Lapas

pirmdiena, 2019. gada 29. aprīlis

Kopsapulces 28.04.2019. kopsavilkums

28.04.2019. DKS "Misas lauki" īpašumā norisinājās iepriekš plānota un izziņota kopsapulce. Kopsapulcē pieņemti vairāki ikgadējās darbības nodrošināšanai nepieciešamie un uz Misas lauku attīstību vērsti lēmumi.

1. Pieņemta zināšanai valdes atskaite par 2018.gada darbu un budžeta plāna izpildi
(par visiem būtiskākajiem darbiem un izdevumiem pieejama informācija arī šajā mājaslapā, skatot informāciju pa mēnešiem). Izpildītas arī 2018.gada kopsapulču īpašās papildprasības par karoga mastu, jaunām ceļa zīmēm, tūjām gar V1010 autoceļu un noliktavas pārkrāsošanas uzsākšanu);
2. Apstiprināts 2018.gada pārskats un tā iesniegšana VID;
3. Apstiprināts 2019.gada darbu un budžeta plāns (http://misaslauki.blogspot.com/2019/03/galveno-darbu-plans-2019.html);
4. Apstiprināts no 2019.gada 1.janvāra pieņemtais vietējais elektrības tarifs, kurā ietilpst:
Elektrības tarifā atbilstoši noslēgtajam līgumam un piestādītajiem rēķiniem ietilpst:
 • Maksa par elektroenerģiju;
 • Elektroenerģijas nodoklis;
 • Maksa par IAA strāvas lielumu 160A;
 • Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu;
 • Obligātā iepirkuma komponente (atjaunojamie);
 • Obligātā iepirkuma komponente (koģenerācija);
 • Jaudas obligātā iepirkuma komponente par ampēriem;
 • Pievienotās vērtības nodoklis 21% .
Papildus tarifā 0,185EUR/kWh ietvertas DKS elektrības sadales izmaksas, kas atkarībā no patērētā elektroenerģijas apjoma, tarifā svārstās no 0,005EUR/kWh līdz 0,02EUR/kWh. Gada griezumā DKS budžetā, kā līdzfinansējums ar elektrotīkla uzturēšanu saistīto izdevumu segšanai, šī iemaksa veido aptuveni 1200EUR. Piemēram, tikai individuālo elektrības pieslēgumu kabeļu no elektrības skaitītāja līdz gaisa vadu līnijai nomaiņa nepieciešama aptuveni 50 pieslēgumos, viena pieslēguma nomaiņas izmaksas sastāda vidēji 100EUR, nerēķinot transporta izdevumus (samaksa elektriķim, nodokļi, kabelis, klemmes, galu apdares u.c. sīkumi). Lielais nepieciešamo darbu apjoms elektrotīkla sakārtošanai saistīts ar elektrotīkla nekompetentu un nekvalitatīvu apsaimniekošanu iepriekšējos gados no 2008 - 2015, vietām uzstādīti jau veci un savu laiku nokalpojuši kabeļi. Piemērs, kas notiek ar šādiem kabeļiem http://misaslauki.blogspot.com/2017/04/issavienojums-elektrotikla-1linija.html
2019.gada laikā, sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas attiecināmi uz elektroenerģijas tarifu noteikšanu - īpaši obligātā iepirkuma komponentēm, iespējamas papildus izmaiņas arī Misas lauku vietējā tarifā. Izmaiņas iespējamas gan tarifa pieauguma, gan samazinājuma virzienā.
Tarifa noteikšanas kārtību regulē Ministru kabineta 2004.gada noteikumi Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (71. Lietotājs, kurš pa savā īpašumā vai valdījumā esošajiem elektrotīkliem piegādā elektroenerģiju apakšlietotājiem, drīkst iekasēt no apakšlietotājiem pamatotas elektrotīklu uzturēšanas izmaksas, kas nepārsniedz 10 % no tā sistēmas operatora noteiktā elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifa, kura sistēmai ir pieslēgtas lietotāja elektroietaises, ja lietotājs un apakšlietotājs nevienojas citādi.)
5.Pieņemts lēmums no 2020.gada 1.janvāra biedra naudas pamatlikmi noteikt 70EUR apmērā un par zemes platību, kas pārsniedz 600m2 noteikt biedra naudas piemaksu 0,03EUR/m2. Tādējādi līdzšinējā biedra naudas pamatlikme 50EUR palielināta par 20EUR, savukārt līdzšinējā piemaksa par otru zemes gabalu 600m2 platībā līdzšinējo 10EUR vietā turpmāk būs 18EUR.
