līdz gaisa vadu līnijai nomaiņa nepieciešama aptuveni 50 pieslēgumos, viena pieslēguma nomaiņas izmaksas sastāda vidēji 100EUR, nerēķinot transporta izdevumus (samaksa elektriķim, nodokļi, kabelis, klemmes, galu apdares u.c. sīkumi). Lielais nepieciešamo darbu apjoms elektrotīkla sakārtošanai saistīts ar elektrotīkla nekompetentu un nekvalitatīvu apsaimniekošanu iepriekšējos gados no 2008 - 2015, vietām uzstādīti jau veci un savu laiku nokalpojuši kabeļi. Piemērs, kas notiek ar šādiem kabeļiem http://misaslauki.blogspot.com/2017/04/issavienojums-elektrotikla-1linija.html
2019.gada laikā, sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas attiecināmi uz elektroenerģijas tarifu noteikšanu - īpaši obligātā iepirkuma komponentēm, iespējamas papildus izmaiņas arī Misas lauku vietējā tarifā. Izmaiņas iespējamas gan tarifa pieauguma, gan samazinājuma virzienā.
Tarifa noteikšanas kārtību regulē Ministru kabineta 2004.gada noteikumi Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (71. Lietotājs, kurš pa savā īpašumā vai valdījumā esošajiem elektrotīkliem piegādā elektroenerģiju apakšlietotājiem, drīkst iekasēt no apakšlietotājiem pamatotas elektrotīklu uzturēšanas izmaksas, kas nepārsniedz 10 % no tā sistēmas operatora noteiktā elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifa, kura sistēmai ir pieslēgtas lietotāja elektroietaises, ja lietotājs un apakšlietotājs nevienojas citādi.)
5.Pieņemts lēmums no 2020.gada 1.janvāra biedra naudas pamatlikmi noteikt 70EUR apmērā un par zemes platību, kas pārsniedz 600m2 noteikt biedra naudas piemaksu 0,03EUR/m2. Tādējādi līdzšinējā biedra naudas pamatlikme 50EUR palielināta par 20EUR, savukārt līdzšinējā piemaksa par otru zemes gabalu 600m2 platībā līdzšinējo 10EUR vietā turpmāk būs 18EUR.
Pamatojums biedra naudas iemaksas palielināšanai:
 • Pēdējos 4 gados būtiski uzlabojumi (ceļu remonts, grāvju tīrīšana, sporta laukums, elektrotīkla pakāpeniska sakārtošana, ielu apgaismojums, drošības uzlabojumi un citi vides uzlabošanas pasākumi) Misas laukos panākti papildus līdzekļus iegūstot no atgūtajiem parādiem, tomēr turpmākas parādu atgūšanas iespējas ir ierobežotas sakarā ar parādu atgūšanas termiņa notecējumu, kas radies sakarā ar to, ka persona B.L. DKS piederošos dokumentus nespēja atdot līdz pat 2018.gadam, tādējādi ar savām kaitnieciskajām darbībām B.L. ir radījis būtiskus materiālos zaudējumus vairāku tūkstošu EUR apmērā neatgūto parādu dēļ, rezultātā turpmāku izdevumu segšanai ir nepieciešams biedra naudas iemaksas palielinājums;
Naudas līdzekļi ir nepieciešami, jo
 • Ir jāuzkrāj līdzekļi ūdens sūkņa nomaiņai, kas kalpo jau 12 gadus;
 • Nepieciešams ūdenstorņa aprīkojuma remonts (tērauda caurules jānomaina pret cinkotajām vai PVC) ( http://misaslauki.blogspot.com/2018/04/udensapgades-sistemas-bojajums-12018.html ) un jāizpilda normatīvajos aktos noteiktās sanitārās prasības;
 • Nepieciešama ūdenstorņa tvertnes iekšpuses attīrīšana un pretkorozijas apstrāde, jo vēlamies ūdenstorni ekspluatēt arī turpmāk;
 • Jānomaina vairākas caurtekas Misas lauku ciemata teritorijā (http://misaslauki.blogspot.com/2016/11/ )
 • Palielinājušies ūdensapgādes izdevumi sakarā ar ūdens patēriņa būtisku pieaugumu, elektrības patēriņu sūknim, dabas resursu nodokli;
 • Jāturpina elektrotīkla sakārtošana un modernizācija;
 • Jāpabeidz ceļu kapitālā sakārtošana;
 • Jāuzstāda papildus drošības aprīkojums, sakarā ar Misas lauku apkārtnē notiekošajām zādzībām.
5.Dažādi jautājumi.
 • Kolektīvi parakstīta vēstule Latvijas Valsts ceļiem par autoceļam V1010 melnā seguma uzklāšanas pabeigšanu 2020-2022.gadā.
 • Valdes priekšsēdētājs atteicās no kopsapulces dalībnieku piedāvātā darba atlīdzības paaugstinājuma, sakarā ar nepieciešamību turpināt risināt apjomīgus saimnieciskos jautājumus.
 • Pieņemti pieteikumi balto mājas numurzīmju kolektīvai pasūtīšanai, individuāli pērkot zīmes izmaksas ir 15EUR, kopā pērkot būs atlaides. Vēl ir iespēja pieteikties rakstot uz e-pastu. Vēsturiskās zilās numurzīmes vairs neatbilst pašvaldības noteikumiem, baltās zīmes jāuzstāda uz ēkas, savukārt zilās var uzstādīt uz žoga.
 • Turpinot izpēti par melnā seguma uzklāšanu uz Misas lauku iekšējā galvenā ceļa veikta cenu aptauja uz kuru atsaukušies 3 uzņēmumi (STRABAG, ACB un LAU) cenas par m2 ir no 9,24-11,5EUR/m2. Ņemot vērā, ka mums būtu nepieciešami aptuveni 3000m2 šāda seguma, tad kopējās izmaksas sastādītu aptuveni 30000EUR. Ir uzsāktas veiksmīgas sarunas ar pašvaldību par iespēju saņemt līdzfinansējumu projekta realizācijai. Nolemts nosūtīt vēstuli pašvaldībai par gatavību realizēt projektu 2020.gadā, ja pašvaldība segs 50% no nepieciešamās summas. Tādā gadījumā aptuvenās izmaksas uz vienu biedru būtu 100EUR. Darbs paveicams nedēļas laikā. Lēmums par šo darbu realizāciju jāpieņem nākamajā kopsapulcē. Projekta realizācija uzlabotu braukšanas apstākļus, mazinātu putekļus, palielinātu nekustamā īpašuma vērtību. Uzreiz tiktu uzstādīti 3 ātrumvaļņi.
 • Pieņemts lēmums uzsākt izmaksu izpēti par paceļamās barjeras uzstādīšanu pie galvenajiem vārtiem, lai ierobežotu nepiederoša transporta iekļūšanu Misas laukos.

trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis

Ūdens pieslēgts 2019

Centrālā ūdens apgādes sistēma ir uzpildīta ar ūdeni. Sūknis pilnībā uzpildīs ūdenstorņa tvertni nakts laikā un no rītdienas sistēmā būs darba spiediens 1,5-2at.

Sūkņa skaitītājs uzsākot sezonu

Kā katru gadu pieslēdzot ūdeni tiek skalota ūdenstorņa tvertne, ārā skalojas rūsas gabali

Pēc ūdenstorņa skalošanas, tiek aizgriezts ūdens nolaišanas ventīlis un atgriezts ventīlis uz ciematu

Pirmais ūdens ciematā

Pakāpeniski palielinās ūdens spiediens

otrdiena, 2019. gada 9. aprīlis

Ceļu remontdarbi 2019

Misas laukos aprīļa un maija mēnesī paredzēts veikt gan galvenā ceļa, gan šķērsceļu remontdarbus.
Plānots veikt greiderēšanu un šķembu uzklāšanu un līdzināšanu.
Papildus paredzēts veikt atsevišķu šķērsceļu profila atjaunošanu, kas sākotnēji var apgrūtināt ceļu izbraukšanu, līdz ceļam tiks uzklāts jauns šķembu segums.

Sakarā ar individuālā ūdens pieslēguma pie centrālās sistēmas izbūvi (pie astotā šķērsceļa), īslaicīgi uz dažām stundām tiks pārrakts arī galvenais ceļš, attiecīgais posms būs apbraucams.

Darbu izpildes laikā jābūt saprotošiem un piesardzīgiem, kā arī nedrīkst kavēt darbu norisi (DKS par atsevišķas tehnikas darbu samaksu veic pēc laika tarifa)!

svētdiena, 2019. gada 7. aprīlis

Ūdens pieslēgšana 2019

Misas laukos tuvāko nedēļu laikā (atkarīgs no laika apstākļiem) paredzēta centrālās ūdensapgādes sistēmas pieslēgšana. Lai ūdens pieslēgšana noritētu bez liekiem ūdens zudumiem, zemesgabalu saimniekiem jāaizgriež savās teritorijās esošie ūdens krāni.


Jāatceras, ka katrs izlietotais ūdens m3 rada izmaksas (nodokļi, elektrība sūknim, sūkņa uzturēšana), kuras tiek segtas no Misas lauku budžeta līdzekļiem. Izvairīsimies no nevajadzīgām ūdens noplūdēm!

trešdiena, 2019. gada 3. aprīlis

Elektrības apmaksa uz 01.04.2019.

Informācija par elektrības skaitītāja rādījumu līdz kādam veikts norēķins uz 2019.gada 1.aprīli.

Tabulā apkopoti dati par maksājumiem, kas saņemti bankas kontā līdz 2019.gada 31.martam.

Latvenergo rēķins 1655,33EUR.

Maksājums par patērēto elektroenerģiju jāveic līdz 15.datumam.
Veicot maksājumu par 2019.gada martā patērēto elektroenerģiju piemērojams tarifs 0,185EUR/kWh.

Vairāk informācijas par maksājumu kārtību -
http://misaslauki.blogspot.com/2015/10/maksajumi.html

Tabulā informācija atspoguļota, norādot īpašuma elektrības skaitītāja numuru.
Ja nav zināms skaitītāja numurs, to var noskaidrot:
1. patstāvīgi apskatot skaitītāju;
2. atsūtot uz e-pastu šīs informācijas pieprasījumu.

Ja tabulā neatrodat sava elektrības skaitītāja numuru vai individuālās uzskaites dati atšķiras no tabulā norādītā, ziņojiet par to uz e-pastu.

SKAITĪTĀJA NR. APMAKSĀTS UZ 01.04.2019. KONTROLE 02.03.-03.03.2019.
ET200644 40 43
ET200618 105 107
ET200595 177 73
ET200161 1344 1135
ET200033 1 1
ET200025 183 239
AW00970 6560 6013
AW00529 150 107
AW00449 6740 6747
AW00446 1430 1414
AW00441 3846 3528
AW00437 197 193
AW00435 7897 7918
AW00433 5101 5042
AW00417 11017 10278
AW00410 581 323
AW00408 402 336
AW00406 492 744
AW00215 5901 4900
AW00209 120 149
AW00196 5553 5405
AW00194 7066 7066
AW00186 8176 8412
AW00185 2037 2380
AW00183 1836 1672
AW00161 219 265
512015-43-2008 3348 3330
50688691-2007 231 165
4733468-99 6878 6834
4604782-206 12129 12130
46.119.801 86 29
39602887-85 8302 8230
02795106-2015 2350 2311
62314348 99702 99579
32466563 1186 1355
29520461 782 783
26207568 504 273
19845470 11246  
8917196 2 4
7653154 3422 3930
6432905 18412 18368
5027993 1017 997
3571503 3271 2982
3020797 3140 3237
1716078 3220 3434
1100666 1551 1550
1009838 1681 1574
996633 1920 1740
979543 9600 9597
958549 462 425
948373 871 695
933443 2235 2312
906192 304 178
906132 1406 1392
905925 6449 6597
880026 2793 2555
864394 371 326
858388 304 299
844703 1155 1170
789183 1332  
776001 1875 1750
773814 1132 1025
771379 2490 2413
769113 8342 7927
768045 5474 5444
762450 145 150
752439 315  
752206 5700 5677
728225 2220 2107
727682 920 745
675351 1351 944
675339 901 912
672456 6804 6816
670329 1124 887
666152 1275 1562
656576 11343 239
642752 2600 2581
632800 145 145
632693 3195 3188
632646 1226 1207
632608 1520 845
632580 6288  
632553 6854  
629396 13888  
611282 3425 3400
605428 5577 5594
601579 1766 1529
600757 1406 1391
600675 243 936
600020 5700 5561
593629 9782 9786
590845 58270  
590641 2299 2097
590616 55000 55503
590572 2800 2807
590518 3700 3550
590517 5449  
590513 10300  
590419 1921 1921
565356 3058 2575
552978 20678 20712
544887 6695 6505
544372 3350 3323
534592 3435 3435
531695 8965 8858
497117 3379 3380
493263 6409 6417
489987 1953 1953
476772 1930 1933
476462 767  
471518 159 159
469833 401  
469058 12 12
448835 68 68
448527 4430 4218
448217 9651 9087
447867 5078 4840
446676 1638 1504
444359 4592 4551
428023 3220 3190
422010 476 386
402948 1886 1829
402890 560 648
402459 5711 5640
400284 53 30
400131 7121 7121
389754 58006 58006
388310 6039 6155
371992 3527 3331
371808 19 19
370897 1905 1923
361136 12597  
354917 5799 5807
353858 8882 8734
340962 223 91
340954 2800 2808
339550 32792 32840
323256 1392 1257
266551 2508  
250905 435 413
242289 3111 2496
205992 4337 4091
205381 500 415
196740 3382 3382
194601 13506 13562
186011 2999 2930
184880 3434 3361
180779 118 88
162799 1100 1116
147064 2675 2718
123660 3004 2721
116264 0 1173
115878 11199 1137
113630 2773 2761
111783 5366 5339
111474 14563 14499
111134 4483 4230
71297 8652 8640
50564 1164 1103
30915 115 116
29942 55846 55507
29919 45563 43700
29896 3692 3692
23328 123 106
19723 122 74
6256 1609 1509
6246 1500  
6242 1397 866
5946 1000 946
524 334 133