Pamatojums biedra naudas iemaksas palielināšanai:
 • Pēdējos 4 gados būtiski uzlabojumi (ceļu remonts, grāvju tīrīšana, sporta laukums, elektrotīkla pakāpeniska sakārtošana, ielu apgaismojums, drošības uzlabojumi un citi vides uzlabošanas pasākumi) Misas laukos panākti papildus līdzekļus iegūstot no atgūtajiem parādiem, tomēr turpmākas parādu atgūšanas iespējas ir ierobežotas sakarā ar parādu atgūšanas termiņa notecējumu, kas radies sakarā ar to, ka persona B.L. DKS piederošos dokumentus nespēja atdot līdz pat 2018.gadam, tādējādi ar savām kaitnieciskajām darbībām B.L. ir radījis būtiskus materiālos zaudējumus vairāku tūkstošu EUR apmērā neatgūto parādu dēļ, rezultātā turpmāku izdevumu segšanai ir nepieciešams biedra naudas iemaksas palielinājums;
Naudas līdzekļi ir nepieciešami, jo
 • Ir jāuzkrāj līdzekļi ūdens sūkņa nomaiņai, kas kalpo jau 12 gadus;
 • Nepieciešams ūdenstorņa aprīkojuma remonts (tērauda caurules jānomaina pret cinkotajām vai PVC) ( http://misaslauki.blogspot.com/2018/04/udensapgades-sistemas-bojajums-12018.html ) un jāizpilda normatīvajos aktos noteiktās sanitārās prasības;
 • Nepieciešama ūdenstorņa tvertnes iekšpuses attīrīšana un pretkorozijas apstrāde, jo vēlamies ūdenstorni ekspluatēt arī turpmāk;
 • Jānomaina vairākas caurtekas Misas lauku ciemata teritorijā (http://misaslauki.blogspot.com/2016/11/ )
 • Palielinājušies ūdensapgādes izdevumi sakarā ar ūdens patēriņa būtisku pieaugumu, elektrības patēriņu sūknim, dabas resursu nodokli;
 • Jāturpina elektrotīkla sakārtošana un modernizācija;
 • Jāpabeidz ceļu kapitālā sakārtošana;
 • Jāuzstāda papildus drošības aprīkojums, sakarā ar Misas lauku apkārtnē notiekošajām zādzībām.
5.Dažādi jautājumi.
 • Kolektīvi parakstīta vēstule Latvijas Valsts ceļiem par autoceļam V1010 melnā seguma uzklāšanas pabeigšanu 2020-2022.gadā.
 • Valdes priekšsēdētājs atteicās no kopsapulces dalībnieku piedāvātā darba atlīdzības paaugstinājuma, sakarā ar nepieciešamību turpināt risināt apjomīgus saimnieciskos jautājumus.
 • Pieņemti pieteikumi balto mājas numurzīmju kolektīvai pasūtīšanai, individuāli pērkot zīmes izmaksas ir 15EUR, kopā pērkot būs atlaides. Vēl ir iespēja pieteikties rakstot uz e-pastu. Vēsturiskās zilās numurzīmes vairs neatbilst pašvaldības noteikumiem, baltās zīmes jāuzstāda uz ēkas, savukārt zilās var uzstādīt uz žoga.
 • Turpinot izpēti par melnā seguma uzklāšanu uz Misas lauku iekšējā galvenā ceļa veikta cenu aptauja uz kuru atsaukušies 3 uzņēmumi (STRABAG, ACB un LAU) cenas par m2 ir no 9,24-11,5EUR/m2. Ņemot vērā, ka mums būtu nepieciešami aptuveni 3000m2 šāda seguma, tad kopējās izmaksas sastādītu aptuveni 30000EUR. Ir uzsāktas veiksmīgas sarunas ar pašvaldību par iespēju saņemt līdzfinansējumu projekta realizācijai. Nolemts nosūtīt vēstuli pašvaldībai par gatavību realizēt projektu 2020.gadā, ja pašvaldība segs 50% no nepieciešamās summas. Tādā gadījumā aptuvenās izmaksas uz vienu biedru būtu 100EUR. Darbs paveicams nedēļas laikā. Lēmums par šo darbu realizāciju jāpieņem nākamajā kopsapulcē. Projekta realizācija uzlabotu braukšanas apstākļus, mazinātu putekļus, palielinātu nekustamā īpašuma vērtību. Uzreiz tiktu uzstādīti 3 ātrumvaļņi.
 • Pieņemts lēmums uzsākt izmaksu izpēti par paceļamās barjeras uzstādīšanu pie galvenajiem vārtiem, lai ierobežotu nepiederoša transporta iekļūšanu Misas laukos.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru